We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Utdelning av aktier i Concentric AB och inlösenprogrammet

Årsstämman 2011 beslutade att dela ut aktierna i det helägda dotterbolaget Concentric AB. Mot bakgrund av koncernens starka kassaflöde och balansräkning efter försäljningen av divisionen Traction Systems 2010, beslutade årsstämman även om en tvingande inlösen av aktier. Inlösenförfarandet gav till resultat att sammanlagt 1 459 MSEK delades ut till aktieä­garna, vilket motsvarade 33 SEK per aktie.

Alla aktier i det helägda dotterbolaget Concentric AB delades ut och varje aktie i Haldex AB berättigade innehavaren till en aktie i Concentric AB. Avstämningsdag för rätt att få Concentric-aktier bestämdes till den 13 juni 2011. Aktierna i Concentric AB delades ut av Euroclear Sweden AB noterades på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen den 16 juni 2011.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens för­slag om en tvingande inlösen av aktier, inklusive en aktiesplit, och en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna och en fondemission. Varje aktie delades upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1), varav en var inlösenaktie (HLDX IL). Avstämningsdag för aktiespliten var den 4 juli 2011. Efter en tids handel på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, löstes inlösenaktierna in mot 30 kronor. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenbelopp var den 25 juli 2011. Den 28 juli betalades ett inlösenbelopp på 30 kronor ut till innehavarna av inlösenaktier. Slutligen, i syfte att återställa aktiekapitalet genomfördes en fondemission utan emission av nya aktier för att överföra medel från fritt eget kapital till aktiekapitalet.

Informationsbroschyr om Inlösenprogrammet (pdf)

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Haldex AB:s utdelning år 2011 av aktier i Concentric (pdf)

Skatteverkets information om fördelning anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2011 av aktier i Haldex AB: mot kontantlikvid (pdf)