We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 12, 2007 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 12 april 2007

Utdelning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 17 april 2007.

Styrelse
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Sune Karlsson, Arne Karlsson, Caroline Sundewall och Cecilia Vieweg samt valde Lars-Göran Moberg, Anders Thelin och Anders Böös till nya styrelseledamöter. Stämman utsåg på nytt Sune Karlsson till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med sammanlagt 1 650 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete).

Revisorer
Bolagsstämman omvalde Liselott Stenudd till revisor och valde Michael Bengtsson till ny revisor samt omvalde Christine Rankin Johansson till revisorssuppleant och valde Ronnie Ekman till ny revisorssuppleant, samtliga från PricewaterhouseCoopers, för tiden intill dess årsstämman 2010 hållits.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2008 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och skall baseras på aktie¬innehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram (LTI 2007)
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. En förutsättning för deltagande i programmet är att den anställde, på egen bekostnad, investerar i Haldex-aktier på börsen. Programmet skall omfatta 25 ledande befattningshavare och nyckel¬personer som under programmets löptid tillsammans kan tilldelas maximalt 510 000 personaloptioner vederlagsfritt, envar berättigande till förvärv av en aktie i Haldex. Tilldelning av optioner förutsätter en viss förutbestämd ökning av bolagets vinst före skatt.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Haldex innehar för närvarande 231 470 egna aktier i bolaget motsvarande 1 % av samtliga utestående aktier. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2008, förvärva och/eller överlåta egna aktier i bolaget.

Förvärv av bolagets egna aktier får ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på Stockholmsbörsen eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten, och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av egna aktier i syfte att täcka vissa kostnader i anledning av LTI 2007 får ske på Stockholmsbörsen, med högst 60 000 aktier. Överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Stockholm den 12 april 2007
HALDEX AB
Styrelsen

Related Documents