We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 22, 2008 | Annual Financial Statement
Bokslutskommuniké 2007

Helåret 2007

• Omsättningen uppgick till 7 940 MSEK (7 890). Valutajusterat ökade omsättningen med 4 %. Orderingången uppgick till 8 098 MSEK (7 883). Valutajusterat var ökningen 6 %.

• Resultat efter skatt uppgick till 141 MSEK (310). Vinst per aktie uppgick till SEK 6:24 (13:96).

• Rörelseresultat och rörelsemarginalen, före omstruktureringskostnader, uppgick till 352 MSEK (419) respektive 4,4 % (5,3). Resultatminskningen är i huvudsak hänförlig till division CVS i Nordamerika.

• Rörelseresultatet för CVS i Europa är stabilt med en rörelsemarginal på 7,4 % (7,8). Rörelsemarginalen för CVS i Nordamerika minskade till -1,3 % (2,7), exklusive omstruktureringskostnader, som en följd av den svagare marknaden.

• Europa uppvisade en mycket stark tillväxt i alla divisioner under 2007 medan den motsatta bilden gällde för Nordamerika.

• Omstruktureringen inom Friction Products går enligt plan. Kostnaderna för omstruktureringen bedöms uppgå till 50 MSEK, med en återbetalningstid på 1 år, och har belastat resultatet i fjärde kvartalet.

• Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till
8,3 % (11,5).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4:50 SEK (4:50) per aktie.


Fjärde kvartalet 2007

• Omsättningen uppgick till 1 955 MSEK (1 897). Valutajusterat ökade omsättningen med 6 %.

• Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades till 100 MSEK (90).

• Rörelsemarginalen förbättrades hos samtliga divisioner, förutom hos CVS, jämfört med tidigare kvartal under året och uppgick under kvartalet till 5,1 % jämfört med 3,4 % i det tredje kvartalet.

• Produktionen av lastbilar och släpvagnar på den nordamerikanska marknaden var fortsatt svag under fjärde kvartalet. I Europa fortsatte den höga produktionen.


Händelser efter årets utgång

• Den 21 februari 2008 undertecknade Haldex ett avtal om att förvärva Concentric Plc, som är en av världens ledande tillverkare av olje-, vatten- och bränslepumpar för mellanstora och stora dieselmotorer för lastbilar och entreprenadmaskiner. Företaget omsätter 72 MGBP och har tillverkning i USA, England, Kina och Indien.

Related Documents