We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 25, 2000 | Interim Report
Haldex - 9 månader 2000

Haldex - 9 månader 2000 Nyckeltal 2000 1999 Förändr Fakturering, MSEK 4.680 4.389 + 7% Rörelseresultat, 305 261 +17% MSEK Resultat före 253 212 +19% skatt, MSEK Resultat efter 164 134 +23% skatt, MSEK Vinstmarginal 6,6% 6,1% Vinst per aktie, 7:38 5:99 +23% SEK Viktigare affärshändelser *En ny 1-miljardorder på AWD-system (All Wheel Drive) erhölls från en europeisk biltillverkare med leveransstart 2001/02. *Ett Nomination Letter erhölls från en europeisk biltillverkare avseende AWD-system med ordervärde 600-800 MSEK och leveransstart 2002/03. *Vid Paris Motor Show visades Haldex AWD-system i 13 olika fordon. *Vid IAA-mässan i Frankfurt visade kunderna stort intresse för Haldex utställning av det nya sortimentet skivbromsar, liksom de nya ECAM (Electronically Controlled Air Management) och EBS (Electronic Brake System) systemen. *Serieleveranser av skivbromsar påbörjades till de ledande europeiska släpvagnsaxeltillverkarna SAF i Tyskland och SMB i Frankrike. *ECAM, ett nyutvecklat system för hantering av tryckluft i bromssystem, lanserades på MAN:s nya lastbilsgeneration. *En ny trådprodukt för ventilfjädrar i motorer med väsentligt förbättrade egenskaper har utvecklats. *Beslut fattat att bygga ut kapaciteten i den relativt nya fabriken för ventil- fjädertrådsprodukter i USA. *Första order erhållen på ett nyutvecklat, tyst elhydrauliskt system för bakgavellyftar på lastbilar. *Allians med brasilianska bromskomponentföretaget Ader Ltd. ger Haldex breddat program och tillverkningsbas i Brasilien. *En första satsning på mobilt Internet i fordon genom delägarskap i Drive- IT Systems AB, med system för bl.a. Fleet Management och Carsharing. Fordonsmarknaden Under periodens senare del försvagades, som förväntat, fordonsmarknaden inom vissa segment och regioner, särskilt tyngre fordon i Nordamerika. Tunga fordon I Nordamerika minskade orderingången till fordonstillverkarna under perioden. Eftersom betydande lager av både nya och begagnade fordon byggts upp, sker nu en kraftig ned-dragning av nytillverkningen. För 9-månadersperioden minskade nytillverkningen av tunga dragfordon i Nordamerika med 13% och den övervägande delen av minskningen skedde under tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet kommer ytterligare neddragning av produktionstakten att äga rum och för helåret bedöms nedgången till över 20%. Den nordamerikanska produktionen av släpvagnar till tunga dragfordon var under perioden drygt 3% lägre än fjolåret och förväntas på helårsbasis ligga 6% under föregående år. Eftermarknaden i Nordamerika har under de senaste åren utvisat en något minskande trend till följd av föryngringen i lastbilsflottan samt längre livslängd på ingående komponenter. I Nordamerika är Haldex försäljning till släpvagnssegmentet och till eftermarknaden för tunga fordon relativt stor. Koncernens samlade exponering mot nyproduktion av tunga dragfordon i Nordamerika är ca 15%. I Europa utvecklades marknaden för tunga fordon positivt under perioden. Antalet sålda fordon ökade med 6%, medan produktionen ökade med 12% jämfört med motsvarande period föregående år. Prognoserna för helåret pekar dock mot en något lägre ökningstakt i produktionen. I Sydamerika och Asien ökade produktionen av tunga fordon kraftigt (55% respektive 35%), men från en låg nivå. Fortsatt tillväxt förväntas även för resten av året. En sammantagen bedömning för helåret 2000 pekar mot en ökning av världens totala produktion av tunga dragfordon på 1%. Haldex fakturering avseende produkter till tunga fordon uppgick under perioden till 3.062 MSEK (2.981), en ökning med 3%. Efter justering för avyttrade enheter var ökningen 5%. Lätta fordon Inom segmentet lätta fordon (personbilar, vans och lätta lastbilar) skedde en ökning av antalet tillverkade enheter i alla regioner. I Nordamerika ökade försäljningen av lätta fordon med 4% och produktionen med 3%, vilket också förväntas bli helårstakten. I Europa låg periodens försäljning av bilar strax under fjolårets nivå. Särskilt den tyska marknaden var svag. Tack vare en stigande export ökade dock produktionen i Europa med knappt 3%, men bedöms för helåret ligga ca 1% över fjolåret. På marknaderna i Sydamerika och Asien skedde en återhämtning under perioden och produktionen av lätta fordon i dessa regioner bedöms för helåret öka med ca 10%. Sammantaget bedöms världsproduktionen av lätta fordon öka för helåret med ca 4% jämfört med föregående år. Haldex fakturering avseende produkter till lätta fordon uppgick till 782 MSEK (626), en ökning med 25%. Härav ökade AWD-system med 85% och trådprodukter till motorer med 10%. Industriella fordon Marknaden för gaffeltruckar visade en positiv utveckling i både Nordamerika och Europa. På båda marknaderna ökade antalet sålda och tillverkade enheter i storleksordningen 10%. Marknaden för lätta entreprenadmaskiner ökade med ca 15% i både Nordamerika, Europa och Asien/Sydamerika. För tunga maskiner minskade emellertid marknaden i Nordamerika med ca 15%, medan den europeiska marknaden utvisade en ökning med ca 8%. Haldex fakturering av produkter till industriella fordon uppgick till 846 MSEK (782), en ökning med 8%. Försäljning och resultat 9 månader 2000 Haldexkoncernens nettoomsättning ökade med 7% till 4.680 MSEK (4.389). Efter justering för avyttrade enheter ökade omsättningen med 8%. Alla fyra divisionerna ökade omsättningen. Koncernens orderingång uppgick till 4.758 MSEK (4.420), en ökning med 8% eller drygt 9% för jämförbara enheter. Resultatet efter skatt ökade med 23% till 164 MSEK (134). Resultatet före skatt uppgick till 253 MSEK (212), en ökning med 19%. Rörelseresultatet ökade med 17% till 305 MSEK (261). I resultatet ingår ett engångsbelopp på netto 15 MSEK, varav återbetalning från SPP utgör 21 MSEK och kostnader för personalneddragningar 6 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades i alla divisioner med undantag för Brake Systems, som utvisade ett resultat strax under föregående år. Samtliga divisioner har förbättrat bruttomarginalerna jämfört med föregående år. Inom Brake Systems pågår en rad större produktutvecklings-projekt som ökat utvecklingskostnaderna. Koncernens vinstmarginal uppgick till 6,6% jämfört med 6,1% föregående år. Exklusive engångsposter var vinstmarginalen 6,3%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00690/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00690/bit0002.pdf Hela rapporten