We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 20, 2007 | Interim Report
Halvårsrapport 2007
Halvåret 2007 • Omsättningen uppgick till 4 090 MSEK (4 123). Valutajusterat ökade omsättningen med 3 %. Orderingången uppgick till 4 096 MSEK (4 088). Valutajusterat var ökningen 4 %. • Resultat efter skatt uppgick till 97 MSEK (131). Vinst per aktie uppgick till SEK 4:38 (5:92). • Rörelseresultatet uppgick till 187 MSEK (221). Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 % (5,4). Resultatminskningen är i huvudsak relaterad till division CVS, där rörelseresultatet minskade med 40 MSEK. • Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 10,3 % (11,3). • En stark efterfrågan i Europa och leveranser av nya produkter har till stor del kompenserat för omsättningsnedgången i Nordamerika. Trots den stora nedgången i efterfrågan på den nordamerikanska marknaden, framförallt under det andra kvartalet, utvecklades koncernens omsättning och resultat positivt jämfört med de föregående kvartalen. • Förvärvet av Runguang Hydraulics, en av de ledande leverantörerna av hydraulikprodukter till den kinesiska entreprenadmarknaden, genomfördes. Bolaget konsoliderades från och med 1 april 2007 och integrationen går enligt plan. Andra kvartalet 2007 • Omsättningen uppgick till 2 030 MSEK (2 047). • Resultatet före skatt uppgick till 78 MSEK (74) . • Rörelseresultatet uppgick till 97 MSEK (98). Föregående års resultat var belastat med en omstruktureringskostnad uppgående till 14 MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 7 MSEK jämfört med föregående kvartal.

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi-och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50.

Related Documents