We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott – revisionsutskott samt ersättningsutskott. Utskottens arbete kan inte delegeras från styrelsen, utan ses som förberedande av frågor som styrelsen som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet förbereder frågor som rör redovisning, finansiell rapportering, revision och intern kontroll. Utskottet granskar principerna för redovisning och finansiell kontroll samt fastställer riktlinjer för köp av andra tjänster än revision av bolagets revisorer.

Revisionsutskottets medlemmar består sedan årsstämman 2021 av Viveka Ekberg (ordförande) Stefan Charette och Håkan Karlsson.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet granskar och förbereder förslag på löner och andra ersättning för koncernledningen. Den har även ansvar för att förbereda förslag till årsstämman för riktlinjer för ledande befattningshavare samt förslag på långsiktigt incitamentsprogram samt liknande program. 

Sedan årsstämman 2021 består ersättningsutskottet av Håkan Karlsson (ordförande), Catharina Modahl Nilsson och Dzeki Mackinovski.