We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 25, 2007 | Interim Report
Nio månader 2007
Nio månader 2007 • Omsättningen uppgick till 5 985 MSEK (5 993). Valutajusterat ökade omsättningen med 4 %. Orderingången uppgick till 6 077 MSEK (6 022). Valutajusterat var ökningen 5 %. • Resultat efter skatt uppgick till 134 MSEK (179). Vinst per aktie uppgick till SEK 5:97 (8:08). • Rörelseresultatet uppgick till 252 MSEK (300). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 % (5,0). Resultatminskningen är i huvudsak relaterad till division CVS, där rörelseresultatet minskade med 41 MSEK. Huvuddelen av denna avvikelse är inom affärsenheten Friction Products. • En översyn av produktionsstrukturen inom Friction Products pågår för närvarande. Strukturförändringarna bedöms medföra en framtida kostnad uppgående till 40-50 MSEK med en återbetalningstid på ett år. • En stark efterfrågan i Europa och leveranser av nya produkter har till stor del kompenserat för omsättningsnedgången i Nordamerika. Minskningen av antalet producerade lastbilar och släpvagnar i Nordamerika var 41 % respektive 20 %. • Under tredje kvartalet erhölls ett produktionsgodkännande av Scania för Haldex nya skrivbromsar för tunga lastbilar. • Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 9,6 % (11,3). Tredje kvartalet 2007 • Omsättningen uppgick till 1 895 MSEK (1 870). • Nedgången på den nordamerikanska marknaden fortsatte under det tredje kvartalet för lastbilar och med en svagare utveckling än förväntat för släpvagnar och eftermarknaden. • Resultatet före skatt uppgick till 42 MSEK (62) . • Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (79). Föregående år var belastat med en omstruktureringskostnad uppgående till 15 MSEK. Händelser efter rapportperiodens utgång • Den 2 oktober offentliggjorde Haldex i ett pressmeddelande en reviderad resultatprognos för 2007. Pressmeddelandet finns publicerat i sin helhet på Haldex hemsida.

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi-och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50.

Related Documents