We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 21, 2006 | Press release
Halvårsrapport 2006

Halvåret 2006 • Resultatet efter skatt uppgick till 131 MSEK (145). Vinst per aktie uppgick till 5:92 SEK (6:53). • Resultatet före skatt uppgick till 177 MSEK (205). Exklusive omstruktureringskostnader uppgick resultatet till 191 MSEK. • Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 235 MSEK (232). Rörelsemarginalen minskade från 6,1 % till 5,7 %. Rörelseresultatet, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 221 MSEK (232). • Resultat- och marginalförbättringar inom divisionerna CVS, Hydraulics och Traction. • Resultatminskning inom Wire-divisionen på 34 MSEK. Beslut fattades om ett program för förbättrad lönsamhet för divisionen. Omstruktureringskostnad om 14 MSEK togs under andra kvartalet. • Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) minskade från 13,7 % till 11,3 %. • Omsättningen ökade med 8 % till 4 123 MSEK (3 806). Valutajusterat var ökningen 4 %. Orderingången ökade med 3 % till 4 088 MSEK (3 970). Valutajusterat var den oförändrad jämfört med föregående år. • För att förbättra kostnadsstrukturen har beslut fattats om nedläggning av en av Commercial Vehicle Systems fabriker i Nordamerika. Kostnaden uppskattas till 10-30 MSEK, vilket kommer att belasta det tredje kvartalet. Beslutet fattades efter rapportperiodens utgång. • Den oförändrade helårsutsikten innebär att resultatet under andra halvåret kommer att vara väsentligt bättre än samma period föregående år. Andra kvartalet 2006 • Resultatet före skatt uppgick till 74 MSEK (103). Exklusive omstruktureringskostnader på 14 MSEK uppgick resultatet till 88 MSEK (103), en försämring med 15 MSEK. • Rörelsesresultatet exklusive omstruktureringskostnader var 112 MSEK (115) Inklusive omstruktureringskostnader var rörelseresultatet 98 MSEK (115). • Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 5,4 % (5,9). • Omsättningen ökade med 4 % till 2 047 MSEK (1 962) . Valutajusterat var ökningen 3 %. För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50

Related Documents