We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 26, 2001 | Interim Report
Haldex - första kvartalet 2001

Haldex - första kvartalet 2001 Nyckeltal 2001 2000 MSEK 1:a kvartal1:a kvartal Förändr Orderingång 1.699 1.701 0% Omsättning 1.648 1.618 + 2% Rörelseresultat 76 107 -28% Resultat före skatt 60 92 -35% Nettovinst 40 58 -32% Vinst per aktie, SEK 1:77 2:62 -32% Vinstmarginal 4,7% 6,7% Viktigare affärshändelser Genombrott på USA-marknaden för Haldex AWD-system. Nomination Letter erhållet, där en av de tre stora amerikanska biltillverkarna specificerar Haldex som leverantör av AWD-systemet till en ny bilmodell baserad på en global plattform. Serieleveranser förväntas starta i slutet av år 2003. Ordervärdet bedöms till 1-1,5 miljarder kronor över en 5-årsperiod. Nordamerikas största lastbilstillverkare, Freightliner Corporation, har utsett Haldex till standardleverantör av långslagiga bromscylindrar, omfattande färd- och fjäderbromscylindrar. Leveranser påbörjas i juni 2001. Affären innebär en tilläggsförsäljning på årsbasis på ca 50 MSEK. Två betydande nya USA-kontrakt omfattande Haldex ventilfjädertrådsprodukter har erhållits. Dels ovalformad ventilfjädertråd till motorer inom GM-koncernen. Dels genombrott för leveranser av ventilfjädertråd till japanska biltillverkare (Toyota) i USA. Kontrakten, som är på 4 år, kan förlängas och utökas. Leveranser påbörjas i maj respektive september 2001. Det sammanlagda årliga ordervärdet är ca 50 MSEK. I slutet av april 2001 etablerade Haldex en strategisk allians med det amerikanska bolaget Altra Technologies Inc., som utvecklat elektroniska antikollisionssystem för kommersiella fordon. Alliansen innebär att Haldex förvärvat en minoritetspost i Altra för 3 MUSD och att avtal om ett utvecklings- och marknadsföringssamarbete ingåtts, varigenom Haldex Brake Systems kommer att marknadsföra Altras system. Parterna kommer gemensamt att vidareutveckla anti-kollisionssystem och integrera dessa i Haldex elektroniska bromssystem. Anti-kollisionssystem för kommersiella fordon är ett snabbt växande segment och den totala marknadspotentialen om fem år förväntas överskrida 5 BSEK. Haldex/Altra-alliansen siktar mot att minst uppnå en marknadsandel på 15%. Marknadsutveckling Under fjolårets sista kvartal skedde en mycket kraftig inbromsning av fordonsproduktionen i Nordamerika för att reducera alltför stora lager av nya fordon och anpassa verksamheten till en svagare försäljning. Den väsentligt lägre produktionstakten har fortsatt under det inne- varande årets första kvartal. Den nordamerikanska tillverkningen av tunga fordon uppgick under 1:a kvartalet till ca 39.000 enheter, vilket var en minskning med 54% jämfört med motsvarande period före- gående år. Produktionen av tunga släpvagnar minskade med 50%. Försäljningen av tunga fordon minskade med ca 43%, vilket innebär att lagren fortsatt att minska. Det bedöms att den nordamerikanska produktionen av tunga fordon i stort sett kommer att ligga kvar på första kvartalets nivå resten av året med en viss ökning mot årets slut. Den nordamerikanska produktionen av lätta fordon minskade med 17% jämfört med fjolårets första kvartal. Försäljningen sjönk med 6%. Därmed kunde lagren av nya bilar minskas från ca 87 dagar vid årsskiftet till ca 65 dagar efter första kvartalet. Ytterligare lagerreduktioner förväntas, varefter dock produktionstakten kan ökas något under andra halvåret. Försäljningen av entreprenadfordon i Nordamerika minskade med ca 5%. Utvecklingen för gaffeltruckar var likartad. I Europa har efterfrågan på tunga fordon börjat minska och produktionstakten har anpassats nedåt med ca 5% jämfört med motsvarande period i fjol. För helåret bedöms tillverkningen bli ca 10% lägre än under toppåret 2000. Försäljning och produktion av lätta fordon minskade under första kvartalet i Europa med ca 6% jämfört med motsvarande period under föregående år. För helåret bedöms minskningen bli ca 3%. Den europeiska försäljningen av entreprenadfordon minskade ca 10%, medan utvecklingen för gaffeltruckar var fortsatt positiv. På marknaderna i Sydamerika och Asien utvecklades fordonsproduktionen positivt. I Brasilien ökade tillverkningen av tunga fordon med ca 30%. Resultatutveckling Koncernens orderingång uppgick till 1.699 MSEK, vilket var oförändrat jämfört med fjolåret. Omsättningen ökade med 2% till 1.648 MSEK. Den svenska kronans försvagning mot bl.a. dollarn och Euron påverkar dock jämförelsen mellan kvartalen relativt mycket. Justerat för valutaeffekter var orderingång och omsättning 10% respektive 8% lägre än det första kvartalet föregående år. På den kraftigt försvagade nordamerikanska marknaden uppgick omsättningen till 875 MSEK, vilket valutajusterat var 18% lägre än motsvarande period i fjol. I Europa och resten av världen var omsättningen 773 MSEK, en ökning med 6% valutajusterat. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) minskade med 13% till 144 MSEK (167), motsvarande en marginal på 8,8% (10,3). Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) var 28% lägre än föregående år och uppgick till 76 MSEK (107). Vinstmarginalen var 4,7% (6,7). Jämfört med det fjärde kvartalet i fjol skedde dock en betydande resultatförbättring under årets första kvartal. Trots lägre tillverkningskostnader minskade koncernens vinstmarginal främst av följande tre skäl: - Volymminskningen i faktureringen på 8% påverkade resultatet negativt med ca 35 MSEK eller med 2,1 %-enheter på vinstmarginalen. - Förskjutning i produktmixen varigenom nyare produkter inom Brake Systems (skiv-bromsar, ECAM - elektroniskt styrd lufthantering) får en större tyngd. Dessa nya produkter har väsentligt lägre marginaler innan högre volymer och kontinuerligt kostnadsarbete givit effekt. Denna mixförändring har påverkat vinstmarginalen negativt med 0,6 %-enheter. - Kostnaderna för produktutveckling, som under perioden ökade med 15% (5% valuta-justerat) jämfört med fjolåret till 78 MSEK (68), innebar en minskning av vinstmarginalen med knappt 0,5 %-enheter - allt inom Brake Systems. Arbetet med att både öka volymerna och minska kostnaderna för nyintroducerade produkter har hög prioritet och innebär på sikt en betydande potential för förbättrat resultat och högre vinstmarginal. Alla divisioner utom Traction Systems har under första kvartalet i olika grad påverkats av den snabbt försämrade fordonskonjunkturen i Nordamerika. För divisionerna Brake Systems och Barnes Hydraulics - med 60% respektive 70% av omsättningen i Nordamerika - har detta medfört en minskad total divisionsomsättning (justerat för valutaeffekter) med 9% respektive 8%. Kostnadssänkande åtgärder har inte fullt ut kunnat neutralisera minskade volymer, vilket påverkat rörelsemarginalerna för de två divisionerna. Rörelsemarginalen för Brake Systems påverkades även med 0,9 %-enheter av ovan nämnda mixförskjutning mot nyare produkter. Marginalminskningen i divisionen Garphyttan Wire har främst orsakats av högre inköps- priser, som inte fullt ut kunnat vidareföras till kund. Traction Systems divisionen har planenligt förbättrat sitt resultat och marginal, även om det fortsatt är fråga om att minska förluster. I koncernens olika delar har successivt en anpassning skett av organisation och kostnader till lägre affärsvolymer. Valutajusterat har omkostnaderna (exklusive F&U) under 1:a kvar- talet minskat med 2% jämfört med motsvarande period i fjol, vilket efter genomsnittliga löne- och prisökningar på ca 3% innebär en volymmässig minskning med 5%. Fortsatta omkost- nadsreduktioner pågår. Investeringar, nettoskuldsättning, personal Periodens investeringar uppgick till 76 MSEK (57). Kassaflödet är säsongsmässigt svagt för perioden och var -67 MSEK (-45). Nettoskuldsättningen vid periodens slut uppgick till 1.350 MSEK (1.022). Antalet anställda vid periodens slut var 4.097 (4.166). Utsikter för helåret Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att vara fortsatt svag och för helåret förväntas fordonsproduktionen bli lägre än föregående år. Koncernens omsättning (valutajusterat) och resultat bedöms bli lägre än föregående år och kan förväntas öka först 2002. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens rekommendationer. Samma redovisningsprinciper som användes i senaste årsredovisningen har använts i delårsrapporten. Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-juni 17 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 25 oktober 2001 Bokslutskommuniké februari 2002 Stockholm 2001-04-26 Claes Warnander VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08678 72 70 Lennart Hammargren, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-678 72 70 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. www.haldex.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01420/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01420/bit0001.pdf Hela rapporten