We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 27, 2000 | Interim Report
Haldex 1:a kvartalet 2000

Haldex 1:a kvartalet 2000 Resultatet före skatt ökade med 29% till 92 MSEK (71) Vinst per aktie ökade med 31% till 2:62 SEK (2:00) Rörelseresultatet ökade med 18% till 107 MSEK (90) Rörelsemarginalen förbättrades Fortsatt god fordonsmarknad under första kvartalet Orderingången ökade med 5% till 1.701 MSEK (1.613) och faktureringen med 8% till 1.618 MSEK (1.495) Ny miljardorder på AWD-system erhållen från europeisk biltillverkare Marknad Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Västeuropa var fortsatt god under årets första kvartal. Marknaderna i Asien och Sydamerika förbättras successivt från låga nivåer. Tunga fordon I Nordamerika ökade försäljningen av tunga fordon till åkerierna med 3% jämfört med fjol- årets första kvartal. Försäljningen av tunga släpvagnar ökade med 5%. Som förväntat minskade produktionstakten av tunga fordon i Nordamerika jämfört med nivån under senare delen av 1999 i syfte att justera ner lagren av färdiga fordon i distributionsledet. I jämförelse med fjolårets första kvartal ökade dock antalet tillverkade fordon med 5%. Den nordamerikanska produktionen av tunga släpvagnar ökade med drygt 3% jämfört med första kvartalet i fjol. Inom släpvagnssegmentet har inte någon uppbyggnad av fordon i lager i distributionskedjan skett på samma sätt som för dragfordon, varför anpassningen i tillverk-ningstakten under året av släpvagnar förväntas bli väsentligt mindre än för dragfordon. På årsbasis bedöms produktionen av dragfordon i Nordamerika minska med ca 15%. Av kon-cernens totala fakturering är ca 15% exponerad mot nyproduktion av dragfordon i Nord- amerika. I Västeuropa var efterfrågan på lastbilar fortsatt god. Under det första kvartalet innevarande år låg produktionstakten på ungefär samma nivå som under den senare delen av fjolåret, men uppskattningsvis 3% högre än första kvartalet föregående år. I Sydamerika ökade produktionen av tunga lastbilar men bussproduktionen minskade lika mycket varför totalen tunga fordon var oförändrad. I Asien ökade antalet tillverkade fordon från en låg nivå. Koncernens fakturering avseende produkter till tunga fordon uppgick till 1.054 MSEK (1.030), en ökning med 2%. Efter justering för avyttrade enheter inom Brake Systems divisionen var ökningen för jämförbara enheter 5%. forts. Haldex 1:a kvartalet 2000 2. Lätta fordon I Nordamerika ökade försäljningen av lätta fordon med över 10% jämfört med första kvartalet i fjol. I Västeuropa var försäljningsökningen ca 4%. För att minska färdiglager var dock ökningen av nyproduktionen i Nordamerika endast 4%. I Västeuropa ökade antalet tillverkade lätta fordon med knappt 3%. Koncernens fakturering avseende produkter till lätta fordon uppgick till 280 MSEK (209), en ökning med 34%. Den kraftiga ökningen hänförde sig främst till Traction Systems, men även Garphyttan Wire ökade leveranserna. Industriella fordon Marknaden för gaffeltruckar var fortsatt god under första kvartalet i både Nordamerika och Västeuropa. Inom segmentet tunga entreprenadfordon minskade marknaden i Nordamerika, medan den europeiska marknaden ökade. För lättare entreprenadfordon växte marknaden i både Nordamerika och Europa. Koncernens fakturering avseende produkter till industriella fordon uppgick till 284 MSEK (256), en ökning med 11%. Resultat Koncernens resultat före skatt var 92 MSEK (71), en ökning med 29% jämfört med mot- svarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade med 18% till 107 MSEK (90). Alla fyra divisionerna ökade fakture- ringen. Rörelseresultaten ökade i alla divisionerna med undantag av Traction Systems, som låg kvar på fjolårets nivå bl.a. till följd av verktygskostnader av engångskaraktär för att redu-cera kostnaden för ingående komponenter. Rörelsemarginalerna förbättrades i alla divisioner med undantag av Brake Systems, som låg kvar på fjolårets nivå. Koncernens rörelsemarginal förbättrades från 6,3% i fjol till 6,7%. Exklusive Traction Systems förbättrades rörelsemarginalen från 8,1% i fjol till 8,8%. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital förbättrades från fjolårets 14,2% till 15,7%. Exklusive Traction Systems förbättrades avkastningen på sysselsatt kapital från 18,5% i fjol till 19,6%. Periodens orderingång var 1.701 MSEK (1.613), en ökning med 5%. Efter justering för avyttrade enheter inom Brake Systems var orderingångsökningen 7%. Faktureringen uppgick till 1.618 MSEK (1.495), en ökning med 8% respektive 10% för jämförbara enheter. forts. Haldex 1:a kvartalet 2000 3. Den kvartalsvisa utvecklingen har varit: 1999 2000 MSEK I II III IV I Orderingång 1.61 1.43 1.37 1.48 1.70 3 5 2 4 1 Nettoomsättni 1.49 1.50 1.38 1.40 1.61 ng 5 9 5 9 8 härav: Brake Systems 1.03 1.02 930 9221.05 0 1 4 Barnes 256 266 260 240 284 Hydraulics Garphyttan 188 178 139 173 200 Wire Traction 21 44 56 74 80 Systems Resultat före 71 78 63 90 92 skatt Vinstmarginal 6,3 6,5 5,6 7,9 6,7 , % F&U, % 4,0 3,9 3,7 3,9 4,2 Affärsutveckling Bland inträffade affärshändelser kan särskilt nämnas: - En allians med det brasilianska bolaget Ader Ltda, som innebär att Brake Systems divisionen får ett breddat produktprogram och en tillverkningsbas i Brasilien. - Det nyutvecklade produktkonceptet för hantering av tryckluft i bromssystem, ECAM (Electronically Controlled Air Management), har lanserats på den nya lastbilsgenera- tionen från tyska MAN och serieleveranser har påbörjats. - Traction Systems erhöll en ny 1-miljardorder på AWD-system från en europeisk biltillverkare med leveransstart 2001/02. - I april kunde vi annonsera att VW-koncernen introducerar Haldex AWD- system på ytterligare en plattform avseende bilarna Sharan och Beetle. - Beslut har fattats att utöka tillverkningskapaciteten vid Wire- divisionens fabrik i USA med ca 50%. Investeringar, nettoskuldsättning, personal Periodens investeringar uppgick till 57 MSEK (44). Kassaflödet för perioden var -45 MSEK (-60) och nettoskuldsättningen vid periodens slut uppgick till 1.022 MSEK (1.131). Antalet anställda vid periodens slut var 4.166 (4.315). Utsikter för helåret 2000 Efter ett första kvartal med fortsatt god fordonskonjunktur har marknadsbedömningarna för helåret förbättrats något, även om produktionstakten av fordon - särskilt tunga dragfordon i Nordamerika - förväntas minska under året. Koncernens fakturering bedöms bli något över fjolårets. Alla divisioner bedöms kunna för- bättra sina rörelsemarginaler forts. Haldex 1:a kvartalet 2000 4. Koncernens Jan-Mars April Helår resultaträkning 1999 Belopp i MSEK 2000 1999 -Mars 1999 2000 Nettoomsättning 1.618 1.495 5.921 5.798 Kostnad för sålda varor - -1.103 -4.344 - 1.186 4.261 Bruttoresultat 432 392 1.577 1.537 26,7% 26,2% 26,6% 25,5% Försäljnings-, administrations- och produktutvecklingskostna -320 -290 -1.187 - der 1.157 Övriga rörelseintäkter & - 5 -12 - 4 -11 -kostnader Rörelseresultat 107 90 386 369 Finansnetto -15 -19 -63 -67 Resultat före skatt 92 71 323 302 Skatter -34 -26 -124 -116 Nettovinst 58 45 199 186 Koncernens balansräkning 31 31 31 mars mars dec Belopp i MSEK 2000 1999 1999 Immateriella 421 493 427 anläggningstillgångar Materiella 1.307 1.234 1.297 anläggningstillgångar Finansiella 54 11 56 anläggningstillgångar Varulager 779 787 783 Kortfristiga fordringar 1.065 1.012 880 Kassa, bank och 219 100 307 kortfristiga placeringar Summa tillgångar 3.845 3.637 3.750 Eget kapital 1.555 1.400 1.490 Avsättningar 284 246 279 Långfristiga skulder 919 1.051 1.087 Kortfristiga lån 141 18 14 Kortfristiga rörelseskulder 946 922 880 Summa skulder och eget 3.845 3.637 3.750 kapital forts. Haldex 1:a kvartalet 2000 5. Koncernens Jan-Mars AprilHelå finansieringsanalys 1999 r Belopp i MSEK 2000 1999 -Mars 1999 2000 Rörelseresultat 107 90 386 369 Avskrivningar på 60 57 224 221 anläggningstillgångar Finansnetto & betald skatt -49 -42 -223 -216 Rörelsekapitalförändring -106 -121 1 -14 Summa kassaflöde från 12 -16 388 360 rörelsen Nettoinvesteringar -57 -44 -224 -211 Avyttringar - - 39 39 Företagsförvärv - - 4 1 -3 Summa kassaflöde -45 -64 204 185 Utdelning - - -67 -67 Förändring av lån och -43 -99 -13 -69 pensionsskuld Förändring av långfristiga - 1 - 3 - 2 fordringar Förändring av likvida medel exkl. omräkningsdifferens -88 -162 121 47 Omräkningsdifferens på - 1 - 3 - 2 likvida medel Förändring av likvida medel -88 -161 118 45 Nyckeltal Jan-Mars April Helår 1999 2000 1999 -Mars 1999 2000 Vinstmarginal, % 6,7 6,3 6,7 6,6 Avkastning på sysselsatt 15,7 14,2 14,5 14,1 kapital, % Avkastning på eget 15,3 13,1 13,7 13,2 kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr 6,4 4,2 5,3 4,8 Soliditet, % 40 38 40 40 Skuldsättningsgrad, % 66 81 65 65 Aktiedata (justerat för Jan- April Helår emission) Mars 1999 2000 1999 Mars 1999 2000 Vinst efter skatt, SEK 2:62 2:00 8:95 8:33 Eget kapit al, SEK 69:74 62:80 69:74 66:82 Antal aktier i genomsnitt, 22.296 22.296 22.29622.29 tusental 6 Antal aktier vid periodens 22.296 22.296 22.29622.29 slut, tusental 6 Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-juni 10 augusti 2000 Delårsrapport januari-september25 oktober 2000 Stockholm 2000-04-27 Claes Warnander Verkst direktör och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00740/bit0002.pdf