We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 19, 2008 | Press release
Försämrad marknad medför en revidering av omsättnings- och resultatutsikter
Som ett resultat av det snabbt försämrade marknadsläget från mitten av november kommer Haldex inte att nå den tidigare kommunicerade utsikten för omsättning och rörelseresultat* för 2008.

I Haldex delårsrapport som publicerades den 24 oktober gjordes bedömningen att omsättning och rörelseresultat* förväntades öka för 2008 jämfört med 2007.

Haldex nya bedömning är att omsättningen för innevarande år kommer att uppgå till cirka 8,3 miljarder, och att rörelseresultatet* blir väsentligt lägre på grund av minskad försäljning under främst fjärde kvartalets senare hälft.

Efterfrågeutvecklingen försvagades successivt under året i takt med att den internationella finanskrisen under hösten följdes av en allt snabbare global konjunkturförsvagning. Det snabbt accelererande förloppet under november och december tvingar såväl Haldex som många av Haldex kunder att minska eller helt lägga ned sin produktion under ett antal veckor under perioden november/januari.

Haldex har svarat på de snabbt försämrade marknadsutsikterna genom att öka hastigheten i det kostnadsreduktionsprogram som presenterades i oktober. En del av programmet är att antalet medarbetare kommer att behöva minska. Den siffra som angavs i delårsrapporten den 24 oktober var 700 personer fram till nästa halvårsskifte. Det utökade programmet för kostnadsreduktioner innebär att fler medarbetare kommer att beröras.

I januari annonserades att Haldex utvärderar olika strategiska möjligheter för divisionen Garphyttan Wire, inklusive en möjlig avyttring av verksamheten. Sedan en tid tillbaka pågår en process att avyttra divisionen.


*exklusive omstruktureringar och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

Related Documents