We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 2, 2007 | Press release
Svag Nordamerikansk marknad medför en revidering av resultatprognosen
De senaste månaderna har efterfrågan på släpvagnar och hydrauliska produkter för industriella fordon på den Nordamerikanska marknaden reducerats kraftigt jämfört med tidigare kundprognoser.

Det kraftiga fallet av nickelpriser har lett till att legeringstilläggen för rostfri tråd reducerats kraftigt vilket har medfört en nedskrivning av lagret i Garphyttan med ca 8 MSEK i det tredje kvartalet.

På grund av den fortsatt svaga marknaden för lastbilar, samt den nya prognosen för släpvagnar och marknaden för hydraulikprodukter på den Nordamerikanska marknaden i kombination med följdeffekterna av produktionsproblemen i Garphyttan under året samt nedskrivningen av det rostfria lagret bedömer Haldex att rörelseresultatet innevarande år kommer att bli något sämre än föregående år, då rörelseresultatet uppgick till 390 MSEK. Resultatet det andra halvåret kommer också att påverkas negativt av den svaga dollarkursen. Den tidigare bedömningen var att rörelseresultatet skulle förbättras jämfört med föregående år.

Haldex tidigare bedömning om att nettoomsättningen kommer att vara i nivå med föregående år kvarstår då omsättningsminskningen i Nordamerika kommer att kunna kompenseras av Traction Systems tillväxt, förvärvet av Runguang Hydraulics i Kina och en stark utveckling på den Europeiska marknaden. Bidraget från dessa enheter kommer resultatmässigt inte fullt ut kunna kompensera för resultatnedgången i de amerikanska enheterna.

En översyn av produktionsstrukturen inom affärsenheten Friction Products i Nordamerika pågår för närvarande. Haldex bedömer att kommande förändringar kommer att medföra omstruktureringar. Kostnaden för dessa bedöms uppgå till 40-50 MSEK med en förväntad återbetalningstid på ett år. En detaljerad plan förväntas kunna presenteras under fjärde kvartalet.

Haldex presenterar delårsrapporten för perioden januari – september torsdagen den 25 oktober.

Related Documents