We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Ersättning till ledande befattningshavare

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare godkänns av aktieägarna på årsstämman. På årsstämman 2021 antogs följande principer:

Omfattning

Riktlinjerna nedan gäller för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget, dvs. de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för ersättningar som avtalas efter stämmans beslut att anta riktlinjerna samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar dock inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, t.ex. styrelsearvode.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen ska vara balanserade, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken individen verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i syfte att i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer vilket är en förutsättning för att kunna implementera bolagets affärsstrategi, tillvarata bolagets långsiktiga intressen och uppnå bolagets hållbarhetsmål.

Ersättningsformerna

Ersättning ska kunna utgå som fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner såsom t.ex. bilförmån.

Den fasta lönen ska baseras på befattningens ansvarsnivå i förhållande till ekonomi, beslut, strategi, global eller lokal organisation. Lönenivån ska jämföras med extern marknadsmedian för likvärdiga befattningar för att säkerställa att lönen är marknadsmässig.

Den rörliga ersättningen kan bestå i ett långsiktigt och kortsiktigt incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen ska aldrig var för sig överstiga 60 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ska som huvudregel betalas ut enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Ledande befattningshavare anställda i Sverige ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen (ITP 2) om de är födda 1978 eller tidigare upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen (ITP 1). Ledande befattningshavare som är födda 1979 eller senare ska ha pensionsförmåner i enlighet med den premiebestämda ITP-planen (ITP 1). Pensionspremierna får totalt sett uppgå till högst 35 % av den pensionsmedförande lönen. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Andra sedvanliga förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring och bilförmån och ska utgå i enlighet med gällande policy. 

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska kunna ha en rörlig ersättning uppdelat i ett kortsiktigt incitamentsprogram på ett år och ett långsiktigt incitamentsprogram över tre år. Båda incitamentsprogrammen ska baseras på individuella prestationer samt vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som också ska bidra till att uppfylla bolagets strategi och mål, som t.ex. försäljning, rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital. Kriterierna ska fastställas, följas upp och utvärderas årligen av styrelsen.

Syftet med den rörliga ersättningen är att motivera de ledande befattningshavarna att nå de uppsatta målen och därmed bidra till att uppfylla bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsmål.

Upphörande av anställning

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tillsvidare. Ledande befattningshavare uppbär ersättning under den tid som anställningen varar samt under uppsägningstiden. Uppsägningstiden kan variera mellan 6-12 månader. Därtill ska ledande befattningshavare ha rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Beaktande av lön och anställningsvillkor vid beredning av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas medianlön, löneutveckling och andra anställningsvillkor utvärderats i relation till dessa riktlinjer. Haldex utvärderar årligen löner och ersättningar för tjänstemän i företaget bland annat utifrån befattningens ansvar, bredd och personalansvar m.m.

Konsultarvode

Bolagets stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat ansvarar för att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska lägga fram för beslut av årsstämman minst vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ansvarar också för att genomföra riktlinjerna i bolaget (inklusive att besluta om eventuella avsteg från riktlinjerna), följa och granska tillämpningen av riktlinjerna i bolaget samt för att utvärdera och föreslå nya ersättningsformer till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. I den mån aktiebaserad ersättning föreslås ska förslaget även läggas fram för beslut av stämman.

För att undvika intressekonflikter ska inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen närvara vid styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får frångå ovanstående riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.