We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Definitioner & Ordlista

Finansiella definitioner

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittligt sysselsatt
kapital.

BRUTTOMARGINAL: Bruttoresultat, d.v.s. nettoomsättning minus kostnad för sålda varor, i relation till nettoomsättning.

DIREKTAVKASTNING: Utdelning dividerad med börskurs vid året slut.

EBIT-MULTIPEL: Börsvärde vid årets slut plus nettoskuld dividerat med rörelseresultat.

EGET KAPITAL PER AKTIE: Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

ENGÅNGSPOSTER: Resultatposter, vilka är av ej återkommande karaktär i den normala verksamheten. Engångsposter kan exempelvis inkludera omstruktureringskostnader, nedskrivningar och produktrelaterade garantier hänförliga till specifik produktåterkallelse. Syftet med att specificera dessa är att kunna påvisa den underliggande verksamhetens utveckling.

FOU, %: Kostnader för forskning och utveckling i procent av nettoomsättningen.

KASSAFLÖDE PER AKTIE: Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

NETTOSKULD: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD: Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

P/E-TAL: Börsvärde vid årets slut dividerat med resultatet.

RESULTAT PER AKTIE: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

RÄNTENETTO: Den ekonomiska skillnaden i absoluta tal mellan redovisade ränteintäkter för finansiella tillgångar och räntekostnader för räntebärande skulder och avsättningar.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD: Rörelseresultat exklusive engångsposter med tillägg för ränteintäkter dividerat med räntekostnader.

RÖRELSEMARGINAL: Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

RÖRELSERESULTAT: Resultat från verksamheten före finansiella poster och skatt.

RÖRELSERESULTAT EXKL. ENGÅNGSPOSTER: Resultat från verksamheten före finansiella poster och skatt, justerat med förekommande engångsposter.

SOLIDITET: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av toalt kapital.

SYSSELSATT KAPITAL: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar.

TOTALAVKASTNING: Börskurs vid årets slut inklusive utdelning dividerad med börskurs vid årets ingång.

UTDELNINGSANDEL: Utdelning dividerad med vinst per aktie.

VALUTAJUSTERAD INFORMATION: Finansiellt tal omräknat till samma valutakurs som i jämförelseperioden. Syftet är att visa hur verksamheten utvecklats utan påverkan av valutaförändringar vid konsolideringen av utländska enheter.

Ordlista

ABA: Automatic Brake Adjuster

ABS: Anti Lock Brake System

AIR CONTROLS: Haldex produktlinje för produkter som förbättrar säkerhet och köregenskaper i bromssystemet såsom rening och torkning av tryckluft, ventiler samt ABS och EBS.

EFTERMARKNAD: Försäljningen av reservdelar, utbildning och tjänster till de verkstäder som reparerar och ger service till fordon som tagits i drift.

FOUNDATION BRAKE: Haldex produktlinje för bromsprodukter för hjuländen såsom skivbromsar, bromshävarmar till trumbromsar samt bromscylindrar.

OEM: Original equipment manufacturer det vill säga tillverkare av fordon.

OES: OEMs egna servicenätverk.

TRUCK: Tunga lastbilar samt bussar.

TRAILER: Släpvagnar som kopplas på en dragbil (lastbil).