We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 21, 2007 | Annual Financial Statement
Helårsrapport 2006

Helåret 2006

• Omsättningen ökade med 404 MSEK (5 %) till 7 890 MSEK (7 486). Valutajusterat var ökningen 6 %. Orderingången ökade med 291 MSEK (4 %) till 7 883 MSEK (7 592). Valutajusterat var ökningen 5 %.

• Resultat efter skatt uppgick till 310 MSEK (270). Vinst per aktie uppgick till SEK 13:96 (12:19).

• Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 419 MSEK (419). Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 % (5,2). Rörelseresultatet uppgick till 390 MSEK (391).

• Rörelseresultatet förbättrades inom divisionerna Commercial Vehicle Systems (CVS) och Traction.

• Resultatminskning inom Wire-divisionen om 41 MSEK. Beslut fattades under året om ett program för förbättrad lönsamhet för divisionen. En omstruktureringskostnad om 14 MSEK togs under det andra kvartalet. Under det fjärde kvartalet förbättrades marginalerna.

• Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 11,5 % (12,3).

• För att förbättra kostnadsstrukturen inom divison CVS såldes en av divisionens fabriker i Nordamerika. Huvuddelen av produktionen har flyttats till en annan fabrik i USA samt till Kina. Kostnaden för omstruktureringen uppgick till ca 15 MSEK

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4:50 SEK (4:00) per aktie.


Händelser efter årets utgång

• Haldex har tecknat avtal om att förvärva Runguang Hydraulics, en av de ledande leverantörerna av hydraulikprodukter till den kinesiska entreprenadmaskinindustrin. Bolaget kommer initialt att ha en årsförsäljning om ca 130 MSEK. Avtalet om förvärvet slöts efter årets slut.


Fjärde kvartalet 2006

• Omsättningen uppgick till 1 897 MSEK (1874).

• Resultat före skatt uppgick till 76 MSEK (73). Föregående års resultat var belastat med en omstruktureringskostnad uppgående till 26 MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK (81). Justerat för omstruktureringskostnader och förändringar i valutakurser minskade resultatet med 14 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år.För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50

e-post: info@haldex.com
www.haldex.com
org.nr 551060-1155

Related Documents