We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
Våra mål

Haldex strategi baseras på en affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö är lika viktigt som tillväxt och lönsamhet. Det skapar ett hållbart och framgångsrikt företag på kort och lång sikt.

Rörelsemarginal

En högre rörelsemarginal är väsentligt inte bara för att skapa långsiktigt aktieägarvärde utan för att driva kassaflödet och möjligheten att investera i ny teknik. Haldex kärnverksamhet kan effektiviseras och optimeras. Det ska ske genom effektivare hantering av försörjningskedjan, vilket bl.a. omfattar råvarupriser och tullar, högre tillväxt på eftermarknaden, sänkning av de fasta kostnaderna och genomgång av produktportföljen för att säkerställa fokus på de mest lönsamma produkterna. Målsättningen är att uthålligt nå en rörelsemarginal över 10%.

 

Tillväxt

Tillväxt skapar stordriftsfördelar, vilket är avgörande för ett företag som Haldex, som gör stora investeringar i produktutveckling varje år. Haldex ska organiskt växa snabbare än bolagets slutmarknader.

 

Nettoskuldsättningsgrad

En låg nettoskuldsättningsgrad betyder en stark balansräkning. Det ger utrymme att göra förvärv samt investera i framtidsprojekt. Målet är att nettoskuldsättningsgraden ska understiga 1.5 (inkl IFRS 16).

 

Utdelning

Avkastningen till aktieägare ska vara stabil och förutsägbar. Haldex utdelningspolicy säger att utdelningen skall motsvara 1/3 av den årliga nettovinsten med hänsyn taget till bolagets långsiktiga investeringsbehov och finansiella ställning. 

 

Människor och Miljö

Haldex hållbarhetsvision är att bidra till samhället genom att, med sina produkters prestanda och optimering av resurser, förbättra fordonens säkerhet och effektivitet. I en väsentlighetsanalys har Haldex i dialog med kunder och övriga intressenter identifierat möjligheter och utmaningar inom säkerhet, etik, miljö och HR, vilka ligger till grund för specifika mål och aktiviteter för samtliga grupper. 

Det säkra Haldex

Haldex arbetar i flera dimensioner för att säkerställa både kunders och slutanvändares säkerhet, samt en säker arbetsmiljö för Haldex medarbetare. Med programmet ”Safety #1” arbetas det systematiskt med att förebygga olyckor och incidenter genom utbildning, säkrare arbetsmiljöer och förändrade attityder.

Nyckeltal

 • Arbetsrelaterade olyckor per miljoner arbetade timmar. Mål: max 3.
 • Arbetsrelaterade säkerhetsincidenter per miljoner arbetade timmar. Mål: > 10 gånger högre än för olyckor.
 • Arbetsrelaterade säkerhetsrisker observerade per miljon arbetstimmar. Mål: > 10 gånger högre än för säkerhetsincidenter.

 

Det etiska Haldex

Haldex har en hög ambition att bedriva en etiskt hållbar verksamhet och har nolltolerans mot mutor, korruption, barnarbete och diskriminering. Haldex medarbetare utbildas löpande i uppförandekoden och leverantörer utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att de ansluter sig till tillämpliga delar av uppförandekoden.

Nyckeltal

 • Antal medarbetare som utbildats i uppförandekoden. Mål: 100%.
 • Antal utredningar gällande brott mot uppförandekoden som avslutas. Mål: 100%.
 • Samtliga nya leverantörer ska granskas av NQC innan de godkänns som leverantörer.

 

Det gröna Haldex

Miljöområdet är en stor och viktig del i Haldex hållbarhetsarbete. Haldex arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan, vilket omfattar minskade miljöfarliga utsläpp och ett hållbart resursutnyttjande.

Nyckeltal

 • Materialanvändning effektivitet.
 • Koldioxidutsläpp. Globalt CO2 -mål ska definieras under 2021.
 • Koldioxidutsläpp, ton per enhet.
 • Produktlivscykel och krav på materialval hanteras under produktdesign i IMDS-databasen (International Material Data System).

 

Mänskliga Haldex

Haldex strävar efter att kontinuerligt utveckla vår organisation. Det ska vi göra genom ett starkt och hållbart ledarskap, kompetenta och engagerade medarbetare och en stödjande företagskultur som alltid sätter mångfald och inkludering i fokus.

Nyckeltal

 • Andel kvinnliga chefer. Mål: minst 30%.
 • Frisknärvaro. Mål: minst 98%.
 • Employer Satisfaction Index. Mål: minst 70%.
 • Andel rekryteringar som tillsätts med interna kandidater. Mål: minst 30% av alla rekryteringar ska tillsättas internt.
 • Utvecklingsplaner för alla anställda. Mål:100%.
 • Personalomsättning. Mål: 8%.