We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Definitioner & Ordlista

Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital: Andel av årets nettoresultat hänförligt till
moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal: Bruttoresultat, dvs nettoomsättning minus kostnad för sålda varor, i relation till nettoomsättning.

Eget kapital per aktie: Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Engångsposter: Resultatposter, vilka är av ej återkommande karaktär i den normala verksamheten. Engångsposter kan exempelvis inkludera  omstruktureringskostnader, nedskrivningar och produktrelaterade garantier hänförliga till specifika kundåtaganden. Syftet med att specificera
dessa är att kunna påvisa den underliggande verksamhetens utveckling.

Externa investeringar: Investeringar som görs hos externa leverantörer och bokförs direkt mot balansräkningen. Kapitalisering av produktutvecklingsprojekt ingår inte.

FoU, %: Totala forsknings- och utvecklingsutgifter exkl. avskrivningar i relation till nettoomsättning.

Kassaflöde per aktie: Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuld: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar.

Nettoskuldsättningsgrad: Räntebärande skulder och avsättningar
minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital
inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Resultat per aktie: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Räntenetto: Den ekonomiska skillnaden i absoluta tal mellan redovisade ränteintäkter för finansiella tillgångar och räntekostnader för räntebärande skulder och avsättningar.

Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat exklusive engångsposter med tillägg för ränteintäkter dividerat med räntekostnader.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.

Justerad rörelsemarginal: Rörelseresultat exklusive engångsposter i
procent av periodens nettoomsättning.

Justerad rörelsemarginal exklusive satsning på ny teknik: Rörelseresultat exklusive produktutvecklingskostnader för ny teknik och
engångsposter i procent av periodens nettoomsättning.

Rörelseresultat: Resultat från verksamheten före finansiella poster och skatt.

Justerat rörelseresultat: Resultat från verksamheten före finansiella
poster och skatt justerat med förekommande engångsposter.

Justerat rörelseresultat exklusive ny teknik: Resultat från verksamheten före finansiella poster och skatt justerat med förekommande engångsposter och utvecklingskostnader för ny teknik.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av totalt kapital.

Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar.

Valutajusterad information: Finansiellt tal omräknat till samma valutakurs som i jämförelseperioden. Syftet är att visa hur verksamheten utvecklats
utan påverkan av valutaförändringar vid konsolideringen av utländska enheter.

 

Ordlista

ABS: Ett system som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning. ABS är en förkortning av Anti-lock Braking System.

Air Controls: Haldex produktlinje för produkter som förbättrar säkerhet och köregenskaper i bromssystemet såsom rening och torkning av tryckluft, ventiler samt ABS och EBS.

EBS: Elektroniskt styrt bromssystem. EBS fungerar som en central del av 
pneumatiska bromssystem och kan övervaka och styra bromssystemet. I
bromssystem utan EBS är bromskraften till hjulen densamma vid alla tillfällen, hos fordon med EBS fördelas kraften olika beroende på behov.

Eftermarknad: Försäljningen av reservdelar, utbildning och tjänster till de verkstäder som reparerar och ger service till fordon som tagits i drift.

EMB: Elektromekaniska bromsar. Dessa är del av ett elektroniskt bromssystem d.v.s. det pneumatiska bromssystemet är utbytt mot
ett elektroniskt bromssystem. Elektromekaniska bromsar är för närvarande inte godkända i Nordamerika och Europa, men däremot i Kina.

FABV: FABV är en ventil som används i tryckluftsbaserade bromssystem för att minska bromssträckan och öka kontrollen över fordonets bana.

Foundation Brake: Haldex produktlinje för bromsprodukter för
hjuländen såsom skivbromsar, bromshävarmar till trumbromsar samt
bromscylindrar.

Ny teknik: Med ny teknik avses Scalable Brake System, vilket inkluderar EMB och FABV. Dessa utvecklas delvis internt hos Haldex och delvis via Haldex joint venture VIE i Kina.

OEM: Original equipment manufacturer d.v.s tillverkare av fordon.

Truck: Tunga lastbilar samt bussar.

Trailer: Släpvagnar som kopplas på en dragbil (lastbil)