We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 11, 2006 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 11 april 2006
Utdelning Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 4 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 18 april 2006.

Styrelse Bolagsstämman omvalde samtliga sju styrelseledamöterna Sune Karlsson, Arne Karlsson, Kurt Palmgren, Bengt Stillström, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg och Lars Westerberg. Stämman utsåg Sune Karlsson till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med sammanlagt 1 650 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Revisorer Bolagsstämman valde tidigare revisorssuppleanten Liselott Stenudd till revisor och tidigare revisorn Olof Herolf till revisorssuppleant för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Revisorn Richard Roth och revisorssuppleanten Christine Rankin Johansson, som båda valdes vid den ordinarie bolagsstämman 2003, kvarblir vid sina respektive uppdrag under återstående mandattid. Valberedning Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2007 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och skall baseras på aktie¬innehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, för att anpassa denna till den nya aktiebolagslagen. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Haldex innehar för närvarande 231.470 egna aktier i bolaget motsvarande 1 % av samtliga utestående aktier. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2007 förvärva och/eller överlåta egna aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske antingen på Stockholmsbörsen eller på annat sätt och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv. Överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Stockholm den 11 april 2006 HALDEX AB Styrelsen

Related Documents