We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 25, 2002 | Interim Report
Fortsatt svag fordonskonjunktur, men begynnande återhämtning i Nordamerika

Fortsatt svag fordonskonjunktur, men begynnande återhämtning i Nordamerika 2:a kvartalets resultat före skatt, inklusive jämförelsestörande kostnader med 18 MSEK, uppgick till 49 MSEK (33). Före jämförelsestörande poster var resultatet 67 MSEK (33) Halvårets resultatet före skatt uppgick till 88 MSEK (93). Före jämförelsestörande kostnader var resultatet 106 MSEK (93) Orderingången för halvåret var 3.482 MSEK (3.209) och omsättningen 3.377 MSEK (3.275) Halvårets kassaflöde uppgick till 113 MSEK (5) Affärshändelser Bland de viktigaste affärshändelserna under första halvåret kan nämnas: Två nya AWD-affärer erhölls. Från Saab Automobile med årsvärde ca 150 MSEK och leveransstart om några år, samt från europeisk biltillverkare med årsvärde ca 150 MSEK och leveransstart 2004. Intentionsavtal ingicks med europeisk lastbilstillverkare avseende leveranser av skiv- bromsar. Årsvärde ca 100 MSEK och leveransstart 2005. Förvärv slutfördes avseende komponenter till broms-/fjädringssystem till lastbilar med årsomsättning ca 500 MSEK. Samarbete med Alfa Laval under utvärdering avseende utveckling och marknadsföring av separeringssystem för eliminering av oljeutsläpp från dieselmotorer i lastbilar. Årlig marknadspotential bedöms till över 1 miljard SEK. Marknaden Fordonskonjunkturen var fortsatt svag under perioden. Dock skedde en viss återhämtning från låg nivå i Nordamerika. Tunga fordon I jämförelse med 1:a halvåret 2001 ökade tillverkningen av tunga lastbilar i Nordamerika med 7%. Ökningen var till stor del driven av de nya emissionsregler (EPA 02), som gäller från oktober och som förväntas resultera i dyrare motorer och sämre bränsleekonomi. Dessa "förtida" köp av lastbilar förväntas leda till en ökad produktionstakt under årets 2:a och 3:e kvartal, medan årets 4:e kvartal och nästa års 1:a kvartal förväntas falla tillbaka till en produk-tionstakt i nivå med innevarande års 1:a kvartal. Prognosen (J.D. Power/ACT) för den nordamerikanska produktionen av tunga lastbilar för helåret 2002 jämfört med helåret 2001 innebär en ökning med 20%. Inom segmentet tunga släpvagnar, som utgör ett viktigt segment för Haldex, var utvecklingen i Nordamerika kraftigt vikande. Under årets 1:a hälft minskade produktionen med 40%. Dock bedöms volymerna öka något under det 2:a halvåret, vilket i kombination med det svagare 2:a halvåret i fjol begränsar minskningen till 25% i senaste helårsprognos. Sammantaget (lastbilar och släpvagnar) var den nordamerikanska produktionen under 1:a halv-året 20% lägre än i fjol och prognosen för helåret innebär en minskning med 5%. I Europa minskade lastbilsproduktionen under 1:a halvåret med 15%. På grund av den snabbt avtagande produktionstakten under fjolårets andra hälft, kommer jämförelsen mot fjolåret successivt att förbättras även vid oförändrade produktionsvolymer under innevarande års 2:a hälft. Prognosen (J.D. Power) för helåret i Västeuropa pekar mot en minskning i lastbils-produktionen på knappt 10%. Informationen kring släpvagnssegmentet i Europa är bristfällig, men kan antas ha en likartad utveckling som lastbilssegmentet. Produktionen av tunga lastbilar i Asien (Kina, Japan, Indien, Sydkorea) fortsätter att öka i snabb takt. För helåret bedöms ökningen bli ca 30%. I Sydamerika (Brasilien, Argentina) minskar lastbilsproduktionen till följd av den ekonomiska krisen i Argentina och den politiska osäkerheten i Brasilien. För helåret bedöms produktionen minska med 6%. Industriella fordon Försäljning och produktion av entreprenadfordon och gaffeltruckar minskade på huvudmark- naderna i Nordamerika och Europa med 10-20% till följd av allmän försvagning i den ekono- miska aktiviteten. Lätta fordon I Nordamerika ägde en viss lageruppbyggnad av fordon rum från kraftigt sänkta nivåer och fordonsproduktionen ökade under 1:a halvåret med 5% jämfört med fjolåret, trots att försälj-ningen minskade med 3%. I Europa minskade försäljning och produktion under 1:a halvåret med knappt 5% jämfört med motsvarande period i fjol. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten