We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Bolagsstämmor

Aktieägares rätt att besluta i Haldex angelägenheter utövas vid bolagsstämman (årsstämma och i förekommande fall, extra bolagsstämma), som är Haldex högsta beslutande organ. Årsstämman äger vanligen rum sent i april eller tidigt i maj månad.

Valberedningen företräder bolagets aktieägare och nominerar styrelseledamöter och revisorer samt föreslår arvoden till dessa. Ledamöterna i valberedningen för årsstämman 2022 är:

 

Anders Algotsson, AFA Försäkring (valberedningens ordförande)

Kenth Eriksson, Athanase Industrial Partners

Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden

Björn Henriksson, Nordea Fonder

 

Stämman beslutar om bolagsordningen, utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om fastställande av resultaträkning och balansräkning, beslutar om disposition beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, fattar beslut om valberedningens tillsättande och arbete, samt fastställer riktlinjer för bestämmande av ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare.  

Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande tidning.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en stämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Haldex tillhanda minst sju veckor före stämman så att ärendet kan införas i kallelsen. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna och tid för anmälan till bolagsstämman.

Dokument och mer information om varje år:

Extra Bolagsstämma Nov 2022
Extra Bolagsstämma Sept 2022 (inställd)
Årsstämma 2022
Årsstämma 2021
Extra Bolagsstämma 2020
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Extra Bolagsstämma 2017
Årsstämma 2017
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011
Årsstämma 2010
Extra Bolagsstämma 2009
Årsstämma 2009
Årsstämma 2008
Årsstämma 2007
Årsstämma 2006
Årsstämma 2005