We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 13, 2006 | Press release
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Haldex AB (publ)
Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 11 april 2006, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 5 april 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm, eller per telefon 08-545 049 50 eller per e-mail till info@haldex.com, senast fredagen den 7 april 2006 kl 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person¬nummer (registreringsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genom¬förd per onsdagen den 5 april 2006 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Related Documents