We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 24, 2008 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT
Januari - september 2008

• Omsättningen uppgick till 6 539 MSEK (5 985). Valutajusterat ökade omsättningen med 14 %. Orderingången uppgick till 6 401 MSEK (6 077). Valutajusterat var ökningen 9 %.

• Resultat per aktie uppgick till 6:42 SEK (5:97).

• Rörelseresultat* och rörelsemarginal* uppgick till 324 MSEK (243) respektive 5,0 % (4,1).

• För att anpassa kostnadsstrukturen till rådande efterfrågan har Haldex påbörjat ett kostnadsreduktionsprogram, vilket innefattar en minskning av antalet anställda med omkring 700 personer.

• Resultatet var fortsatt starkt inom Garphyttan Wire. Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 % (3,2).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 634 MSEK (22) under perioden.

• Den 1 april slutförde Haldex förvärvet av Concentric, en världsledande leverantör av olje-, vatten- och bränslepumpar till medelstora och stora dieselmotorer för lastbilar och entreprenadmaskiner. Integrationen fortskrider bättre än plan.

• Omsättning och rörelseresultat* väntas öka 2008 jämfört med 2007 (exklusive omstruktureringskostnader), vilket innebär att den tidigare utsikten har reviderats. Se vidare under Reviderade utsikter för 2008, sid. 12.


* Exklusive avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.


Related Documents