We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Hållbar verksamhet

Haldex hållbarhetsvision är att bidra till samhället genom att, med sina produkters prestanda och optimering av resurser, förbättra fordonens säkerhet och effektivitet. Tre områden har identifierats som centrala för att göra verklig skillnad och inom dessa tre områden har globala mål och policys arbetats fram – Det säkra Haldex, Det etiska Haldex och Det gröna Haldex.

Haldex hållbarhetsarbete bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact-initiativ, Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer för arbetsrätt samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Strategin och hållbarhetsmålen översätts, i nära samarbete med övriga delar av organisationen, till specifika mål och aktiviteter. Risker relaterade till hållbarhet analyseras kontinuerligt av koncernledningen och åtgärder beslutas.

Sammantaget anser styrelsen att Haldex har en god nivå vad gäller egna processer inom områden som miljöpåverkan, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Sedan 2017 har arbetet med att säkerställa motsvarande nivå hos våra leverantörer intensifierats.

Det säkra Haldex

Haldex tillverkar produkter för att skapa en säkrare trafikmiljö, vilket ger säkerhet inom Haldex i flera dimensioner – kunders och slutanvändares säkerhet samt en säker arbetsmiljö för Haldex medarbetare. Det säkra Haldex är del av EU:s definierade hållbarhetsområden för personal och sociala förhållanden.

Trafikanternas d.v.s kundernas och slutanvändarnas säkerhet är centrala funktioner i de produkter som Haldex utvecklar och fokus i de interna processerna ligger därmed på att produkterna har hög kvalitet och uppfyller Haldex högt ställda funktionskrav.

Haldex egen tillverkningsprocess är styrd av omfattande processer kring hur produkter ska tillverkas och testas. Med hjälp av Haldex Way analyseras ständigt hur varje detalj i produktionsprocessen kan förbättras.

För att säkerställa medarbetares säkerhet har Haldex ett gemensamt, globalt program kring säkerhet som kallas Safety#1, det vill säga säkerhet är första prioritet. Haldex har en nollvision för olyckor på arbetsplatsen. För att nå dit skapas säkrare miljöer, utbildning genomförs och ett omfattande arbete med att förändra attityder pågår. Under devisen ”Om du inte kan göra det säkert, gör det inte alls!” har ett omfattande säkerhetsarbete pågått sedan 2014. Processer och rutiner för hur varje uppgift kan utföras på ett säkert sätt utan att kringgå föreskrifterna har vidareutvecklats inom varje moment. Dessutom har policys förbättrats för t.ex. alkohol och droger, våldsamt beteende och sociala svårigheter för att tidigt förebygga problem och därmed skapa en trygg arbetsplats.

Haldex har utbildat all personal i produktionen som del av Safety #1. Gemensamma globala riktlinjer för besökare samt informationsmaterial har tagits fram. Nya sätt att mäta har införts sedan 2015, exempelvis mer nyanserad mätning av incidenter som ofta är ett varningstecken på att en allvarligare olycka kan ske. Det är även viktigt att förstärka positiva beteenden och visa att det är viktigt att rapportera in alla incidenter, även om de kan kännas obetydliga. Antal incidenter har ökat vilket i detta fall är positivt eftersom en attitydförändring eftersträvas där alla incidenter ska rapporteras för att på så sätt bättre förebygga olyckor. Sedan 2017 redovisas alla olyckor globalt på intranätet med förebyggande åtgärder för att lära av varandra och undvika att incidenter upprepas. Under 2018 infördes en säkerhetskommitté med representanter från samtliga produktionsanläggningar. Kommittén följer upp mål, delar idéer och lär av varandra om hur säkerheten kan förbättras. Under året infördes även säkerhetsobservationer där medarbetare hjälper varandra att identifiera riskfyllt beteende.

Haldex definierar en olycka som en skada som lett till mer än två timmars frånvaro, vilket är en striktare definition än vad som vanligtvis används. En incident definieras som en händelse som skulle kunna resultera i en olycka.

Det etiska Haldex

Haldex har nolltolerans mot mutor, korruption, barnarbete och diskriminering. Det etiska Haldex är del av EU:s definierade hållbarhetsområden för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption samt personal.

Sedan 2015 har Haldex en omarbetad uppförandekod som samtliga medarbetare blir utbildade i samt skriver under att de har förstått och vill följa. Haldex uppförandekod är baserad på bolagets tre uttalade värderingar. Uppförandekoden innehåller även tydliga beskrivningar av vart medarbetare ska vända sig om de upptäcker oegentligheter eller känner sig trakasserade eller diskriminerade.

Inom värderingen ”Kunderna först” täcks områden som mutor, korruption, gåvor, intressekonflikter, konkurrenssituationer, affärskritisk information och representation.

Inom värderingen ”Respekt för individen” handlar uppförandekoden om en bra arbetsplats med respekt för medarbetares privatliv, enbart skäliga arbetsvillkor, nolltolerans för diskriminering och trakasserier samt samma möjligheter oavsett kön, religion, sexuell läggning, geografiskt ursprung, ålder eller fysiska/mentala svårigheter. För att nå en dynamisk företagskultur arbetar Haldex för att attrahera människor med olika erfarenheter, personligheter, perspektiv och kunskaper. Det är tack vare mångfald som Haldex är där det är idag. Under 2018 har Haldex bland annat uppnått att 40 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna är kvinnor samt ökat andelen kvinnor i företaget från 27 till 28 procent.

Slutligen täcker värderingen ”Passion för excellens” områden som säkerhet och miljö, inklusive drogrelaterade problem och våld på arbetsplatsen. Som komplement till uppförandekoden finns även mer detaljerade policys för personer som arbetar med inköp och finans så att godkännande av investeringar, materialinköp och attestering av kostnader genomförs på ett korrekt sätt.

En utmaning för bolag som Haldex är det stora antalet leverantörer som i många fall verkar i länder där det finns problem med arbetsmiljö, affärsetik, säkerhet och miljö. Haldex har sedan många år arbetat med att kontinuerligt utvärdera leverantörer med både planerade och icke annonserade besök. Under 2017 togs en leverantörsversion av Haldex uppförandekod fram för att göra det ännu tydligare vilka nivåer en leverantör måste uppnå för att få vara del av Haldex nätverk. Under de senaste åren har leverantörssamarbeten avslutats för att vi ansett att de inte kan bevisa att de kommer följa de uppställda kraven. Samarbeten har även historiskt avslutats vid misstanke om oegentligheter även om det inte kunnat bevisas.

Inom området för etik ryms även lokalt samhällsengagemang. Att ge tillbaka till de områden där Haldex har verksamhet är viktigt. Det kan ta sig olika uttryck beroende på nivån i landet. I Indien där en av de största produktionsanläggningarna finns är behovet av samhällsstödjande insatser stort. Där har Haldex till exempel adopterat skolor där lärartjänster har finansierats. Haldex erbjuder stipendier för att få flickor att välja ingenjörsyrket och arrangerar studiebesök. Investeringar i infrastruktur så som broar och dammar är ytterligare ett sätt att stödja den lokala regionen. I Sverige är det andra insatser som efterfrågas. Haldex har bland annat samarbetat kring trafiksäkerhet för skolelever och deltagit i Smart Matte för att få högstadieelever att intressera sig för tekniska ämnen.

Det gröna Haldex

Miljöområdet är en stor och viktig del av Haldex hållbarhetsarbete och miljöpåverkan utgör ett eget avsnitt i EU:s hållbarhetsrapportering.

Med åtta produktionsanläggningar samt ett antal restaureringsanläggningar får Haldex hantering av miljöfrågor märkbara effekter. Samtliga av Haldex produktionsanläggningar i världen har ISO 14001-certifierade miljöledningssystem som ett minimikrav. Systematiska program och miljöpolicys finns på plats för att utnyttja resurser effektivt och eliminera resursslöseri. Samtliga enheters miljöpåverkan analyseras vilket resulterar i en ”Green Performance Map” per anläggning. Det är en kartläggning av hur mycket material, energi och övriga resurser som anläggningen tillför samt hur mycket utsläpp och avfall som anläggningen lämnar ifrån sig. Fakta om resursanvändning och utsläpp inom cirka 30 olika områden samlas in. Vid analys av data har Haldex kommit fram till att CO2-utsläpp samt materialeffektivitet är de viktigaste nyckeltalen att följa upp då de har störst påverkan på miljön. Under 2018 inrättades en miljökommitté som består av representanter för samtliga produktionsanläggningar som gemensamt följer upp mål och diskuterar förbättringar.

En lika viktig del av miljöarbetet för Haldex rör produktutveckling. Som del av utvecklingsprocessen finns miljö- och hållbarhetsaspekten med som en parameter att ta hänsyn till. En miljömässig livscykelanalys läggs in tidigt i projektet som ett formellt beslutssteg när produkter förändras eller nyutvecklas.