We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 24, 2005 | Press release
Haldex satsar i Kina
För att bättre kunna tillvarata affärsmöjligheterna på den växande Kinamarknaden, har beslut fattats att etablera lokal tillverkning i Kina av ett flertal av koncernens produkter. Investeringarna uppgår till 130 MSEK fördelat lika mellan åren 2005 och 2006. Målsättningen för koncernens försäljning i Kina är att inom en 5-årsperiod öka från dagens 100 MSEK till upp mot 1 miljard.

Den kinesiska fordonsindustrin har en betydande tillväxt och efterfrågar i ökande utsträckning modern teknologi. Haldex har varit närvarande på den kinesiska marknaden i ett flertal år genom ett försäljningsbolag i Shanghai och goda kundrelationer har upparbetats. För att skaffa en konkurrensmässig bas och närhet till marknaden har beslut fattats att starta lokal tillverkning av ett flertal av koncernens produkter. Tillverkningen i Kina förläggs till Suzhou, strax väster om Shanghai. Investeringarna omfattar två fabriker på ett gemensamt landområde. I den ena fabriken kommer tillverkning att ske av olika bromsprodukter och hydraulikprodukter. I den andra fabriken förläggs produktion av ventilfjädertråd. Produktionen etableras i helt egen regi. Start av tillverkning av vissa bromsprodukter beräknas ske under andra kvartalet 2005. Därefter kommer produktionsprogrammet successivt att utökas för bromsprodukter och hydraulikprodukter. Leveranser av ventilfjädertråd beräknas kunna starta i slutet av 2006. Investeringarna uppgår till 130 MSEK fördelat lika mellan 2005 och 2006. Därtill kommer vissa överflyttningar av existerande produktionsutrustningar från andra fabriker. Lokal tillverkning är nödvändig för att kostnadsmässigt kunna konkurrera med kinesiska leverantörer och internationella konkurrenter som etablerar sig i Kina. I framtiden kan i vissa fall även export ske från Kina till andra marknader. Inköp av komponenter i Kina till Haldex produktion i Europa och Nordamerika har pågått under ett flertal år och ökar nu successivt i omfång för att skapa en leverantörsbas till den kinesiska produktionen. En inköpsgrupp har etablerats i Kina. Även försäljningsorganisa-tionen kommer att förstärkas ytterligare. Som tidigare meddelats kommer avgående Haldex VD och koncernchef, Claes Warnander, att efter VD-skiftet i april 2005 förstärka den kinesiska Haldexorganisationen under viss tid. Haldex har målsättningen att ta betydande marknadsandelar i Kina och bli en ledande leverantör av koncernens produkter. Målsättningen är att öka försäljningen i Kina inom 5 år från dagens 100 MSEK till upp mot 1 miljard SEK.

Related Documents