We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Hur vi skapar värde

Ett sätt att bättre förstå vad som påverkar Haldex försäljning och lönsamhet är att bryta ner både intäkter och kostnader, för att därmed se hur verksamheten är uppbyggd. Haldex kostnader är samtidigt ett sätt att ge tillbaka värde till medarbetare, leverantörer och aktieägare.

Affärsmodell och lönsamhet

Truck, Trailer och Eftermarknad

Den största delen av Haldex försäljning (45 procent) kommer från försäljning till eftermarknaden. Denna försäljning hade emellertid inte skett om det inte funnits ett stort antal fordon som tillverkats med Haldex produkter monterade från start. Volymerna byggs upp genom att teckna stora kontrakt med OEM:s (Original Equipment Manufacturers, det vill säga tillverkare av lastbilar och släpvagnar). Dessa kontrakt utsätts för hård prispress av erfarna inköpsorganisationer, eftersom det är stora volymer som upphandlas. OEM-försäljningen kan i sin tur delas upp i lastbilstillverkare (Truck), vilka står för 23 procent av omsättningen och släpvagnstillverkare (Trailer), vilka står för 32 procent av totala omsättningen. Lastbilstillverkarna tecknar generellt sätt större kontrakt än släpvagnskunderna. Släpvagnskunderna har å andra sidan kortare ledtider från projektstart till produktionsstart, så eftermarknadsförsäljningen kommer snabbare igång än vid större kontrakt tecknade med lastbilstillverkare.

Eftermarknadsförsäljningen har högre marginal än OEMförsäljningen. För de distributörer som ägs av OEM:s, vilka kallas OES (Original Equipment Supplier), hänger i många fall avtalen ihop med de som tecknas med OEM-kunden. Se även modell på sid 7.

Produkt

Produkter som är i ett uppstartsskede har högre fasta kostnader än produkter som funnits på marknaden länge. För Haldex betyder det i dagsläget att bromshävarmen har högre marginal än skivbromsen, men det förväntas jämna ut sig när skivbromsvolymerna stiger och eftermarknadsförsäljningen kommer igång. I och med att skivbromsar är vanligast i Europa blir därmed Europas lönsamhet lägre än Nordamerikas där trumbromsar (som bromshävarmen är del utav) fortfarande är vanligast.

Kostnader

Direkt material

Haldex största kostnadspost är direkt material, vilket står för mer än hälften av koncernens kostnader. En besparing med 1 procent av materialkostnaden får därmed stor påverkan på Haldex. Direkt material betraktas som en rörlig kostnad.

Med cirka 850 leverantörer totalt på global basis skapas många arbetstillfällen hos underleverantörerna.

Personal

Personalkostnader utgör cirka en femtedel av koncernens kostnader och betraktas delvis som fasta och delvis som rörliga kostnader. Cirka 40 procent av medarbetarna är tjänstemän och 60 procent arbetar i produktionen. Våra största produktionsanläggningar ligger i Mexico, Sverige, Kina och Ungern. Vår uppförandekod säkerställer att vi har bra arbetsvillkor i samtliga av
de 18 länder vi har verksamhet i. Vi investerar dessutom cirka 150 MSEK i forskning och utveckling vilket främst är personalkostnader, vilket motsvarar 3,5 procent av omsättningen.

Fasta kostnader

Övriga kostnader för Haldex är investeringar i maskiner, hyres-kostnader, fastighetsunderhåll, avskrivningar samt finansiella kostnader. Inräknat de fasta personalkostnaderna utgör koncernens fasta kostnader cirka en fjärdedel av totala kostnaderna.

Värdeskapande

Ytterligare ett sätt att bryta ner kostnaderna är att se vem som är mottagare. För våra medarbetare skapar vi värde genom att erbjuda arbetstillfällen. Våra inköp hos underleverantörer skapar arbetstillfällen, ofta i utvecklingsländer som behöver det som bäst. Till samhället betalas sociala avgifter, pension och skatter. Haldex har ingen aggressiv skatteplanering och placerar inte
dotterbolag i skatteparadis. Slutligen har vi aktieägarna, där vi skapar värde genom aktieutdelning. Dessutom återinvesteras en del av vinsten i bolaget för att därmed skapa långsiktigt värde för hela Haldex.

undefined

 

undefined