We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Fem år i siffror
MSEK om ej annat anges  2016 2015 2014 2013 2012
           
RESULTATRÄKNING          
Nettoomsättning 4,374  4 777 4 380 3 920 3 933
Kostnad för sålda varor -3,155  -3 418 -3 142 -2 827 -2 904
Bruttoresultat 1,219  1,359 1,238 1,093 1,029
Försäljnings-, admin- och prod.utv. kostnader -950  -942 -857 -839 -836
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -65  -92 -148 -101 -43
Rörelseresultat 204  325 233 153 150
Rörelseresultat exkl. engångsposter 291  444 408 281 210
Finansiella poster -39  -54 -28 -43 -36
Resultat före skatt 165  271 205 110 114
Skatt -74  -80 -98 -72 -60
Årets resultat 91  191 107 38 54
           
BALANSRÄKNING          
Anläggningstillgångar 1,306  1 177 1 148 1 047 1 186
Omsättningstillgångar 1,751  1 678 1 788 1 439 1 414
Summa tillgångar 3,057  2 855 2 936 2 486 2 600
           
Eget kapital 1,374  1 407 1 278 1 152 1 129
Långfristiga skulder 757  692 718 728 967
Kortfristiga skulder 926  756 940 606 504
Summa eget kapital och skulder 3,057  2 855 2 936 2 486 2 600
           
KASSAFLÖDE          
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
238  349 356 249 243
Kassaflöde från den löpande verksamheten 256  220 435 282 238
Kassaflöde från investeringsverksamheten -222  -174 -151 -71 -18
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52  -179 -216 -230 -164
Årets kassaflöde -18  -133 68 -19 -44
           
NYCKELTAL          
Rörelsemarginal, exkl engångsposter, % 6.6  9,3 9,3 7,2 5,3
Rörelsemarginal, % 4.7  6,8 5,3 3,9 3,8
Resultat per aktie, före och 
efter utspädning, SEK
2.00  4,28 2,32 0,80 1,12
Eget kapital per aktie, SEK 30.63  31,46 28,48 26,06 25,53
Kassaflöde, löpande verksamhet
per aktie, SEK
5.8  4,99 9,84 6,38 5,38
Utdelning, SEK 0.00  2,00 3,00 2,00 1,00
Börskurs, SEK 116.5  79,50 101,75 60,00 33,50
Avkastning på sysselsatt kapital, 
exkl. engångsposter, % (1)
13.8  21,7 21,4 14,6 9,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % (1) 9.7  15,9 12,2 7,8 7,0
Avkastning på eget kapital, % 13.7  14,1 8,7 3,1 3,4
Soliditet, % 45  49 44 46 43
Nettoskuldsättningsgrad, % 36  24 21 33 51
Investeringar 222  174 147 94 118
F&U, % 3.5  3,6 3,4 3,5 3,4
Antal anställda 2,045  2 140 2 235 2 135 2 200

 
1) Rullande 12 månader