We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Bolagsordning

Haldex Aktiebolag

org.nr 556010-1155

§ 1.

Bolagets företagsnamn är Haldex Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av produkter företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta värdepapper och annan lös eller fast egendom.

§ 3.

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Landskrona, Skåne län.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 110.539.925 kronor och högst 442.159.700 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 22.107.985 och högst 88.431.940.

§ 6.

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7.

För granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter.

§ 8.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 9.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Landskrona.

§ 11.

Årsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av två justeringsmän;

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5. Godkännande av dagordningen;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut i fråga om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,

c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

d. avstämningsdag för beslutad vinstutdelning;

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman;

9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna;

10. Fastställande av revisorsarvoden;

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 12.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Bolagsordningen har antagits vid årsstämman den 26 maj 2021.