We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 9, 2003 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 9 april 2003

Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 9 april 2003 VD:s anförande I sitt anförande på stämman framförde VD Claes Warnander bl.a. - "Fordonsindustrin är en hårt konkurrensutsatt bransch med relativt svag trendmässig tillväxt och stark cyklisitet, särskilt vad angår lastbilstillverkningen i Nordamerika." - "Haldex har genom åren skaffat sig en stark marknadsposition inom flera nischer. Elektronikrevolutionen inom fordonsindustrin har successivt lett till att "mekatroniska" system fått ökad sofistikeringsgrad och blivit alltmer sammankopplade med fordonets CAN-bussystem. Kunskapen kring fordonsdynamik i kombination med mekanik, mjukvara och elektronik har blivit allt viktigare i Haldex verksamhet." - "Haldex årliga tillväxt under de senaste 10 åren har varit 15%. Under det svaga fordonsåret 2002 ökade omsättningen 3%, men valutajusterat var ökningen 7%." - "Resultatet före skatt och före engångskostnader ökade med 37% till 153 MSEK (112). Inklusive engångsposter var resultatet oförändrat 112 MSEK." - "Kassaflödet utvecklades mycket väl under året och ökade till 338 MSEK (78), bl.a. till följd av bättre rörelsekapitalsutnyttjande, lägre investeringar och högre vinst före avskrivningar." - "Den i januari 2003 beslutade omstruktureringen av produktionen i Heidelberg, bedöms efter fullt genomförande minska årskostnaden med ca 5M€. Engångskostnaden för genomförandet på ca 6 M€ kommer att belasta resultatet under den 1:a kvartalet 2003." - "Prognoserna för fordonstillverkning på våra huvudmarknader i Nordamerika och Europa visar ingen nämnvärd ökning under 2003. Den förväntade resultatförbättringen inom Traction Systems, liksom marginalförbättring i den resterande delen av koncernen, bör resultera i en förbättring av vinstmarginalen." Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om SEK 1:50 per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 14 april 2003. Styrelse Styrelseledamöterna Lars V Kylberg, Kurt Palmgren, Leif Rogersson, Bengt Stillström, Cecilia Vieweg och Claes Warnander omvaldes. Jan Blomberg hade undanbett sig omval. Arne Karlsson och Caroline Sundewall invaldes som nya ledamöter och därmed utökades styrelsen till 8 ledamöter. Revisorer Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja Olof Herolf och Richard Roth, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som revisorer för den närmaste fyraårsperioden, med Christine Rankin-Johansson och Liselott Stenudd som deras suppleanter. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10% av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier får göras för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Konstituerande styrelsemöte På det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman utsåg styrelsen Lars V Kylberg till ordförande. Styrelsen beslutade att eventuellt utnyttja mandatet om återköp av egna aktier. Stockholm den 9 april 2002 HALDEX AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01220/wkr0002.pdf