We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Ersättning till ledande befattningshavare

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare godkänns av aktieägarna på årsstämman en gång per år.

På årsstämman 2019 antogs följande principer:

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen ska vara balanserade, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken individen verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i syfte att i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den rörliga ersättningen och det långsiktiga incitamentsprogrammet baseras på individuella prestationer och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och ska aldrig var för sig överstiga 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ska som huvudregel betalas ut enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis. Fast lön under uppsägningstiden (upp till 12 månader för verkställande direktören och ledande befattningshavare) och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Riktlinjerna ovan gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen får frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.