We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Bolagsstyrning

Ansvaret för ledning och kontroll av Haldexkoncernen fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, dess valda utskott och VD.

Styrande dokument som utgör grunden för bolagsstyrning inom Haldex är främst den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av årsstämman fastställda bolagsordningen, och de av styrelsen fastställda dokumenten Arbetsordning för styrelsen i Haldex, Instruktioner för Ersättnings- och Revisionsutskott, Instruktion för verkställande direktören i Haldex, Kommunikationspolicy och Finanspolicy. Utöver dessa finns ett antal policies och manualer som innehåller bindande regler, samt rekommendationer som anger riktlinjer och handledning för koncernens verksamhet och medarbetare. Bland dessa kan nämnas Haldex Vision & Värderingar.

 

imagewe8yg.png