We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 25, 2001 | Interim Report
Haldexkoncernen januari-september 2001

Haldexkoncernen januari-september 2001 Ytterligare försvagad fordonsmarknad påverkar volymer och resultat Sammanfattning Jan- Jan- Förändr Sep Sep . MSEK 2001 2000 Omsättning 4.756 4.680 +1,5% Rörelseresultat före 371 489 -24% avskrivn. (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) 160 305 -53% Resultat före skatt (EBT) 110 253 -63% Koncernens omsättning ökade med 1,5%. Valutajusterat, minskade emellertid omsättningen med 9%. Fordonsproduktionen på huvudmarknaderna fortsatte att minska även under det 3:e kvartalet. Koncernens omsättning (valutajusterat) minskade under det 3:e kvartalet med 11%. Marknadsandelarna har bibehållits eller ökats inom de flesta produktområdena. I halvårsrapporten förutsades ett svagt resultat för 3:e kvartalet. Utfallet blev svagare än väntat, huvudsakligen p g a lägre omsättning. Kostnadsreduktioner fortsätter. Från fjolårets höjdpunkt har personalen reducerats med 7%, varierande från 0-25% mellan olika enheter. Den senaste tidens världshändelser har medfört en nedvärdering av den framtida ekonomiska utvecklingen. Nya prognoser förskjuter återhämtningen inom den nordamerikanska fordons-industrin till 2:a halvåret 2002. Utsikterna för den europeiska fordonsindustrin under nästa år har ytterligare försvagats. Mot bakgrund av den ytterligare försvagade marknaden, speciellt i Nordamerika, måste den förra prognosen nedjusteras: Risken är därmed att koncernens resultat för det 2:a halvåret blir väsentligt lägre än under det 1:a halvåret. Under 2002 kan omsättning och resultat förväntas öka. Viktigare affärshändelser AWD-system Volvo och Ford/USA valde Haldex AWD-system. Ordervärde ca 1 miljard kronor vardera över en 5-årsperiod med start 2001/02 resp. 2003/04. Bromssystem Freightliner beslutade införa Haldex bromscylindrar som standard. Årligt värde ca 50 MSEK. Haldex automatiska bromshävarmar valdes som standard hos ytterligare en amerikansk last- bilstillverkare. Årligt värde ca 30 MSEK. Efter överenskommelse med STRANA blev Haldex 3-årig officiell och exklusiv leverantör av bromssystem (bl.a. skivbromsar) till amerikansk "truck racing". Haldex och Altra Technologies Inc. etablerade samarbete kring utveckling och försäljning av anti-kollisionssystem för kommersiella fordon. Haldex förvärvade en minoritetspost i Altra Technologies. forts. Haldex januari-september 2001 2. Enligt en preliminär överenskommelse förvärvade Haldex (oktober 2001) PAGG srl, den italienska agenten för Haldex bromsprodukter och får därmed en egen säljorganisation för den italienska fordonsindustrin. Hydrauliksystem Haldex förvärvade alla patent och tillgångar i det kanadensiska utvecklingsbolaget Micro Hydraulics Inc. Härmed positionerar sig Haldex i frontlinjen inom elektroniskt styrda hydraulsystem med betydande nya affärsmöjligheter på sikt inom den nuvarande kundbasen. Haldex nyutvecklade hydraulsystem för drivning av motorkylfläktar valdes av ledande europeisk gaffeltruckstillverkare. Årligt värde ca 50 MSEK. Motorkomponenter Haldex erhöll två betydande USA-kontrakt avseende ventilfjädertrådsprodukter till motorer inom GM och Toyota. Årligt värde ca 50 MSEK. Marknadsutveckling Under 9-månadersperioden försvagades fordonskonjunkturen kraftigt på huvudmarknaderna i Nordamerika och Västeuropa. Under det 3:e kvartalet sjönk fordonsproduktionen ytterligare till följd av fortsatt vikande försäljning. Lagren av nya fordon bedöms fortfarande vara för höga. Tunga fordon - Nordamerika Från halvårsskiftet i fjol har försäljningen av tunga fordon i Nordamerika minskat med ca 45%, från en årstakt på 295.000 enheter under 1:a halvåret 2000 till en årstakt på 160.000 under det 3:e kvartalet 2001. Det 3:e kvartalets försäljningstakt av fordon låg ca 11% lägre än under årets 1:a halvår. För att reducera de höga lagren av nya och begagnade fordon, har produktionen sedan halvårs-skiftet i fjol hela tiden legat lägre än försäljningen. Således har produktionen minskat med ca 60%, från en årstakt på 315.000 enheter under 1:a halvåret 2000 till en årstakt på 130.000 under det 3:e kvartalet 2001. Det 3:e kvartalets produktionstakt av fordon låg ca 15% lägre än under årets 1:a halvår. Härmed har lagren av nya fordon minskat från halvårsskiftet i fjol med ca 55%, från 62.000 enheter i juni 2000 till 28.000 enheter i september 2001. Nuvarande lagernivå representerar således drygt 2 månaders försäljning, en relativt normal nivå. Den senaste tidens världshändelser har resulterat i en svagare framtida utveckling än tidigare förväntat vad gäller försäljning av tunga fordon. I den senaste prognosen (J.D. Power) från oktober 2001 förväntas försäljningen fortsatt minska under nästföljande två kvartal för att bottna i 1:a kvartalet 2002 på årstakt 150.000 enheter, en minskning på 6% jämfört med årets 3:e kvartal. Prognosen innebär också en förväntan om ytterligare sänkta lagernivåer av nya fordon. Därmed förväntas produktionen av tunga fordon minska ytterligare något i det 4:e kvartalet och ge utrymme till viss uppåtgående produktionstakt först under det 1:a kvartalet 2002 (tidigare prognos hade produktionsbotten i det 3:e kvartalet 2001). forts. Haldex januari-september 2001 3. För helåret 2002 nedjusteras därmed också återhämtningen i antalet nytillverkade fordon, från 20% i tidigare prognos till 4% i den senaste prognosen. Tunga fordon - Västeuropa Efter toppåret 2000 har försäljning och produktion av tunga fordon i Västeuropa minskat med 6% respektive 8% hittills i år. Det 4:e kvartalet förväntas bli ca 15% lägre än fjolårets och för helåret kommer produktionen av tunga fordon i Västeuropa sannolikt bli över 10% lägre än i fjol. Prognoserna för nästkommande år pekar mot en ytterligare minskning med ca 10%. Lätta fordon - Nordamerika Under den senare delen av fjolåret byggdes lagren av nya fordon upp till alltför höga nivåer. Med vikande bilförsäljning under innevarande år, framtvingades en kraftig produktions-minskning för att sänka lagernivåerna. Under 9-månadersperioden sjönk bilförsäljningen med 6% jämfört med motsvarande period i fjol. Produktionen av lätta fordon har under samma period minskat med 13%. Detta har dragit ner lagren av nya bilar från 83 dagars försäljning till 58 dagar. Prognoserna för försäljning och produktion för nästkommande år pekar mot ungefär samma nivåer som innevarande år. Lätta fordon - Västeuropa Under 9-månadersperioden minskade försäljningen med 0,5%, medan produktionen ökade med 2%, tack vare export. För helåret bedöms marknaden försvagas och försäljning och produktion minska med 1,5% respektive 1%. Prognoserna för nästkommande år pekar mot en minskning med 1-2%. Industriella fordon - Nordamerika Den nordamerikanska marknaden för industriella fordon började minska redan under fjolåret. Under innevarande år har marknaden för entreprenadfordon minskat med 10%. De senaste månadernas marknadsdata indikerar att nedgången kan ha bottnat. Marknaden för gaffeltruckar försämrades kraftigt under 9- månadersperioden, en utveckling som påbörjades under fjolårets senare del. Volymerna i detta segment har i år fallit med ca 25%. Även här pekar dock de senaste månadernas marknadsdata mot att nedgången kan ha bottnat. Ett tredje segment, som är betydelsefullt för Haldex hydraulikverksamhet, är mobila arbets- plattformar (personlyftar). Detta segment har under årets 2:a och 3:e kvartal utvisat ett kraftigt fall på över 35%. Av åtta tillverkare har fem i det närmaste blivit utslagna. Industriella fordon - Västeuropa Efter toppåret i fjol minskade marknaden för entreprenadfordon i Europa i år med ca 8%. Prognoser pekar mot en ytterligare minskning med 8% nästa år. forts. Haldex januari-september 2001 4. Den europeiska marknaden för gaffeltruckar har fortsatt att växa, särskilt inom delsegmentet elektriska lagertruckar. Ökningen under innevarande år har varit ca 10%. Ett tredje segment, som är betydelsefullt för Haldex hydraulikverksamhet, är distributions- fordon utrustade med bakgavellyftar. Nyproduktionen av sådana fordon har under året minskat betydligt - storleksordningen 10% - på grund av att uthyrningsföretagen byggt upp en stor flotta och har sett utnyttjandegraden minska till följd av avtagande transportaktivitet. Försäljningsutveckling Som framgår av avsnittet om marknadsutvecklingen ovan, var förutsättningarna för verksam- heten under perioden dramatiskt försämrade jämfört med motsvarande period i fjol. På den kraftigt minskade fordonsmarknaden kunde dock marknadsandelarna inom de flesta produktområden bibehållas eller ökas. De under avsnittet "viktiga affärshändelser" angivna orderna innebär vid fullt genomslag (som dock ligger ett par år fram) en ökad årlig affärsvolym - allt annat lika - med över 600 MSEK eller 10%. Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan mot bl.a. dollar och euro innebär att utvecklingen i nominella termer ibland blir vilseledande. Både försäljnings- och kostnads- utvecklingen "förstoras" uttryckt i svenska kronor. Vad gäller försäljningen sker t.o.m. en teckenförändring: nominellt ökar försäljningen något, men den valutajusterade försäljningen utvisar en betydande volymmässig minskning. Koncernens orderingång uppgick för perioden till 4.690 MSEK (4.758), en minskning med 1,5%. Valutajusterat minskade orderingången med 12%; i Nordamerika med 18% och i Europa och övriga världen med 4%. Koncernens nettoomsättning uppgick till 4.756 MSEK (4.680), en ökning med 1,5%. Valutajusterat minskade omsättningen med 9%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01120/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01120/bit0002.pdf Hela rapporten