We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
En transportsektor under utveckling

Globala makrotrender, från ökat transportbehov till högre ställda miljökrav, ändrar förutsättningarna för vår verksamhet. Det är viktigare än någonsin att ha en väl underbyggd förståelse för de marknadsförändringar som påverkar oss. Genom att ta tillvara dessa drivkrafter kan vi skapa en långsiktig, hållbar verksamhet.

Transportbehovet ökar

Fler och fler varor transporteras i en värld med en växande befolkning. FN:s befolkningsfond räknar med att vi kommer öka från dagens 7 miljarder människor till 8 miljarder år 2025 och 9 miljarder innan år 2050. En annan betydande faktor är det ökade välståndet. Från idag till år 2030 förväntas världens medelklass att dubbleras, samtidigt som den absoluta fattigdomen beräknas minska. Det förväntas leda till ökad efterfrågan och därmed ökat behov av transporter, vilket i sin tur leder till fler producerade lastbilar och släpvagnar.

Efterfrågan på transportkapacitet hänger nära ihop med efterfrågan på Haldex produkter, då tillverkare av kommersiella fordon är kunder till oss. Den officiella produktionsstatistiken av lastbilar och släpvagnar analyseras noga för att i tid se upp- och nedgångar, så att produktionskapaciteten kan anpassas. Även om den långsiktiga prognosen är god är det mycket variation mellan varje år och på de olika geografiska marknaderna som måste vägas in i analysen. Med en hög andel fasta kostnader är det viktigt för Haldex att ha en långsiktig plan för verksamheten så att omställningen hinner ske i tid.

Förbättrad infrastruktur

Mer än 50 procent av världens befolkning lever redan idag i städer och enligt FN beräknas andelen att öka till 66 procent år 2050. Ökad urbanisering i kombination med ökad befolkningsmängd och förbättrat välstånd resulterar i ett trängande behov av bättre infrastruktur för att kunna hantera allt fler transporter. Växande problem med trafikstockningar, buller och luftföroreningar ställer krav på mer hållbara och effektiva lösningar. När befolkningen i städerna växer kommer vi se bättre vägnät och tekniskt mer avancerade fordon för att möta de sociala och miljömässiga utmaningarna.

I länder med dålig kvalitet på vägnätet är lastbilar utan släpvagn vanligast. Ökad kvalitet på vägnätet leder till att fler släpvagnar produceras, vilket är den kundkategori där Haldex har sin starkaste marknadsposition. Tekniskt mer avancerade fordon gynnar också Haldex. I många länder idag är Haldex produkter inte konkurrenskraftiga, då dessa länder prioriterar kostnad före kvalitet. Med ökade krav på hållbara och effektiva fordonslösningar blir Haldex lösningar mer attraktiva.

Högre säkerhetskrav

Varje år dör 1,2 miljoner människor i trafiken och 50 miljoner skadas enligt Världshälsoorganisationen WHO. 91 procent av dessa olyckor äger rum i låg- eller medelinkomstländer, även om dessa länder endast har ungefär hälften av världens fordon. Problemen är som störst där resurserna för att motverka dem är som lägst. Endast 7 procent av världens befolkning lever i länder som har tillräckligt bra lagstiftning för att adressera säkerhetsmässiga riskfaktorer. När fler länder och organisationer sätter upp ambitiösare mål för säkerhet, blir allt fler säkerhetssystem obligatoriska
på kommersiella fordon.

Det är tydligt att säkerhetskraven ökar i alla delar av världen. Under 2015 blev det obligatoriskt för alla nytillverkade bussar och lastbilar i Indien att ha ABS installerat. En liknande lagstiftning finns sedan något år i Brasilien. I Europa ledde skärpta krav på bromssträcka för tunga fordon till genombrottet för skivbromsar. Eftersom Haldex produkter har som syfte att förbättra säkerheten är skärpta lagkrav något vi arbetar för och försöker påskynda. Den regelförändringen som kan komma i närtid, vilken skulle ha störst påverkan på Haldex, är om USA skulle skärpa regelverket för bromssträcka, så att det skulle leda till ett skifte från trumbromsar till skivbromsar. Någon sådan lagändring finns dock inte föreslaget än.

Högre ställda miljökrav

Förbränningen av fossila bränslen som olja och diesel, är en stor källa till utsläpp av växthusgaser som orsakar klimatförändringar. En hållbar transportsektor måste förbättra bränsleeffektiviteten och hitta alternativ med lägre utsläpp av koldioxid. Ett viktigt område som påverkar utsläppen i detta avseende är fordonets vikt. En tumregel är att 10 procent lägre vikt på en lastbil leder till 5-10 procent lägre bränsleförbrukning. EU har länge arbetat med ett regelverk för att ändra utsläppsnivåerna och under 2014 trädde senaste förändringen i kraft, kallad Euro 6. I USA förväntas nästa nivåförändring ske 2017 då den så kallade Tier 3 träder i kraft.

Som bromstillverkare är vikt det främsta området du kan påverka. Genom att optimera produktens design och materialval sparas många kilo. Senaste versionen av Haldex skivbroms är 11 kg lättare än tidigare modell. Med 5,8 hjul i genomsnitt på en släpvagn blir det en viktbesparing på hela 63 kg. En annan viktig aspekt är kundernas miljökrav på vår egen verksamhet. Haldex mäter och följer ständigt upp den miljöpåverkan framför allt tillverkningen har. Att visa att Haldex har en långsiktig, hållbar verksamhet blir allt viktigare i kundens val av leverantör.

Konkurrens om kompetens

Säkerhetsprodukter och industriproduktion kräver ett brett spann av kompetenser. Med allt färre studenter som söker sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnen minskar antalet potentiella kandidater. Dessutom förväntas konkurrensen om arbetskraften hårdna eftersom vi har en åldrande arbetsstyrka generellt sett. Ernst & Young har uppskattat att det i Europa idag finns ett gap mellan den arbetskraft företagen efterfrågar och den arbetskraft som finns tillgänglig på 200 000 människor. År 2030 förutspår de att samma gap kommer uppgå till 8,3 miljoner människor enbart i Europa. Det gör att konkurrensen om kompetens och kunskap kommer hårdna ytterligare.

Haldex har utvecklat en plan för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Människor vill arbeta inom områden där de gör skillnad och de vill arbeta på företag med sunda värderingar och bra ledarskap. Genom att bidra till säkrare fordon skapar vi en bättre trafikmiljö för alla. Haldex värderingar har kompletterats med beteenden kallat 5C och en ledarskapsplattform kallad Bridge, med fokus på brobyggande och samarbete. Digitala lösningar och flexibla arbetsformer är andra områden som sammantaget ger Haldex den dragningskraft som behövs för att säkra framtida kompetens.