We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 9, 2002 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 9 april 2002

Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 9 april 2002 VD:s anförande I sitt anförande på stämman framförde VD Claes Warnander bl.a. - "Det gångna året var ett mycket besvärligt år för de flesta företag i fordonsbranschen - så också för Haldex. Den snabba avmattningen i den amerikanska ekonomin - och senare under året även i Europa - ledde till minskad efterfrågan på fordon och därmed också på Haldex produkter. Den nordamerikanska tillverkningstakten av tunga fordon - Haldex enskilt största marknadssegment - minskade med 45%. Från toppåret 1999 har produktionen av tunga fordon i Nordamerika minskat med över 60% - den största nedgången i mannaminne!" - "Justerat för valutakursförändringar, minskade Haldex omsättning med 9%. Sedan halvårsskiftet år 2000 har koncernens organisation i genomsnitt bantats med 10%. I flera enskilda enheter har personalneddragningarna uppgått till 20- 30%." - "Volymminskningen ledde till ett kraftigt resultatfall och vinsten före skatt uppgick till 112 MSEK (270). Däremot förbättrades rörelsens kassaflöde, som före investeringar uppgick till 340 MSEK (298)." - "Trots den svaga fordonsmarknaden förstärkte Haldex sina marknadspositioner genom en rad nya leveranskontrakt, främst avseende AWD-system och bromsprodukter. Haldex stärkte också sin ställning genom marknadsintroduktion av flera nya produkter och genom företagsförvärv med omsättning på ca 500 MSEK." - "Marknadsutvecklingen under 2002 förväntas inte ge någon draghjälp för innevarande år. Tvärtom förväntas den samlade tillverkningen av tunga fordon i Nordamerika och Europa att minska ytterligare. De nya leveranskontrakten och de förvärvade enheterna förväntas dock leda till att koncernens omsättning och resultat ökar jämfört med 2001. Årets första hälft förväntas bli fortsatt svagt, medan en successiv förbättring förväntas mot årets slut." Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om SEK 1:50 per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 12 april 2002. Styrelse Styrelseledamöterna Jan Blomberg, Lars Kylberg, Kurt Palmgren, Leif Rogersson, Bengt Stillström, Claes Warnander och Cecilia Vieweg omvaldes. forts. Kommuniké från Haldex ordinarie bolagsstämma 2002 2. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10% av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier får göras för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Stockholm den 9 april 2002 HALDEX AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT01040/wkr0002.pdf