We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 26, 2002 | Interim Report
Fortsatt svag fordonskonjunktur

Haldexkoncernen januari-mars 2002 Fortsatt svag fordonskonjunktur * Resultat före skatt 39 MSEK (60) * Rörelseresultat 57 MSEK (76) * Orderingång 1.777 MSEK (1.699) * Kassaflöde 28 MSEK (-62) Affärshändelser Bland de viktigare affärshändelserna under det första kvartalet kan nämnas: * Leveransavtal med Saab Automobile avseende AWD-system. * Leveransstart om några år. Bedömt årsvärde ca 150 MSEK. * Intentionsavtal med europeisk lastbilstillverkare avseende skivbromsleveranser. * Start 2005. Bedömt årsvärde ca 100 MSEK. * Slutfört förvärv av två produktlinjer omfattande bromscylindrar och reglerventiler, med tillämpningar i broms- respektive fjädringssystem i tunga fordon. * Tillverkning i Mexiko resp. USA. Årsomsättning ca 500 MSEK. * Intentionsavtal med europeisk biltillverkare avseende utveckling av elektroniskt reglerbar tvärdifferential. * Uppdrag från europeisk biltillverkare att medverka i utvecklingen av mjukvaruarkitekturen för nästa generations AWD-fordon. Marknaden Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa var fortsatt mycket svag under perioden. I jämförelse med 1:a kvartalet 2001 minskade tillverkningen av tunga lastbilar med 10% i Nordamerika och med 20% i Europa. Produktionen av släpvagnar i Nordamerika minskade med 50%. I jämförelse med det 4:e kvartalet 2001 ökade lastbilstillverkningen i Nordamerika med 2%, men sjönk med 10% i Europa. Den nordamerikanska släpvagnstillverkningen minskade med 20%. Marknaden för industriella fordon, såsom entreprenadfordon och gaffeltruckar, försvagades avsevärt. I Nordamerika sjönk tillverkningstakten med 20% respektive 35%. I Europa var motsvarande nedgång 8% respektive 2%. Utvecklingen inom segmentet lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) var likaledes svag. Produktionstakten i Nordamerika ökade visserligen med 1%, men försäljningen minskade med 5%. I Europa minskade tillverkningen av bilar med 10%, medan försäljningen minskade 4%. De senaste prognoserna (J.D. Power/ACT, 1st Q 2002) för utvecklingen under resten av året pekar mot att årets första kvartal sannolikt markerar bottennivån i det sammantagna internationella konjunkturförloppet. I Nordamerika förväntas antalet tillverkade tunga lastbilar för helåret att öka med ca 7% inne- bärande en genomsnittlig ökning på ca 15% under de tre återstående kvartalen jämfört med 1:a kvartalet. Dock förväntas det 4:e kvartalet falla tillbaka på 1:a kvartalets nivå p.g.a. de "förtida" köp som nu pågår. De nya emissionsregler som införs fr.o.m. oktober, bedöms leda till högre lastbilspriser (motor) och högre bränslekostnader. Släpvagnar för tunga ekipage förväntas för helåret i Nordamerika utvisa en tillverkningstakt som ligger 29% lägre än fjolåret, vilket dock innebär att den genomsnittliga tillverkningstakten under nästa tre kvartal skulle vara ca 35% högre än under det 1:a kvartalet. Sammantaget, lastbilar och släpvagnar, bedöms därmed tillverkningen av tunga fordonsenheter för helåret i Nordamerika bli ca 13% lägre än under fjolåret. I jämförelse med årets 1:a kvartal, innebär denna prognos emellertid att antalet tillverkade tunga fordonsenheter i Nordamerika i genomsnitt skulle ligga drygt 20% högre under de tre nästföljande kvartalen. I Europa ligger konjunkturförloppet tidsmässigt efter Nordamerika. Helårsprognosen för den europeiska produktionen av tunga lastbilar utvisar en minskning med ca 14%. Till skillnad från situationen i Nordamerika, innebär det europeiska scenariot att de nästföljande tre kvartalen i genomsnitt sannolikt kommer att utvisa en något (ca 5%) lägre produktionstakt än det 1:a kvartalet. Ovanstående uppgifter om det 1:a kvartalets produktion av tunga fordon respektive de angivna prognoserna avseende de kommande tre kvartalen, kan för huvudmarknaderna Nordamerika och Europa sammanlagt summeras på följande sätt: Produktionstakten under årets 1:a kvartal låg ca 30% lägre än det 1:a kvartalet 2001 och ca 10% lägre än det 4:e kvartalet 2001. Den genomsnittliga produktionstakten under de nästföljande tre kvartalen bedöms komma att ligga ca 10% högre än utfallet under det 1:a kvartalet. Orderingång och försäljning Koncernens orderingång uppgick till 1.777 MSEK (1.699), en ökning med 5%. Hela ökningen förklaras av valutaeffekter. Om nyförvärvade enheter exkluderas, minskade orderingången med 3%, eller valutajusterat med 8%. Försäljningen uppgick till 1.639 MSEK (1.648), en minskning med 1%. Valutajusterat var minskningen 5%. Exklusive nyförvärv minskade försäljningen med 6%, eller valutajusterat med 11%. Traction Systems utvisade en lägre försäljning än 1:a kvartalet i fjol. Detta hänger samman med den lägre biltillverkningen i Europa - särskilt i Tyskland - vilket också varit fallet med de bilmärken som för närvarande har AWD-systemet. Därtill kommer att fjolårets 1:a kvartal inkluderade en medveten lageruppbyggnad hos kunden inför en planerad flytt av produktionen till en ny fabrik. Helårsbedömningen för Traction Systems är oförändrad och innebär en ökning med ca 20%, främst som en effekt av ökade leveranser till Volvo. Bedömningen att Traction Systems bör uppnå en resultattakt på break-even-nivå mot året slut kvarstår. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00810/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00810/wkr0002.pdf Hela rapporten