We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 22, 2011 | Annual Financial Statement
HALDEX HELÅRSRAPPORT 2010
 
  • Omsättningen uppgick till 6 906 MSEK (5 622). Justerat för valutakursför­änd­ringar och avyttringar ökade omsättningen med 34 % jämfört med före­gående år.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 131 MSEK (75). Resultat per aktie upp­gick till 2:87 SEK (2:40). Resultat per aktie per 31 december 2009, beräk­nat med hänsyn till samma antal aktie som är utestående 2010, uppgår till 1:86.
  • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal ökade starkt och upp­gick till 459 MSEK (-79) respektive 6,7% (-1,5).  Under kvartal fyra levererade Haldex en stark marginal som  återigen överstiger koncernmålet om 7%
  • Kassaflödet efter investeringar var fortsatt starkt, och uppgick till 252 MSEK (847). Koncer­nen har därmed en stark finansiell ställning med en nettoskuld uppgå­ende till 684 MSEK (985).
  • Den 17 december 2010 signerade Haldex ett avtal med BorgWarner, Inc., om en försäljning av Traction Systems Division. Affären slut­fördes efter bokslutsperiodens utgång den 31 januari 2011. Köpeskil­lingen uppgick till 1 425 MSEK på kontant och skuldfri basis. Transaktionen medför en realisationsvinst på cirka 1 100 MSEK.
  • Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 3 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010 och en extra överföring till aktieägarna via inlösen av aktier motsvarande 30 kronor per aktie. Detta motsvarar en utdelning och överföring till aktieägarna uppgående till 1 447 MSEK.
  • Haldex styrelse har föreslagit  en uppdelning av bolagets divisioner så att Haldex aktieägare, istället för att inneha aktier i ett bolag,  kommer att inneha aktier i två separata bolag. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman som äger rum den 8 juni 2011 (publicerat 16 juli 2010).

* Exklusive Garphyttan Wire, omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på för­värvsrelaterade övervärden.

Related Documents