We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämman i Haldex Aktiebolag (publ) ägde rum tisdagen den 29 december 2020. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Extra bolagstämman ägde rum utan fysiskt deltagande.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.

Dokument

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 2020

Kommuniké från bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma

Motiverat yttrande beträffande förslaget om val av två nya styrelseledamöter

 

Fullmakt

Fullmaktsformulär