We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 29, 2002 | Press release
Preliminärt årsbokslut 2001 tyngs av svagt 4:e kvartal

Preliminärt årsbokslut 2001 tyngs av svagt 4:e kvartal. Omsättning och resultat bedöms öka 2002. Det 4:e kvartalet blev svagare än antaget. Rörelseresultatet för kvartalet blev 18 MSEK och resultatet före skatt 2 MSEK. Alla divisioner utvisade svagare omsättning och rörelse-resultat än tidigare kvartalsgenomsnitt. Det preliminära årsbokslutet (som ej är färdig-reviderat) utvisar därmed ett rörelseresultat på 178 MSEK (338), en minskning med 47%. Resultatet före skatt uppgår till 112 MSEK (270), en minskning med 59%. Det svaga 4:e kvartalet har två huvudorsaker: - I Nordamerika drogs produktionen av tunga släpvagnar i det 4:e kvartalet ned med 35% jämfört med tidigare prognos och jämfört med tidigare kvartal. Detta kunde inte förutses och den plötsliga utvecklingen kan tillskrivas osäkerheten efter den 11 september, som ledde till omfattande annulleringar. Fallet i släpvagnstillverkningen, som är ett viktigt segment för Brake Systems divisionen, påverkade volymer och resultat i flera av koncernens enheter i USA. Den negativa resultatpåverkan på kvartalet kan uppskattas till 10-15 MSEK. - Det 4:e kvartalet belastades med avsättningar och kostnader för garantiåtaganden på 35 MSEK, vilket är ca 15 MSEK mer än tidigare kvartalsgenomsnitt. Dessa garantier avser huvudsakligen vissa nyare produkter, bl.a. ECAM (Electronically Controlled Air Management). Extrakostnaden (15 MSEK) jämfört med tidigare kvartal kan till väsentliga delar sägas vara av engångskaraktär. Prognosen för fordonstillverkningen år 2002 pekar mot en ytterligare minskning jämfört med år 2001. I Nordamerika förväntas visserligen produktionen av tunga dragfordon öka med ca 2%, men prognosen för släpvagnsproduktionen har nyligen (J.D. Powers/januari) nedjusterats och utvisar en minskning med 20%. Sammantaget innebär detta en prognos på ca 9% minskad produktion av tunga drag- och släpfordon i Nordamerika år 2002 jämfört med 2001. I Västeuropa pekar bedömningarna mot en tillverkningstakt 2002 av tunga drag- och släpfordon som ligger ca 12% lägre än 2001. Trots den lägre volymprognosen för fordonsproduktionen, bedöms koncernens omsättning och resultat öka år 2002 jämfört med 2001. Detta är en följd av de nya leveranskontrakt som tagits under 2001 och det förvärv som genomfördes i januari 2002. Årets första hälft förväntas bli fortsatt svagt och successivt förbättras mot årets slut. Prognoserna för fordonsproduktionen år 2003 och efterföljande år utvisar betydande ökningar. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2002-01-29 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00640/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00640/bit0002.pdf