We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Hållbar verksamhet

Haldex hållbarhetsarbete delas in i begreppen Säkra, Etiska, Gröna och Mänskliga Haldex. Haldex har en kultur som främjar engagemang, ansvarstagande, god etik i affärsrelationer och positiv interaktion med det samhälle där koncernen bedriver sin verksamhet.

Säkra Haldex

Haldex tillverkar produkter för att skapa en säkrare trafikmiljö. Haldex arbetar i flera dimensioner för att säkerställa både kunders och slutanvändares säkerhet, samt en säker arbetsmiljö för Haldex medarbetare.

Säkerhet i samhället

Kunders, slutanvändares och övriga trafikanters säkerhet är väg­ledande för Haldex, eftersom bolaget är en betydande leverantör av bromssystem för bred användning i världens flotta av kommer­siella fordon.

I bolagets interna processer ligger fokus på att produkterna ska hålla hög kvalitet och uppfylla Haldex högt ställda funktionskrav. Produktionen är styrd av omfattande processer kring hur produkter tillverkas och testas. Ramverket Haldex Way har utvecklats från Lean Production-system till ett ramverk för strategiutveckling och resultatdrivna förbättringar. En del av Haldex Way är standardiserade arbetssätt, vilket utöver produktiviteten är grundläggande för kvalitet och en säker arbetsplats.

Kvaliteten på produkterna säkerställs med hjälp av etablerade prestandakrav på berörda marknader samt uppföljning av bland annat andelen reklamerade produkter och antalet utlösta garantiåtaganden.

Den tekniska utvecklingen, effektivisering, digitalisering samt utveckling av autonoma fordon och logistik samverkar och gör Haldex verksamhet och produkter allt säkrare. Innovationer bidrar till exempelvis ökad stabilitet och trafiksäkerhet.

Medarbetarnas säkerhet – Safety First

Den koncerngemensamma säkerhetsinsatsen kallas Safety First. Haldex har en nollvision för olyckor på arbetsplatsen. Sedan lång tid finns ett starkt fokus på medarbetarnas säkerhet och etablerade rutiner för att säkerställa denna. Arbetet har dock intensifierats kraftigt det senaste året, med fokus på ledarskap och på att förändra beteenden från att vara reaktiva till att vara aktiva. Med­arbetarna utbildas för att inte enbart ta ansvar för sig själva, utan också för varandra, samt att observera och agera vid potentiella säkerhetsrisker.

Processer och rutiner för hur varje uppgift kan utföras på ett säkert sätt och enligt föreskrifter vidareutvecklas löpande inom varje arbetsmoment. Detsamma gäller riktlinjer angående bland annat alkohol och droger, våld och sociala problem.

Haldex har långtgående kriterier för rapportering av och agerande vid säkerhetsbrister. Haldex använder begreppet säkerhetspyramid, som är en teori om att det finns ett direkt samband mellan olyckor, incidenter och observationer av säkerhetsrisker. Alla olyckor rapporteras till hela företaget. Korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs lokalt i kombination med proaktivt förebyggande av incidenter och observationer av säkerhetsrisker.

En olycka är en skada som leder till mer än två timmars frånvaro från det ordinarie arbetet, vilket är en striktare definition än vad som vanligen används. En incident är en händelse som kunde ha resulterat i en olycka, men inte gjorde det. Observationer av säkerhetsrisker är osäkra förhållanden eller beteenden.

Etiska Haldex

Haldex etik genomsyras av grundläggande värderingar: Kunden först, Respekt för individen och Passion för excellens. Värderingarna konkretiseras och förstärks inom ramen för koncernens arbete med beteenden som ska verka för utökat samarbete inom koncernen och byggandet av relationer med medarbetare inom olika delar i företaget.

Uppförandekod

Haldex uppförandekod – Code of Conduct – är grundläggande för all verksamhet. Alla medarbetare utbildas i detta och skriver under på att de har förstått samt avser att följa koden.

Inom området ”Kunden först” behandlar uppförandekoden områden som mutor, korruption, gåvor, intressekonflikter, konkurrenssituationer, affärskritisk information och representation. Nolltolerans gäller mot mutor, korruption, barnarbete och diskriminering.

Inom området ”Respekt för individen” handlar koden om att skapa en bra arbetsplats genom

  • respekt för arbetstagarnas privatliv
  • rimliga arbetsvillkor
  • nolltolerans mot diskriminering och trakasserier
  • lika möjligheter oavsett kön, religion, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder eller funktionshinder

Haldex strävar naturligtvis efter mångfald bland sina medarbetare. Uppförandekoden innehåller information om vart anställda ska vända sig om de upptäcker oegentligheter, känner sig trakasserade eller diskriminerade.

Som ett komplement till uppförandekoden finns det mer detaljerade riktlinjer. Det finns till exempel en upphandlings- och finanspolicy för att säkerställa en korrekt förvaltning vid godkännande av investeringar, inköp av material och godkännande av fakturor.

Under 2019 infördes en digital plattform för utbildning kring uppförandekoden. Syftet med utbildningen är att stärka koden och säkerställa en högre nivå av förståelse och efterlevnad inom företaget.

Säkerställa att inga trakasserier förekommer

Trakasseri är oacceptabelt enligt Haldex värderingar, uppförande­kod och 5C-ramverket. Haldex har inrättat en visselblåsarlinje som implementerades fullt ut under 2020. Visselblåsarlinjen mottog två (elva) klagomål som alla undersöktes och avslutades under 2021. 2021 infördes ett nytt verktyg för en mer regelbunden medarbetar­undersökning, där diskriminering och trakasserier är ett givet område att ställa frågor om och följa upp kontinuerligt.

Utvärdering av leverantörer

Haldex stora antal leverantörer utgör en etisk risk och utmaning då de i många fall verkar i länder där det förekommer problem med arbetsmiljö, affärsetik, säkerhet och miljö. Haldex har initierat ­arbete för att minska antalet leverantörer, vilket förväntas leda till effektivitetsförbättringar samt bättre förutsättningar att kartlägga försörjningskedjan från hållbarhetssynpunkt.

Haldex har infört en version av uppförandekoden för leverantörer som tydliggör vilka krav Haldex ställer på sina samarbetspartners. Befintliga leverantörer utvärderas genom planerade revisioner och under denna ställs även frågor avseende uppförandekoden. Haldex tillämpar också screening och rating enligt NQC av sina största leverantörer, av befintliga leverantörer inför nya samarbeten, samt för alla potentiella leverantörer för att täcka in hela försörjningskedjan på ett konsekvent sätt.

På grund av covid-19-restriktionerna har revisioner på plats hos leverantörerna minskat betydligt, vilket har begränsat Haldex till att utföra revisioner på distans. De nya leverantörer som lagts till i försörjningskedjan har dock granskats på plats i enlighet med den fastställda granskningsprocessen. Resten av försörjningskedjan är kända partners som har en tydlig förståelse för Haldex verksamhetskrav. Avsaknaden av revision på plats utgör dock en risk för verksamhetsstyrningen.

Gröna Haldex

Haldex arbetar aktivt med att minska sina egna utsläpp i samband med produktion, transporter och leveranser. Haldex fokuserar på att utveckla nya bromslösningar som förbrukar mindre energi, väger mindre, tar mindre utrymme och sänker ljudutsläppen. Haldex planerar att vara koldioxidneutralt inom scope 1 och 2 till 2025.

Läs mer i Haldex Greenhouse Gas Emission Report 2021

Direkt miljöpåverkan

Hanteringen av miljörisker i Haldex produktionsanläggningar, distri­bu­tions­centraler, renoveringsanläggningar och friktions­center har stor påverkan på Haldex miljöavtryck. Transporter är tillsammans med elförbrukning de delar i Haldex process som har störst kol­di­oxid­påverkan. Haldex analyser visar att koldioxidutsläpp och material­effektivitet är de faktorer i företagets verksamhet som har störst inverkan på miljön. Dessa nyckeltal mäts och följs upp i hela organisationen.

Haldex miljöramverk inkluderar metoder och initiativ för att förbättra Haldex miljöpåverkan. Detta arbete stärktes ytterligare under 2021 då ett nytt mål sattes upp om att vara koldioxidneutralt inom scope 1 och 2 till 2025. Planen för scope 3 håller för närvarande på att utarbetas.

Haldex har en miljökommitté med representanter för samtliga produktionsanläggningar och distributionscentraler som gemensamt följer upp mål och diskuterar förbättringar. Samordningen mellan olika enheter och projekt har resulterat i minskade kol­di­oxid­utsläpp under de senaste åren, främst genom mer hållbar energi­förbrukning. Haldex fokus på att söka miljövänligare energikällor kommer att leda till fortsatt minskade nivåer.

Samtliga produktionsanläggningar styrs enligt miljölednings­system som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Systematiska program och miljöpolicyer bidrar också till ett effektivt resursutnyttjande.

Samtliga enheters miljöpåverkan analyseras kvartalsvis, vilket resulterar i en ”Green Performance Map” per anläggning. Det är en kartläggning av hur mycket material, energi och övriga resurser som produktionsanläggningen tillförs, samt hur mycket utsläpp och avfall som anläggningen genererar. Kartläggningen omfattar resultat inom två nyckeltal: total materialeffektivitet samt kol­di­oxid­utsläpp.

Materialeffektivitet, som definieras som förhållandet mellan allt direkt och indirekt material som kommer in i Haldex, jämfört med vad som levereras till våra kunder är ett viktigt mått för Haldex. Fokus ligger på att fortsätta utvärdera de komponenter som används, förpackningsmaterial, interna processer, minska skrot och återvinna eller återanvända avfallsmaterial för att säkerställa en hög effektivitet.

Miljöpåverkan genom produkters kvalitet och användning

Hållbarhet och miljöpåverkan från Haldex produkter är en viktig parameter i produktutvecklingen. En miljöanalys – Green Product Assessment – läggs in tidigt i projektet som ett obligatoriskt steg när produkter förändras eller nyutvecklas. Viktminskningar och en större andel hållbara material är viktiga aspekter som beaktas.

Morgondagens bromssystem bidrar till ett mer hållbart sam­hälle. Historiskt har tryckluft använts i bromssystem för tunga fordon, men Haldex var tidiga med att utforska elektromekaniska bromsar, som är lättare än dagens bromsar och använder mindre energi än ett tryckluftsbaserat system. Det bidrar positivt till att minska de totala koldioxidutsläppen. Detta nya och revolutionerande system sänker också fordonens bullernivå, vilket bidrar till högre krav ­gällande ljudutsläpp i stadsområden. En annan fördel med elektromekaniska bromsar är att de ger ökad kontroll över fordonet.

Haldex har haft en renoverings- och friktionsverksamhet sedan 1980-talet. Renovering är ett kostnadseffektivt och miljö­vänligt sätt att återanvända komponenter vilket minskar förbrukningen av naturresurser, energi och utsläpp av växthusgaser. På så sätt främjar denna verksamhet en cirkulär ekonomi.

Mänskliga Haldex

Haldex strävar efter att kontinuerligt utveckla organisationen – genom ett starkt och hållbart ledarskap, kompetenta och engagerade medarbetare och en stärkande företagskultur – och alltid med mångfald och inkludering i fokus.

Haldex har egen personal i 19 länder och totalt 2 003 anställda, varav cirka 32 procent är kvinnor. Ungefär 60 procent av medarbetarna arbetar i produktionen medan resterande 40 procent är tjänstemän. I en liten global koncern som Haldex är arbetet med gemensamma värderingar, en tydlig uppförandekod och ett gemen­samt koncept för hur vi ska agera inom företaget en absolut framgångsfaktor.

Beteendekoncept – så agerar Haldex

Haldex beteendekoncept 5C har tagits fram som en vägledning för önskat beteende och hur vi ska arbeta för att göra Haldex till en bättre, effektivare och trevligare plats att arbeta på.

Utbildningar och workshops arrangeras regelbundet för att utveckla medarbetares beteende inom 5C. Nya chefer utbildas en dag per C för att förbättra sina kunskaper, utveckla bättre metoder och lära av varandra kring hur de själva, deras team och företaget kan bli bättre. I det årliga medarbetarsamtalet är 5C grunden för dialogen. Under hösten 2021 har ett arbete i koncernledningen genomförts för att säkerställa att Haldex kultur utvecklas i rätt riktning för att stötta den reviderade strategin. En uppdatering av 5C-konceptet kommer lanseras under 2022.

Ledarskapsutveckling

Ledarskap är viktigt för att medarbetarna ska trivas och verksamheten nå sina mål, i synnerhet i dessa volatila tider. Haldex ska ha ledare som inspirerar, utmanar och motiverar. Samtidigt ska ledare ges förutsättningar att nå sin potential.

Haldex har olika typer av ledarskapsutvecklingsverksamhet på olika nivåer, baserat på behoven hos den specifika målgruppen, och dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Under 2021 hölls den mesta utbildningen digitalt.

Ramverket Haldex Way är också ett av verktygen för att skapa ett gemensamt arbetssätt och är därmed en del av ledarskaps­utvecklingen. Arbetssätt och resultat följs upp vid varje anläggning av ”assessors” från andra produktionsanläggningar. De föreslår förbättringsåtgärder, samtidigt som de genom att utvärdera ­andras verksamhet fördjupar och breddar sin egen kompetens.

Mot bakgrund av de förändringar som pågår inom fordonsindustrin måste också kunskaperna förändras. För Haldex är det, och kommer att fortsätta att vara, en prioritering att förstå vilka kompetenser som behövs för framtiden, vilka luckor som behöver fyllas och hur de fylls för att nå och fortsätta behålla den kompetensnivå som krävs.

Medarbetarundersökningar

Haldex har tidigare arbetat med en traditionell årlig medarbetarundersökning. 2020 genomfördes ingen traditionell mätning efter covid-19. Under 2021 infördes ett nytt verktyg för regelbunden ”pulsmätning” där de anställda svarar på ett fåtal frågor varje vecka. Resultaten sammanställs och rapporteras varje månad. Detta nya sätt att mäta syftar till att få en uppfattning om ”tempera­turen” inom Haldex i realtid, för att på så sätt kunna agera snabbt på utvecklingsområden inom bolaget.