We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Våra mål

Haldex strategi baseras på en affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö är lika viktigt som tillväxt och lönsamhet. Det skapar ett hållbart och framgångsrikt företag på kort och lång sikt.

RÖRELSEMARGINAL

En högre rörelsemarginal är väsentligt inte bara för att skapa långsiktigt aktieägarvärde utan för att driva kassaflödet och möjligheten att investera i ny teknik. Haldex kärnverksamhet kan effektiviseras och optimeras. Det ska ske genom effektivare hantering av försörjningskedjan, vilket bl.a omfattar råvarupriser och tullar, högre tillväxt på eftermarknaden, sänkning av de fasta kostnaderna och genomgång av produktportföljen för att säkerställa fokus på de mest lönsamma produkterna. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal om 10 procent år 2022, exklusive satsningar på ny teknik. Kostnaden för FoU kommer fortsätta ligga på en högre nivå än tidigare år och påverka den totala marginalen för bolaget.

TILLVÄXT

Tillväxt skapar stordriftsfördelar, vilket är avgörande för ett företag som Haldex, som gör stora investeringar i produktutveckling varje år. Haldex ska organiskt växa snabbare än marknaden.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

En låg nettoskuldsättningsgrad betyder en stark balansräkning. Det ger utrymme att göra förvärv samt investera i framtidsprojekt. Målet är att nettoskuldsättningsgraden ska understiga 1.

UTDELNING

Avkastningen till aktieägare ska vara stabil och förutsägbar. Haldex utdelningspolicy säger att en tredjedel av den årliga nettovinsten över en konjunkturcykel ska lämnas i utdelning.

MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Haldex hållbarhetsvision är att bidra till samhället genom att, med sina produkters prestanda och optimering av resurser, förbättra fordonens säkerhet och effektivitet. Tre områden identifierades som centrala för att göra verklig skillnad – säkerhet, etik och miljö.

Det säkra Haldex

Haldex har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Med programmet ”Safety #1” arbetas det systematiskt med att förebygga olyckor och incidenter genom utbildning, säkrare arbetsmiljöer och förändrade attityder.

Det etiska Haldex

Haldex har nolltolerans mot mutor, korruption, barnarbete och diskriminering. Haldex medarbetare utbildas löpande i uppförandekoden och leverantörer utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att de ansluter sig till tillämpliga delar av uppförandekoden.

Det gröna Haldex

Med åtta produktionsanläggningar samt ett antal anläggningar för renovering av produkter får Haldex hantering av miljöfrågor märkbara effekter. Haldex har som målsättning att minska CO2-utsläppen samt bibehålla eller öka materialeffektiviteten.