We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 14, 2002 | Annual Financial Statement
Bokslutskommuniké 2001

Innovativ fordonsteknik Bokslutskommuniké 2001 Rörelseresultatet minskade 47% till 178 MSEK (338). Resultat efter skatt var 112 MSEK (270), en minskning med 59%. Kraftig nedgång i fordonsproduktionen påverkade volymer och resultat. Lastbilstillverkningen minskade 45% i Nordamerika och 8% i Västeuropa. Omsättningen ökade 1% till 6.226 MSEK (6.194). Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen 9%. Antal anställda reducerades med 10% från halvårsskiftet 2000, varierande mellan 0-30% i olika enheter. Marknadspositionerna stärktes. Nya leveranskontrakt ger på sikt vid fullt genomslag årlig tilläggsförsäljning på över 600 MSEK. Verksamheter med årsomsättning över 500 MSEK förvärvades i början av 2002. Utdelningsförslag SEK 1:50 (3:00). Större affärshändelser AWD-system - I tillägg till pågående leveranser till VW-koncernen startades serieleveranser till Volvo vid årets slut. Årsvärde vid fullt genomslag ca 200 MSEK. - Ford/USA tecknade leveransavtal. Start 2003/04. Årsvärde vid fullt genomslag ca 200 MSEK. - Saab Automobile tecknade leveransavtal (annonserades februari 2002). Leveransstart om några år. Årsvärde vid fullt genomslag ca 150 MSEK. - Kontrakt med europeisk biltillverkare att utveckla "intelligent" tvärdifferential, som integreras i AWD-systemet. Bromssystem - Intentionsavtal tecknades (annonserades i februari 2002) med europeisk lastbilstillverkare avseende införande av Haldex skivbromsar. Start efter 2005. Årsvärde vid fullt genomslag upp emot 100 MSEK. - Freightliner standardiserade på Haldex bromscylindrar för vissa modeller. Årsvärde ca 50 MSEK. - Paccar och Volvo Truck standardiserade på Haldex automatiska bromsjustering. Sammanlagt årsvärde ca 50 MSEK. - Serieleveranser av Haldex nyutvecklade EBS-system (Electronic Brake System) startade till europeiska släpvagnstillverkare. Ett nytt ABS-system introducerades i USA. forts. Haldex boksluskommuniké 2001 2. - Ett utvecklings- och marknadsföringsavtal tecknades med Altra Technologies, USA, avseende elektroniskt anti-kollisionssystem för tunga fordon. - Till Brake Systems divisionen förvärvades under januari 2002 två produktlinjer med årsomsättning ca 500 MSEK. Produkterna - bromscylindrar och reglerventiler - ingår i broms- och fjädringssystem på tunga fordon. Tillverkning sker i Mexiko och USA. - Den italienska agenten PAGG med årsomsättning på 60 MSEK förvärvades. Hydrauliksystem - Till Hydraulic Systems divisionen förvärvades spjutspetsteknologi från kanadensiska utvecklingsbolaget Micro Hydraulics. Förvärvet omfattar ett nytt, avancerat koncept för elektronisk styrning av hydrauliska system. - Två dieselmotortillverkare specificerade Haldex bränslematarpumpar till nya bränslesystem. - Leveransavtal tecknades med europeisk gaffeltruckstillverkare avseende Haldex nyutvecklade system för drivning av kylfläktar i motorer. Fjädertrådsprodukter - Ökade marknadsandelar i Nordamerika. Leveranser av ventilfjädertrådsprodukter ökade 7% trots att biltillverkningen minskade med 10%. - Nya leveransavtal ingicks avseende ventilfjädertrådsprodukter till GM- och Toyota- motorer. Marknadsutveckling De cykliska svängningarna inom fordonsindustrin är traditionellt störst i Nordamerika. Från den senaste toppen 1999 fram till årstakten under det 4:e kvartalet 2001, har den nordamerikanska produktionen av tunga drag- och släpfordon minskat med 70%. Detta representerar den längsta och kraftigaste nedgången på 20 år. Under året 2001 minskade tillverkningen av tunga drag- och släpfordon i Nordamerika med 45%. Under det 4:e kvartalet minskade släpvagnsproduktionen hastigt med 35% jämfört med tidigare kvartal. Tillverk-ningen av lätta fordon minskade med 10%. Marknaden för industriella fordon utvisade också en kraftig nedgång: entreprenadfordon -15% och gaffeltruckar -30%. I Europa var fordonskonjunkturen fortsatt god i början av året, men försvagades successivt. Tillverkningen under 2001 av tunga drag- och släpfordon var 8% lägre än året innan. Produktionen av lätta fordon ökade med ca 1%. Marknaden för entreprenadfordon minskade med ca 10% medan efterfrågan på gaffeltruckar låg på oförändrad nivå jämfört med år 2000. I Asien var marknadsutvecklingen positiv. Produktionen av tunga fordon ökade 25% i Kina och var oförändrad i Korea. I Sydamerika är tillverkningen av tunga fordon främst koncent-rerad till Brasilien, där produktionstakten var i nivå med fjolåret. Prognosen (J.D Power/januari) för fordonsproduktionen under 2002 pekar mot en ytterligare nedgång jämfört med 2001. Tillverkningen av tunga dragbilar i Nordamerika förväntas visser-ligen öka med 2%, men prognosen för släpvagnar är -13%, vilket sammantaget innebär en nedgång med ca 9%. I Västeuropa förväntas produktionstakten av tunga drag- och släpfordon minska med ca 12%. forts. Haldex bokslutskommuniké 2001 3. För lätta fordon bedöms tillverkningstakten bli oförändrad i Nordamerika och minska ca 4% i Västeuropa. Försäljningsutveckling Uttryckt i SEK ökade koncernens omsättning med 1% till 6.225 MSEK (6.194). Den för-svagade svenska kronan hjälpte dock till att hålla omsättningen uppe. Exklusive valutakurs-förändringar, minskade omsättningen med 9%. Det förhållande att ca 30% av koncernens omsättning avser eftermarknaden innebar att volymminskningen kunde begränsas till 9% i den kraftigt fallande marknaden. Nya affärer och ökade marknadsandelar bidrog också. Per division och region fördelade sig omsättningen enligt följande: Utfall Utfall valutajusterat MSEK Förändr MSEK Förändr Koncernen 6.225 +1% 5.637 -9% Brake Systems 4.050 +1% 3.645 -9% Hydraulic Systems 1.060 -4% 951 -14% Garphyttan Wire 804 +6% 730 -3% Traction Systems 311 0% 311 0% Nordamerika 3.381 - 3% 2.970 -15% Europa 2.560 + 5% 2.391 - 2% Asien 144 + 7% 130 - 3% Sydamerika 140 +14% 146 +19% Resultatutveckling 4:e kvartalet Det 4:e kvartalet blev svagare än förväntat. Röreleresultatet (EBIT) blev 18 MSEK och resultatet före skatt (EBT) 2 MSEK. Det svaga kvartalsresultatet hade främst två orsaker: Den nordamerikanska tillverkningen av släpvagnar minskade hastigt med 35% jämfört med tidigare kvartalstakt under året. Efter den 11 september skedde omfattande annulleringar av inneliggande släpvagnsorder. Släpvagnssegmentet är av stor betydelse för Brake Systems divisionen och annulleringarna ledde till en väsentlig minskning av efterfrågan på Haldex produkter i USA under kvartalet. Den negativa resultatpåverkan på kvartalet kan uppskattas till 10-15 MSEK . Det 4:e kvartalet belastades också med avsättningar och kostnader för garantiåtaganden på 35 MSEK, vilket är ca 15 MSEK mer än tidigare kvartalsgenomsnitt. Dessa garantier avser huvudsakligen vissa nyare produkter, bl.a. ECAM (Electronically Controlled Air Manage-ment)). Extrakostnaden på 15 MSEK jämfört med tidigare kvartal kan till väsentliga delar sägas vara av engångskaraktär. forts. Haldex bokslutskommuniké 2001 4. Resultatet för Traction Systems divisionen blev väsentligt sämre i det 4:e kvartalet trots högre omsättning. Detta hade huvudsakligen sin förklaring i extra kostnader i samband med produktions- och leveransstart till Volvo. Bedömningen att Traction Systems ska nå en break-even-takt under slutet av 2002 har inte ändrats. Helåret 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 112 MSEK (270), en minskning med 59%. Rörelseresultatet var 178 MSEK (338), 47% lägre än föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 458 MSEK (581), vilket innebär en nedgång med 21%. Rörelsemarginalen minskade ytterligare till 3,0% (5,6). Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet positivt med 25 MSEK jämfört med föregående år. Vid jämförelse med fjolåret kan noteras att resultatet för år 2000 innehöll en jämförelse- störande post på netto 15 MSEK (återbetalning från SPP). Medan bruttomarginalen, 26,0% (27,2), nästan kunde upprätthållas på fjolårets nivå, innebar volymminskningen - trots genomförda kostnadsanpassningar - att rörelseresultatet kraftigt reducerades. En anpassning av organisationen till de lägre leveransvolymerna har genomförts successivt. Från ett toppläge i leveranstakt och antal anställda vid halvårsskiftet år 2000 och fram till utgången av år 2001 reducerades koncernens antal anställda med 10%, varierande mellan 0-30% i olika enheter. En anpassning av detta slag måste balanseras mot behovet av de resurser och kompetenser, som krävs när fordonskonjunkturen vänder uppåt igen. Pågående produktutvecklingsprojekt har i allt väsentligt inte påverkats av nedskärningarna. I vissa fall kan introduktionen av nya produkter leda till oönskade resultateffekter. Även om en ny produkt har vinnande fördelar måste den ofta - i konkurrens med existerande lösning - prissättas som om den redan vore en volymprodukt med väl intrimmad produktion. I ett inledningsskede kan därför marginalen bli liten eller till och med negativ. Detta är fortfarande fallet med några av koncernens nya produkter såsom skivbromsar, AWD- system och ECAM (Electronically Controlled Air Management). Dessa produkter kommer att i en inte alltför lång framtid generera vinster, men belastar för närvarande resultatet med storleksordningen 125 MSEK. Koncernens kassaflöde för helåret var positivt och uppgick till 335 MSEK (292). Kassaflödet efter investeringar var 78 MSEK (-3). Investeringarna i fasta anläggningstillgångar uppgick till 257 MSEK (295). Därtill kommer 61 MSEK (8) i samband med förvärv. Nettoskulden uppgick vid periodens slut till 1.326 MSEK (1.221). Soliditeten var 43% (41%). Det egna kapitalet uppgick till 1.813 MSEK (1.645), en ökning med 10%. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 3.888 (4.173). Finansiella mål Den långsiktiga målsättningen är en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6% och en avkastning på sysselsatt kapital på 15% som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. forts. Haldex bokslutskommuniké 2001 5. Under den gångna 10-årsperioden (1992-2001) har omsättningen i genomsnitt ökat med 18% per år och den årliga avkastningen på sysselsatt kapital i genomsnitt uppgått till 17%. Återköp av aktier På bolagsstämman i april 2001 togs beslut om återköp av högt 10% av totala antalet aktier under perioden fram till nästa bolagsstämma. Under 2001 förvärvades 131.470 egna aktier till en genomsnittlig kurs av SEK 78:80. Innehavet av egna aktier vid årsskiftet uppgick till 131.470, vilket motsvarar 0,6% av totala antalet aktier. Styrelsen har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma att ge styrelsen förlängt mandat om återköp av egna aktier. Återköp ska ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överstiga 10% av totala antalet aktier i bolaget. Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas SEK 1:50 (3:00) per aktie för verksamhetsåret 2001. Utsikter för 2002 Trots prognosen om en lägre fordonsproduktion, bedöms koncernens omsättning och resultat öka jämfört med 2001. Detta är en följd av de nya leveranskontrakt som tagits under 2001 och det förvärv som genomförts i januari 2002. Årets första hälft förväntas bli fortsatt svagt medan en successiv förbättring förväntas mot årets slut. Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén är i likhet med föregående år upprättat i enlighet med Redovisnings-rådets och Bokföringsnämndens rekommendationer. I jämförelsetalen för år 2000 har gjorts omklassificering av kostnader från Kostnad sålda varor till Försäljnings-, administrations- och produktutvecklingskostnader. Kursdifferenser av rörelsekaraktär har omklassificerats från Övriga rörelseintäkter & -kostnader till Kostnad sålda varor. Kommande rapporteringstillfällen Årsredovisning mars 2002 Bolagsstämma 9 april 2002 i Stockholm Delårsrapport januari-mars 26 april 2002 Delårsrapport januari-juni 25 juli 2002 Delårsrapport januari-september 22 oktober 2002 Bokslutskommuniké februari 2003 Stockholm 2002-02-14 Claes Warnander VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00890/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00890/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén