We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 20, 2001 | Annual Financial Statement
Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Årets resultat i sammanfattning MSEK 2000 1999 Förändr Orderingång 6.284 5.904 + 6% Nettoomsättning 6.194 5.798 +7% Rörelseresultat före 581 590 -2% avskrivningar Rörelseresultat 338 369 -8% Vinstmarginal, % 5,6 6,6 - Resultat före skatt 270 302 -10% Nettovinst 177 186 -4% Vinst per aktie, SEK 7:97 8:33 -4% Utdelningsförslag, SEK 3:00 3:00 - Större affärshändelser Order på AWD-system från europeisk biltillverkare i storleksordningen 1- 1,5 miljard kronor över en 5-årsperiod med leveransstart 2001/2002. Nomination Letter avseende AWD-system från europeisk biltillverkare med potentiellt ordervärde på 600-800 miljoner kronor över en 5-årsperiod och med leveransstart 2002/2003. Serieleveranser av skivbromsar påbörjades till de ledande europeiska släpvagnsaxel- tillverkarna SAF i Tyskland och SMB i Frankrike Allians med brasilianska bromskomponentföretager Ader Ltda. med årsomsättning på ca 50 miljoner kronor ger breddat produktprogram och tillverkningsbas i Brasilien. Marknadsintroduktion av nyutvecklade delsystem till bromssystem för tunga fordon: ECAM (Electronically Controlled Air Management), ett intelligent, kompakt system för avfuktning och distribution av tryckluft; och EBS+ (Electronic Brake System) för släpvagnar. Utvecklings- och produktionssamarbete med världsledande dieselmotortillverkare avseende bränslematarpumpar till dieselmotorer med högtryckssystem för bränsle- insprutning. Produktionsstart 2001. Kapacitetsutbyggnad i de amerikanska fabrikerna för ventilfjädertråd och broms- beläggprodukter. Delägarskap i Drive-IT Systems AB, som utvecklar telematiksystem (trådlös kommunikation) för fordon. forts. Haldex bokslutskommuniké 2000 2. Marknadsutveckling Den förväntade vändpunkten i den nordamerikanska produktionen av tunga fordon inträffade med stor kraft under andra halvåret. Antalet tillverkade tunga lastbilar var under det andra halvåret ca 40% lägre än under det första halvåret. Under det fjärde kvartalet var produktionen 50% lägre än i det första kvartalet. Motsvarande minskning för släpvagnar var 25%. Denna mycket kraftiga inbromsning blev en nödvändig konsekvens av en längre tids överproduktion samtidigt som efterfrågan avmattades. Under helåret 2000 tillverkades i Nordamerika ca 260.000 tunga dragfordon jämfört med över 330.000 året innan, en minskning med drygt 20%. Under 2001 kan produktionstakten förväntas ligga kvar på den lägre nivå som gällde under det andra halvåret 2000, vilket skulle innebära omkring 190.000 enheter, en minskning med ca 25%. På liknande sätt inträffade vid årsskiftet en kraftig inbromsning i den nordamerikanska produktionen av lätta fordon. För helåret 2000 ökade produktionen endast marginellt jämfört med 1999, men ledde ändå till alltför stora lager av nya och begagnade fordon. De stora neddragningar som de amerikanska tillverkarna nu gör kan leda till att produktionen under första kvartalet 2001 hamnar ca 20-25% lägre än tidigare kvartal. För helåret 2001 bedöms bilproduktionen minska med 7-8%. På den nordamerikanska marknaden var utvecklingen för entreprenadfordon och gaffeltruckar också ganska svag och produktionen minskade med 6-7%. En fortsatt försvagning med ca 5% förväntas under 2001. I Europa och på marknaderna i Asien och Sydamerika var utvecklingen däremot positiv under år 2000. Den europeiska produktionen av tunga lastbilar ökade knappt 10% till över 300.000 enheter. Dock förväntas 2000 bli toppåret i den europeiska lastbilscykeln och under 2001 bedöms produktionen minska med 7-10%. I segmentet lätta fordon ökade produktionen i Europa ca 2% men förväntas minska ungefär lika mycket under 2001. Den europeiska marknaden för entreprenadfordon och gaffeltruckar stärktes 5% respektive 9% och förväntas ligga kvar på oförändrad nivå under 2001. Resultatutveckling 4:e kvartalet I enlighet med tidigare pressmeddelande skedde en kraftig resultatförsämring i det fjärde kvartalet. Fram till och med det tredje kvartalet utvecklades koncernens omsättning och resultat gynnsamt jämfört med motsvarande period föregående år. Under det fjärde kvartalet började dock inbromsningen på den amerikanska fordonsmarknaden göra sig gällande. Koncernens leveransvolymer på den amerikanska marknaden minskade med knappt 20% jämfört med genomsnittstakten under 9-månadersperioden. Den lägre leveransvolymen i Nordamerika förklarar ca hälften av resultattappet i 4:e kvartalet jämfört med det genomsnittliga kvartals- resultatet under 9-månadersperioden. forts. Haldex bokslutskommuniké 2000 3. Samtidigt belastades det fjärde kvartalet med betydande kostnadsökningar - delvis av engångskaraktär - i samband med utveckling och introduktion av nya produkter, främst inom Brake Systems divisionen. Det fjärde kvartalet hade en högre andel av de nya produkterna, vilka i inledningsskedet har lägre marginaler. Den ofördelaktiga produktmixen påverkade därmed kvartalsresultatet. Helåret 2000 Koncernens orderingång och fakturering ökade med 6% respektive 7%. De två enheter inom Brake Systems som avyttrades i december 1999 hade tillsammans en affärsvolym på 100 MSEK. Efter justering för detta, ökade orderingång och fakturering med 7% respektive 8%. Härav utgör valutaeffekter ca 5%. Koncernens fakturering i Nordamerika (56% av totalen) ökade med 4%, vilket justerat för valutaeffekter var en minskning med ca 7%. Omsättningen i Europa (40% av totalen) ökade med 8%, eller efter valutaeffekter 10%. Koncernens försäljning i Asien (2% av totalen) ökade med 23% och i Sydamerika (2% av totalen) var ökningen 74%. Per division, ökade Brake med 3% till 4.023 MSEK; Hydraulics med 8% till 1.104 MSEK; Wire med 12% till 756 MSEK och Traction med 59% till 311 MSEK. Trots prispress och ogynnsam förskjutning i produktmixen kunde bruttomarginalen hållas uppe på fjolårets nivå (26,5%), till följd av fortsatta kostnadsreduktioner. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar minskade med 2% till 581 MSEK (590). Rörelsemarginalen före avskrivningar minskade från 10,2% till 9,4%. Rörelseresultatet efter avskrivningar minskade med 8% till 338 MSEK (369). Vinst-marginalen var 5,6% jämfört med fjolårets 6,6%. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 15 MSEK (återbetalning från SPP 21 MSEK och kostnader för personalneddrag-ningar 6 MSEK), som redovisades i det tredje kvartalet år 2000. Under 1999 ingick en realisationsvinst på 10 MSEK, som redovisades i det fjärde kvartalet. Exklusive Traction- divisionen var vinstmarginalen 7,1% mot fjolårets 8,5%. Cirka hälften av vinstmarginal-försämringen var hänförlig till ökade kostnader för produktutveckling. Rörelseresultatet utvecklades positivt för alla divisioner med undantag för Brake Systems, vars resultat påverkades negativt - särskilt i det fjärde kvartalet - av en svagare marknad i Nordamerika och ökade kostnader för utveckling och introduktion av nya produkter. Brake- divisionens resultat påverkades även negativt av en svagare eftermarknadsförsäljning. Rörelseresultatets utveckling per division framgår av uppställningen på sidan 7. Koncernens kostnader för produktutveckling ökade med 56 MSEK eller 25% till 282 MSEK (226); från 3,9% av omsättningen till 4,6%. Ökningen är helt hänförbar till Brake Systems divisionen , som ökade F&U-kostnaderna med 39%; från 3,7% av omsättningen till 4,9%. forts. Haldex bokslutskommuniké 2000 4. Koncernens resultat före skatt uppgick till 270 MSEK (302), en minskning med 10%. Fördelaktig inkomstmix reducerade den effektiva skattesatsen till 34% (38). Nettovinsten minskade med 4% till 177 MSEK (186). Koncernens mål för avkastning på sysselsatt kapital är minst 15% i genomsnitt över en konjunkturcykel. En marginellt förbättrad kapitalomsättningshastighet kunde inte uppväga den lägre vinstmarginalen och koncernens avkastning på sysselsatt kapital minskade år 2000 till 12,1% jämfört med fjolårets 14,1%. Avkastningen på sysselsatt kapital per division var för Brake Systems 12,4% (17,7), Barnes Hydraulics 16,3% (16,4), Garphyttan Wire 22,4% (17,1) och för Traction Systems negativ (neg.). Föregående år överträffade alla divisionerna koncernmålet med undantag för Traction Systems. Utvecklingen under det fjärde kvartalet innebar att Brake Systems under år 2000 inte heller nådde målet. Investeringar, nettoskuld, personal Årets investeringar uppgick till 309 MSEK (215). Nettoskulden vid årets slut var 1.221 MSEK (971). Soliditeten var 41% (40). Kassaflödet efter avdrag för nettoinvesteringar var -11 MSEK (188). Genomsnittligt antal anställda var 4.210 (4.290). Förslag om återköp och försäljning av egna aktier Styrelsen har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma ge styrelsen mandat att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att, om styrelsen bedömer det lämpligt, nyttja åter- köp i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare. Återköp ska ske på OM Stockholms- börsen och begränsas av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får över- stiga 10% av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier får ske på annat sätt än över OM Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Utsikter för 2001 Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att försvagas. En vändning uppåt kan förväntas först 2002. Med introduktion av nya produkter och med en stark position inom vissa produktområden, där marknadsandelarna kan ytterligare förbättras, förväntas Haldex omsättning inte minska lika mycket som marknaden. Ytterligare åtgärder för att minska kostnader kommer att genom-föras. I allt väsentligt avses dock pågående produktutvecklingsprojekt vidareföras för att stärka positionerna på sikt. Utvecklingen av AWD-systemets generation II, som innebär betydande ytterligare kostnadssänkningar, bedöms ta ca ett halvt år längre än ursprungligen planerat. Det senare införandet av den nya generationen innebär att den resultattakt på break- even-nivå, som tidigare bedömts kunna uppnås i slutet av 2001, blir motsvarande förskjuten i tiden. Sammanfattningsvis bedöms omsättning och resultat bli lägre än föregående år och kan förväntas öka först 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01060/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01060/bit0002.doc Hela rapporten