We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 28, 2001 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001

Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001 VD:s anförande I sitt anförande på stämman framförde VD Claes Warnander bl.a. - "Det gångna året markerade en vändpunkt i den internationella fordonskonjunkturen, med en kraftig nedgång i Nordamerika. Under innevarande år förväntas en fortsatt försvagning i både Nordamerika och Europa. En stabilisering och uppgång bedöms dock komma under 2002 och det är ju inte så långt dit!" - "Haldex fortsatte att satsa stort på produktutveckling och dessa kostnader ökade med 25%. Detta är en indikation på hur teknikhöjden ökat i Haldex produktprogram. Det är också en indikation på hur rollfördelningen successivt förskjuts mellan fordons- tillverkarna och medleverantörerna till fordonsindustrin. Man kan sammanfatta Haldex teknik- och produktutveckling med att vi går allt mer mot elektroniskt styrda system, som assisterar föraren att reglera fordonets olika rörelser (bromsning, acceleration, kurvtagning, fjädring) och assisterar operatören av industriella fordon att styra arbetsrörelser (lyft och sänk, drivning), i syfte att åstadkomma ett säkrare och mer effektivt utnyttjande av fordonet. Vi kallar detta för "Fordonsdynamik" och har identifierat fordonsdynamik som ett viktigt strategiskt tillväxtområde." - "Trots en svagare resultatutveckling har Haldex verksamhet förädlats under det gångna året. Vi har tagit nya storaffärer inom fyrhjulsdriftområdet och stärkt våra marknadsandelar i övriga verksamheter; vi satsar på betydande produktutvecklings- projekt och vi förbättrade resultat och vinstmarginaler i alla divisioner utom Brake Systems." - "I linje med tidigare prognos har koncernens omsättning under årets första två månader påverkats av den snabbt försämrade marknaden i Nordamerika och volymmässigt - exklusive positiv valutapåverkan - har omsättningen minskat med 7% jämfört med fjolåret. I enlighet med mitt uttalande i årsredovisningen, kommer resultatjämförelsen med föregående år att bli särskilt ofördelaktig för de första två kvartalen med tanke på det starka första halvåret i fjol." Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 2 april 2001. Styrelse Styrelseledamöterna Jan Blomberg, Lars Kylberg, Kurt Palmgren, Leif Rogersson, Claes Warnander och Cecilia Vieweg omvaldes. Ebbe Bengtsson hade undanbett sig omval. Till ny ledamot valdes Bengt Stillström, VD i investmentbolaget Traction. forts. Kommuniké från Haldex ordinarie bolagsstämma 2001 2. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv ska ske på OM Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10% av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier får göras på annat sätt än över OM Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Stockholm den 28 mars 2001 HALDEX AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT01110/bit0001.pdf