We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Vision & strategi

En värld med säkrare fordon

Haldex guidas av sin långsiktiga vision att skapa en värld med säkrare fordon. Strategin, som baseras på fem pelare – produktledarskap, kundfokus, breddat eftermarknadserbjudande, operationell excellens och brobyggande kultur – är basen för vår handlingsplan vilken i sin tur leder fram till lång- och kortsiktiga mål.

Vision

Haldex vision är att bidra till en värld med bättre trafikmiljö och säkrare fordon. Vår produktutveckling har som syfte att förbättra bromsförmågan och bidra till ett hållbarare samhälle, genom att t.ex. minska bränsleförbrukningen. När vi tillverkar produkterna får inget gå fel. Varje person, från leverantör till montör, måste förstå att det kan påverka människors liv och hälsa om produkten inte uppfyller alla säkerhetskrav. Vi är en av många aktörer som skapar säkrare fordon och våra lösningar måste fungera optimalt tillsammans, så att föraren får den bästa möjliga upplevelsen och bästa förutsättningarna för att framföra sitt fordon säkert.

Strategi

Haldex strategi bygger på identifierade styrkor i dialog med kunder, leverantörer och medarbetare. Strategin har fått namnet ”Driving our future” (driver/kör mot vår framtid) och bygger på fem strategiska pelare. Strategin är tänkt att visa vägen de närmaste fem åren och följs internt upp genom ett antal delmål, aktiviteter och nyckeltal.

strategiska_maal_se.png

 


Produktledarskap

Varje enskild produkt som Haldex utvecklar eller har i sin kundportfölj ska ha potential att vara marknadsledande i sitt segment. Den ska även ha ett attraktivt eftermarknadserbjudande, så att intäktsströmmen fortsätter under många år.

För att bli marknadsledande krävs nytänkande och djup förståelse för kundens verksamhet. Prioriterade, värdeskapande områden är säkerhet, miljöpåverkan och totalkostnad under produktens livslängd. Det är områden där produktinnovation bidrar till kundens affärsnytta. Det krävs även kunskap om marknaden, så att den produkt som skapas har potential att uppnå de kritiska volymer som krävs för att nå god lönsamhet.

Med de långa ledtider fordonsbranschen har är framtida tekniktrender av stort intresse. Vad som händer inom fordonsbranschen om 10–15 år kan få direkta konsekvenser för hur produktutvecklingen idag ska se ut.

Produktledarskap förutsätter fokus. Vi ska satsa våra resurser där de gör störst nytta, genom att bygga på de produktområden som är framgångsrika idag. Våra resurser ska fokuseras på projekt som kan göra skillnad, istället för att fördelas tunt över många projekt. Vi måste också säkerställa att våra utvecklingsingenjörer har rätt kompetens, både för att förstå och utveckla produkter på dagens marknad, men även för att förutse och utveckla produkter för framtiden.

Breddat eftermarknadserbjudande

Kundernas behov på eftermarknaden förändras under fordonets livslängd. Under de första åren efterfrågas oftast reservdelar med lång hållbarhet. Ju äldre fordonet blir desto kortare tid ägs det av samma ägare och då prioriteras inte lång livslängd på reservdelarna i samma utsträckning. Målet är att öka intäkterna från den mer lönsamma eftermarknaden genom ett breddat erbjudande och användande av ny teknik som t.ex. e-handel.

Haldex är en leverantör av premiumprodukter, som är attraktiva hos de ägare som prioriterar hög kvalitet och service på märkesverkstäder. Haldex kvalitetstänk och kunnande kan utökas till att omfatta produkter med lika hög kvalitet, men med kortare livslängd. Vi arbetar för att bredda vårt produktutbud för att bli attraktiva under en längre del av fordonets livslängd.

Förvärv är högprioriterat som ett sätt att få in fler kompletterande produkter och flera förvärvsdiskussioner har förts utan att än så länge resultera i ett slutfört förvärv. Ett viktigt steg i arbetet med att bredda produktutbudet är grupperingen i de tre produktlinjerna Premium line, Value line och Reman line som lanserades under våren 2016. Value line är prisvärda produkter baserad på en enklare specifikation. Reman line är renoverade produkter som därmed är både miljövänliga och har ett lägre pris än Premiumprodukterna. Varumärkena Grau och Midland har introducerats för att göra det tydligare för kunden vilka egenskaper som respektive produkt representerar.

Som ett steg att förenkla för eftermarknadskunderna har e-handelslösningar införts i Europa och Nordamerika under året. Andra digitaliserade erbjudanden ska kontinuerligt utvärderas för att öka servicegraden ytterligare.

Kundfokus

Målet är att växa snabbare än marknaden med ökad kundnöjdhet. Det ska vara enkelt att göra affärer med Haldex. Som kund möts du av personer som förstår din verksamhet, som vill bidra till din framgång och som vill bygga sunda och långvariga relationer. Inom Haldex uppmuntras entreprenörskap, det vill säga att vara innovativ, drivande och kunna se var marknadspotentialen finns. Vi använder vår storlek till vår fördel. Genom att vara en snabbrörlig och flexibel organisation kan vi anpassa oss till kunderna och ge den där extra servicen som är utmärkande för just Haldex.

Med våra OEM-kunder bygger vi personliga och strategiska relationer. Med de största kunderna bedrivs gemensamma utvecklingsprojekt och vi behöver arbeta nära deras verksamhet.

Eftermarknadskunderna har andra behov och efterfrågar ett brett utbud av produkter på ett smidigt sätt. Vi måste därför ha olika strategier och interna verktyg för olika kunder för att göra det enkelt för samtliga kundgrupper att göra affärer med oss, samtidigt som vi använder våra egna resurser på ett effektivt sätt.

Operationell excellens

Effektivitet, kostnadsmedvetenhet, hög säkerhet samt precision och kvalitet är förutsättningar för att uppnå produktledarskap och kundfokus. Smidiga processer frigör tid och energi för att utveckla produkter, bygga kundrelationer och ge god service.

Kvalitet i allt från produktion, upphandling av leverantörer, kostnadsuppföljning till kompetensutveckling och rekrytering är avgörande. Kontinuerliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar handlar om överlevnad i en bransch med prispress. Operationell excellens är med andra ord en förutsättning för att vara konkurrenskraftig i vår bransch.

Brobyggande kultur

Målet är att skapa en bättre arbetsplats med hög trivsel. Sedan några år har vi intensifierat arbetet med kultur, värderingar och ledarskap. Hög etik och moral är grundförutsättningar för att skapa en bättre arbetsplats. En sund kultur som inspirerar, utmanar och motiverar har kompletterats med fem beteenden som vi kallar 5C, då samtliga av dem börjar med bokstaven C på engelska – Connect (förstå helheten/skapa kontakt), Communicate (kommunicera), Collaborate (samarbeta), Coach (hjälp dig själv och andra) samt Create (skapa möjligheter). Dessa beteenden är som en daglig påminnelse om att bygga broar internt för att lösa problem, förstå helheten samt att stärka känslan av samhörighet.

Våra ledare ska skapa förutsättningar för att alla ska nå sin fulla potential och arbeta mot de gemensamma målen. Sedan 2015 har vi infört ett gemensamt ramverk för hur vi vill utveckla och utvärdera våra chefer. Haldex Bridge Leadership Framework definierar de egenskaper vi ser som viktiga i ett fungerande ledarskap: förmåga att förmedla och förstå affärsvisionen, uppnå resultat, framgångsrikt kunna driva förbättringar, utveckla sig själv och sitt team, vara en global lagspelare samt ta ansvar och ägandeskap. I Bridge Leadership Framework är våra 5C än mer framträdande och stort fokus ligger på brobyggande internt och externt.

Med ny teknik kan dessutom olika arbetsmiljöer skapas som anpassar sig efter medarbetarnas önskemål och förutsättningar. Det är än viktigare i en global miljö där samarbete mellan länder och tidszoner behövs.