We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 10, 2000 | Interim Report
Haldex - första halvåret 2000

Haldex - första halvåret 2000 Nyckeltal 2000 1999 Förändr Nettoomsättning, MSEK 3.184 3.004 + 6% Rörelseresultat, MSEK 211 185 +14% Resultat före skatt, MSEK 180 149 +21% Resultat efter skatt, MSEK 117 94 +24% Vinst per aktie, SEK 5:24 4:23 +24% Vinstmarginal 6,8% 6,4% Viktigare affärshändelser * En ny 1-miljardorder på AWD-system erhölls från en europeisk biltillverkare med leveransstart 2001/02. * Serieleveranser av de nyutvecklade skivbromsarna för tunga fordon påbörjades till de ledande europeiska släpvagnsaxeltillverkarna SAF i Tyskland och SMB i Frankrike. * Det nyutvecklade systemet för hantering av tryckluft i bromssystem (ECAM, Electronically Conrolled Air Mangement) lanserades på den nya lastbilsgenerationen från tyska MAN. * Allians med brasilianska bromskomponentföretaget Ader Ltda ger Haldex ett breddat program och tillverkningsbas i Brasilien. * En första satsning på mobilt Internet i fordon genom förvärv av ett 13%-igt delägarskap i Drive-IT Systems AB, som utvecklar system för mobila Internettjänster i fordon, med tillämpningar för Carsharing och Fleet Management. Fordonsmarknaden Utvecklingen på fordonsmarknaderna under det första halvåret varierade mellan olika geografiska regioner och olika fordonstyper. Tunga fordon I Nordamerika minskade efterfrågan på nya dragbilar kraftigt, en nedgång som påbörjades redan under föregående år. Under fjolåret fortsatte dock nyproduktionen i högre takt än för- säljningen, vilket ledde till lageruppbyggnad. För att minska lagren och anpassa till efter-frågan har en begränsad neddragning av produktionstakten påbörjats. Under det första halv-året minskade produktionen av tunga dragbilar (Class 8) med ca 5% och mellantunga (Class7) med ca 8% jämfört med samma period i fjol. Under det andra halvåret förväntas en kraftigare anpassning, som troligen inleds med ett längre produktionsuppehåll än vanligt under somma-ren. För helåret bedöms produktionen av tunga dragbilar i Nordamerika bli 15-20% lägre än 1999. Trots denna nedgång kommer årets produktionstakt i ett historiskt perspektiv ändå att ligga på en hög nivå. Den nordamerikanska produktionen av släpvagnar till tunga dragfordon var under årets första hälft något högre än fjolårets, men förväntas på helårsbasis bli ca 4% lägre än föregående år. Medan den amerikanska ekonomin fortsätter att generera ökad efterfrågan på transporter, påverkas lastbilsbranschen negativt av knapphet på chaufförer och ökade räntor och bränsle- kostnader. Detta förväntas leda till ökad utnyttjandegrad av existerande flottor innan efter- frågan på nya fordon stiger igen, sannolikt under andra halvåret 2001. I Nordamerika är Haldex försäljning till släpvagnssegmentet och till eftermarknaden för tunga fordon relativt stor. Haldexkoncernens exponering mot nyproduktion av tunga drag- fordon i Nordamerika begränsas därför till ca 15%, vilket med en nedgång i nyproduktionen på 20% får ett genomslag på ca 3% på koncernens försäljning. I Europa har den förbättrade ekonomin med lägre räntenivåer och uppdämt ersättningsbehov först nu börjat generera efterfrågan på transporter som ligger över normal trendmässig tillväxt. Den goda transportefterfrågan kan förväntas kvarstå väl in i 2001. Under årets första halvår ökade produktionen av tunga dragfordon i Västeuropa med ca 10% jämfört med motsvarande period i fjol. För helåret pekar prognoser mot en ökning på ca 5%. Även i Sydamerika (+20%) och i Asien (+30%) ökade produktionen av tunga fordon, dock från låga nivåer. För helåret bedöms dessa regioner komma att utvisa ökningstakter som ligger högre än för halvåret. En sammantagen bedömning för helåret 2000 pekar mot en ökning i världens totala produktion av tunga dragfordon på ca 3%. Haldex fakturering avseende produkter till tunga fordon uppgick till 2.068 MSEK (2.051) under det första halvåret, en ökning med 1%. Efter justering för avyttrade enheter var ökningen knappt 4%. Lätta fordon Till skillnad från tunga fordon, utvisar efterfrågan på lätta fordon en ökning inom alla geografiska regioner. I Nordamerika var försäljningen av lätta fordon starkare än förväntat och ökade med ca 7%. Produktionen ökade med ca 5%. Denna ökningstakt förväntas ej hålla i sig resten av året och för helåret bedöms produktionsökningen bli ca 3%. I Europa ökade efterfrågan med ca 3% under första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Denna ökning skedde trots att efterfrågan på den stora tysklandsmarknaden utvisade en minskning på ca 9%. Med ökande export steg den europeiska produktionen av lätta fordon med knappt 5%. För helåret förväntas ökningstakten bli något lägre. forts. Haldex första halvåret 2000 3. På marknaderna i Sydamerika och Asien skedde en återhämtning och för helåret bedöms produktionen av lätta fordon i dessa regioner öka kraftigt. Sammantaget bedöms världsproduktionen av lätta fordon öka med ca 4% under 2000 jämfört med 1999. Haldex fakturering avseende produkter till lätta fordon uppgick till 549 MSEK (431), en ökning med 27%. Härav ökade AWD-system med 134% och trådprodukter med 8%. Industriella fordon På huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa ökade efterfrågan och produktion av gaffeltruckar med ca 10% jämfört med första halvåret i fjol. Efterfrågan på kompakta entreprenadfordon ökade med ca 20% i både Nordamerika och Europa. För tunga entreprenadfordon var utvecklingen svag i Nordamerika, som utvisade en minskning med ca 10%, medan efterfrågan i Europa ökade med ca 15%. Haldex fakturering avseende produkter till industriella fordon uppgick för halvåret till 567 MSEK (522), en ökning med 9%. Försäljning och resultat 1:a halvåret 2000 Haldexkoncernens nettoomsättning ökade med 6% till 3.184 MSEK (3.004). Efter justering för avyttrade enheter ökade nettoomsättningen med drygt 7%. Alla fyra divisionerna ökade nettoomsättningen. Koncernens orderingång uppgick till 3.225 MSEK (3.048), en ökning med 6% eller drygt 7% för jämförbara enheter. Koncernens resultat efter skatt ökade med 24% till 117 MSEK (94). Resultatet före skatt uppgick till 180 MSEK (149), en ökning med 21%. Rörelseresultatet ökade med 14% till 211 MSEK (185). Halvårsbokslutet inkluderar ej de överskottsmedel avseende pensioner på 20 MSEK, som SPP tilldelat Haldex. Dessa kommer att redovisas i tredje kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades i alla divisioner med undantag för Brake Systems, som utvisade ett oförändrat resultat jämfört med föregående år. Brake Systems divisionen kunde genom kostnadssänkningar uppnå en bättre bruttovinst- marginal än fjolåret trots ökat inslag av nyintroducerade produkter (ECAM och skivbromsar), som initialt har sämre bidrag till följd av låga volymer och startkostnader. De stora utvecklingsprojekten (ABS/EBS; ECAM; skivbroms) inom divisionen har lett till ökade F&U-kostnader under perioden och är en väsentlig förklaring till oförändrat resultat för divisionen. De förbättrade rörelseresultaten i övriga divisioner har främst åstadkommits genom kostnads- sänkningar och högre produktivitet, vilket lett till bättre bruttovinstmarginaler (Traction System och Garphyttan Wire), respektive genom ökade volymer (Barnes Hydraulics). forts. Haldex första halvåret 2000 4. Koncernens vinstmarginal förbättrades till 6,8% jämfört med 6,4% under motsvarande period i fjol. Koncernens stora satsning på att etablera och utveckla en ny affär inom det snabbväxande segmentet AWD-system - liksom satsningar på att utveckla och introducera nya broms- produkter (ECAM, skivbroms, EBS) - drar stora kostnader i inledningsfasen och påverkar koncernens vinstmarginal negativt. Koncernens vinstmarginal exklusive divisionen Traction Systems (AWD) uppgick under första halvåret till 8,5% jämfört med 8,1% under motsvarande period i fjol. Traction Systems förväntas successivt förbättra sitt rörelseresultat och nå break-even-takt vid slutet av 2001, varefter lönsamheten förväntas fortsätta förbättras till koncernens målnivåer. Periodens avkastning på sysselsatt kapital var i årstakt 15,5% jämfört med 14,3% under samma period föregående år. Exklusive Traction Systems var avkastningen 18,9% jämfört med 18,1% i fjol. Kvartalsvis har försäljning och resultat utvecklats enligt följande: 1999 2000 MSEK I II III IV I II Orderingång 1.613 1.435 1.372 1.484 1.701 1.524 Nettoomsättning 1.495 1.509 1.385 1.409 1.618 1.566 härav: Brake Systems 1.030 1.021 930 922 1.054 1.014 Barnes Hydraulics 256 266 260 240 284 283 Garphyttan Wire 188 178 139 173 200 197 Traction Systems 21 44 56 74 80 72 Resultat före skatt 71 78 63 90 92 88 Vinstmarginal, % 6,3 6,5 5,6 7,9 6,7 6,8 F&U, % 4,0 3,9 3,7 3,9 4,2 4,4 Nettoomsättningen per region utvecklades enligt följande: MSEK 1 H 2000 1 H 1999 Förändr Nordamerika 1.796 1.734 + 4% Europa 1.271 1.181 + 8% Asien 64 53 +22% Sydamerika 53 36 +49% Investeringar, nettoskuldsättning, personal Koncernens investeringar under första halvåret uppgick till 141 MSEK (100). Kassaflödet före förvärv var för perioden -65 MSEK (43) och nettoskuldsättningen vid periodens slut uppgick till 1.129 MSEK (1.103). Antalet anställda vid periodens slut var 4.291 (4.369). Mobilt Internet i fordon Liksom mobilt Internt i allmänhet, är mobilt Internet i fordon ett område i kraftig expansion. Inom en relativt snar framtid kan varje nytillverkat fordon förväntas ha en egen Internetadress med utrustning och mjukvara för mobilt Internet installerat från början. Utrustning, installation och tjänster för mobilt Internet i fordon kräver dock speciella utföranden och kunskaper. För att få ökad insikt i och delta i utvecklingen av mobilt Internet i fordon har Haldex gjort en första satsning genom att med en investering på 8 MSEK gå in som en 13%-ig delägare i det relativt nystartade företaget Drive-IT System AB. Drive-IT har utvecklat och lanserat ett heldatoriserat system för Carsharing (bilpool), som omfattar bilterminaler, trådlös kommunikation och affärssystem. En första order har tecknats med Statoil, som har Skandinaviens största hyrbilsflotta. Drive-It utvecklar nu nästa generations Internetbaserade system i fordon med tillämpningar för bl.a. Fleet Management för lastbils- och släpvagnsflottor och flottor av entreprenadfordon. Utsikter för helåret 2000 Koncernens nettoomsättning för helåret bedöms bli något högre än fjolårets. Under det andra halvåret förväntas dock på några delmarknader en viss dämpning av fordonskonjunkturen jämfört med det första halvåret. Koncernens Jan-Juni Juli Helår resultaträkning 1999 Belopp i MSEK 2000 1999 -Juni 1999 2000 Nettoomsättning 3.184 3.004 5.978 5.798 Kostnad för sålda -2.323 -2.208 -4.376 -4.261 varor Bruttoresultat 861 796 1.602 1.537 27,1% 26,5% 26,8% 25,5% Försäljnings-, administrations- och Produktutvecklingskost -650 -593 -1.214 -1.157 nader Övriga rörelseintäkter 0 -18 7 -11 & -kostnader Rörelseresultat 211 185 395 369 Finansnetto -31 -36 -62 -67 Resultat före skatt 180 149 333 302 Skatter -63 -55 -124 -116 Nettovinst 117 94 209 186 Koncernens balansräkning 30 juni 30 juni 31 dec Belopp i MSEK 2000 1999 1999 Immateriella anläggningstillgångar 407 493 427 Materiella anläggningstillgångar 1.331 1.234 1.297 Finansiella anläggningstillgångar 63 20 56 Varulager 826 783 783 Kortfristiga fordringar 1.110 994 880 Kassa, bank och kortfristiga placeringar 89 254 307 Summa tillgångar 3.826 3.778 3.750 Eget kapital 1.545 1.388 1.490 Avsättningar 288 263 279 Långfristiga skulder 920 1.084 1.087 Kortfristiga lån 112 102 14 Kortfristiga rörelseskulder 961 941 880 Summa skulder och eget kapital 3.826 3.778 3.750 Koncernens kassaflödesanalys Jan-Juni Juli 1999 Helår Belopp i MSEK 2000 1999 -Juni 2000 1999 Rörelseresultat 211 185 395 369 Avskrivningar på anläggningstillgångar 121 113 229 221 Finansnetto & betald skatt -95 -84 -227 -216 Rörelsekapitalförändring -161 -71 -104 -14 Summa kassaflöde från rörelsen 76 143 293 360 Nettoinvesteringar -141 -100 -252 -211 Avyttringar - - 39 39 Företagsförvärv -11 - 3 -11 -3 Summa kassaflöde -76 40 69 185 Utdelning -67 -67 -67 -67 Förändring av lån och pensionsskuld -74 19 -162 -69 Förändring av långfristiga fordringar - - - 2 - 2 Förändring av likvida medel exkl. omräkningsdifferens -217 - 8 -162 47 Omräkningsdifferens på likvida medel - - - 2 - 2 Förändring av likvida medel -217 - 8 -164 45 Nyckeltal Jan-Juni Juli 1999 Helår 2000 1999 -Juni 2000 1999 Vinstmarginal, % 6,8 6,4 6,8 6,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,5 14,3 14,7 14,1 Avkastning på eget kapital, % 15,3 13,7 14,1 13,2 Räntetäckningsgrad, ggr 6,1 4,6 5,6 4,8 Soliditet, % 40 37 40 40 Skuldsättningsgrad, % 73 80 73 65 Aktiedata (justerat för emission) Jan-Juni Juli 1999 Helår 2000 1999 -Juni 2000 1999 Vinst efter skatt, SEK 5:24 4:23 9:34 8:33 Eget kapital, SEK 69:29 62:27 69:29 66:82 Antal aktier i genomsnitt, tusental 22.296 22.296 22.296 22.296 Antal aktier vid periodens slut, 22.296 22.296 22.296 22.296 tusental Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-september25 oktober 2000 Bokslutskommuniké januari-december 20 februari 2001 Stockholm 2000-08-10 Claes Warnander Verkst direktör och koncernchef Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och Aktiebolagslagarna. Stockholm den 10 augusti 2000 Gunnar Björn Widhagen Fernström Aukt Aukt revisor revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00450/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00450/bit0001.doc