We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 26, 2006 | Interim Report
Nio månader 2006
• Omsättningen ökade med 7 % till 5 993 MSEK (5 612). Valutajusterat var ökningen 5 %. Orderingången ökade med 5 % till 6 022 MSEK (5 757). Valutajusterat var ökningen 4 %. • Resultatet efter skatt uppgick till 179 MSEK (189). Vinst per aktie uppgick till SEK 8:08 (8:52). • Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 329 MSEK (312). Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 5,5 % (5,6). Rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader uppgick till 300 MSEK (310). • Fortsatta resultat- och marginalförbättringar inom divisionerna Commercial Vehicle Systems (CVS), Hydraulics och Traction. • Resultatminskning inom Wire-divisionen på 37 MSEK. Program för förbättrad lönsamhet för divisionen pågår. Omstruktureringskostnad om 14 MSEK togs under andra kvartalet. • Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 11,3 % (13,2). • För att förbättra kostnadsstrukturen har beslut fattats om nedläggning av en av CVS’ fabriker i Nordamerika (kommunicerat i halvårsrapporten). Kostnaden har uppskattats till 15 MSEK, som bokförts i det tredje kvartalet. • Jay Longbottom, divisionschef för Hydraulic Systems, har från den 1 oktober 2006 utsetts till divisionschef för Commercial Vehicle Systems

Tredje kvartalet 2006

• Omsättningen uppgick till 1 870 MSEK (1 806).

• Resultatet före skatt uppgick till 62 MSEK (63). Exklusive omstrukture-ringskostnader uppgick resultatet till 77 MSEK (65), en förbättring med 12 MSEK.

• Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader ökade till 94 MSEK (80). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick resultatet till 79 MSEK (78).

Related Documents