We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Globala transportflöden styr tillväxten

Globala makrotrender, från ökat transportbehov till högre ställda miljökrav, ändrar förutsättningarna för vår verksamhet. Det är viktigare än någonsin att ha en väl underbyggd förståelse för de marknadsförändringar som påverkar oss. Genom att ta tillvara dessa drivkrafter kan vi skapa en långsiktig, hållbar verksamhet.

 

Storlek och tillväxt

Marknaden för broms- och luftfjädringsprodukter är global och den totala efterfrågan styrs av globala transportflöden vilka i sin tur påverkas av den globala tillväxten. Haldex arbetar och följer upp verksamheten i fyra regioner: Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Marknadsutvecklingen för respektive region beror på den ekonomiska utvecklingen i regionen och de fyra regionerna skiljer sig väsentligt åt avseende utformning av fordonsflotta och dess teknikinnehåll. Europa har den mest avancerade fordonsflottan vilket innebär ett högt teknikinnehåll per fordon. Asien ligger generellt på en lägre mognadsgrad men rör sig snabbt framåt och är inom vissa områden världsledande.

 

Marknadskanaler

Haldex säljer sina produkter till tillverkare av lastbilar och släpvagnar (OEM) samt till distributörer. Distributörerna indelas i fordonstillverkarnas egna distributörer (OES) respektive oberoende distributörer. Distributörerna säljer i sin tur produkterna vidare till verkstäder och logistikföretag. OES-distributörerna har som regel kunder som är tidiga ägare av fordonet, medan de oberoende distributörerna oftare arbetar mot senare ägare. En viktig framgångsfaktor för underleverantörer till fordonsindustrin är att OE företagen väljer ut deras produkter för kommande fordonsmodeller. Genom att produkterna monteras in vid nyproduktion skapas förutsättningar för att nå stora volymer under en lång tid på den mer lönsamma eftermarknaden.

Slutanvändare har olika behov och ställer olika krav på distributörernas sortiment. Haldex strävar efter att påverka efterfrågan i samtliga led för att därigenom få slutkunderna, det vill säga logistikföretag och verkstäder, att efterfråga Haldex produkter hos distributörerna. I Nordamerika kan till exempel logistikföretagen specificera olika komponenter hos tillverkaren av en lastbil eller släpvagn, vilket gör dem till en viktig indirekt kund.

  imagenjqxg.png                        imagentgrs.png

 

Trender och drivkrafter

Vi ser en accelererande utveckling mot mer avancerad teknik i fordonen för att klara av framtida utmaningar som följer av ökad befolkning, urbanisering och klimathot.

Transportbehovet ökar med urbanisering och förbättrad infrastruktur

Fler och fler varor transporteras i en värld med en växande befolkning. FN:s befolkningsfond räknar med att vi kommer öka från dagens 7 miljarder människor till 8 miljarder år 2025 och 9 miljarder innan år 2050. En annan betydande faktor är det ökade välståndet. Från idag till år 2030 förväntas världens medelklass att dubbleras, samtidigt som den absoluta fattigdomen beräknas minska.

Mer än 50 procent av världens befolkning lever redan idag i städer och enligt FN beräknas andelen öka till 66 procent år 2050. Ökad urbanisering i kombination med ökad befolkningsmängd och förbättrat välstånd kräver bättre vägnät och tekniskt mer avancerade fordon för att möta de sociala och miljömässiga utmaningarna.


I länder med dålig kvalitet på vägnätet är lastbilar utan släpvagn vanligast. Ökad kvalitet på vägnätet leder till att fler släpvagnar produceras, vilket är den kundkategori där Haldex har sin starkaste marknadsposition. Efterfrågan på tekniskt mer avancerade fordon gynnar också Haldex. Med ökade krav på hållbara och effektiva fordonslösningar blir Haldex lösningar mer attraktiva.

Ökade säkerhets- och miljökrav

Varje år dör 1,2 miljoner människor i trafiken och 50 miljoner skadas enligt Världshälsoorganisationen WHO. 91 procent av dessa olyckor äger rum i låg- eller medelinkomstländer, även om dessa länder endast har ungefär hälften av världens fordon. Det är dock tydligt att säkerhetskraven ökar i alla delar av världen.

Under 2015 blev det obligatoriskt för alla nytillverkade bussar och lastbilar i Indien att ha ABS installerat. En liknande lagstiftning finns sedan något år i Brasilien. I Europa ledde skärpta krav på bromssträcka för tunga fordon till genombrottet för skivbromsar.

Förbränningen av fossila bränslen, som olja och diesel, är en stor källa till utsläpp av växthusgaser som orsakar klimatförändringar. En hållbar transportsektor måste förbättra bränsleeffektiviteten och hitta alternativ med lägre utsläpp av koldioxid. Ett viktigt område som påverkar utsläppen i detta avseende är fordonets vikt. Genom att optimera produkternas design och materialval sparas många kilo, vilket är viktigt för att öka räckvidden hos elektriska fordon.

Branschspecifika trender

Den globala fordonsindustrin står inför en omfattande omvandling som drivs av digitalisering, elektrifiering och självkörande fordon. Utvecklingen leder till stora samhälls- och miljövinster och öppnar samtidigt nya potentiella marknader för Haldex.

Elektrifieringen driver utvecklingen av helt nya typer av energieffektiva bromssystem. Elektrifieringen innebär även högre teknikinnehåll per bromssystem. Digitaliseringens möjligheter i sin tur driver utvecklingen av självkörande fordon, lastoptimering, ökat resursutnyttjande samt ökad säkerhet. Digitaliseringen förväntas också förändra marknadsstrukturen och olika roller inom branschen. Sannolikt kommer digitala logistikplattformar att utmana nuvarande aktörer och i större utsräckning ta över försäljning, bokning och lastoptimering medan godstransporten hanteras av olika fordon som optimeras för uppdraget. Självkörande lastbilståg för långa transporter kombineras med snabba poddar för sista kilometern.  Miljövinsterna blir stora när kapacitetsutnyttjande av såväl vägnät som fordon optimeras.