We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2008 | Interim Report
Haldex - 1:a kvartalet 2008
• Omsättningen uppgick till 2 131 MSEK (2 060). Valutajusterat ökade omsättningen med 7 %. Orderingången uppgick till 2 242 MSEK (2 170). Valutajusterat var ökningen 9 %. • Resultat efter skatt uppgick till 63 MSEK (47). Vinst per aktie uppgick till SEK 2:85 (2:12). • Rörelseresultat och rörelsemarginalen fortsatte att förbättras och uppgick till 112 MSEK (87) respektive 5,3 % (4,2). • Rörelsemarginalen i Garphyttan Wire ökade kraftigt till 9,1 % (3,6). • Inom CVS var marknaden i Europa fortsatt stark med en ökning av försäljningen valutajusterat på 10 %, medan försäljningen i Nordamerika minskade med 12 %. Rörelseresultatet i Europa var stabilt medan det var fortsatt svagt i Nordamerika. ´ • Haldex slöt ett avtal om att förvärva Concentric Plc, en av världens ledande tillverkare av olje-, vatten- och bränslepumpar för mellanstora och stora dieselmotorer för lastbilar och entreprenadmaskiner. • Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 8,6 % (10,0). Under kvartalet var avkastningen 12,4 % (10,1). • Koncernen bedömer att försäljning och rörelseresultat kommer att bli väsentligt högre under 2008 än 2007 till följd av förvärvet av Concentric och de förväntade förbättringarna som tidigare offentliggjorts. Utsikterna för 2008 exklusive Concentric-förvärvet är oförändrade jämfört med vad som kommunicerats i bokslutskommunikén.

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 52.

Related Documents