We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 22, 2008 | Press release
Haldex förvärvar Concentric, en ledande global leverantör av pumpar till dieselmotorer, och blir världsledande inom motor- och hydraulikprodukter
• Haldex förvärvar Concentric, en världsledande leverantör av olje-, vatten- och bränslepumpar till mellanstora och stora dieselmotorer • Concentric kommer att ingå i Haldex Hydraulic Systems Division, som därmed kommer att öka avsevärt i storlek • Concentrics starka position inom olje-, vatten- och bränslepumpar kompletterar Haldex Hydraulic Systems existerande produktområde för dieselmotorer och förstärker erbjudandet till dieselmotormarknaden • Kunderna kommer att dra nytta av de båda företagens starka fokusering på teknologiskt ledarskap, särskilt på områdena för emissions- och bränslereduktion • Concentrics försäljning uppgår till cirka 72 MGBP med en rörelsemarginal om 13,6%. Haldex kommer att förvärva Concentric mot en kontantersättning om 75 MGBP • Kostnadssynergier bedöms uppgå till omkring 70 MSEK årligen • Förvärvet är ett första steg i strategin att optimera Haldex koncernstruktur och skapar en stark Hydaulic Systems division inom Haldex

Bakgrund
Haldex har sedan en tid tillbaka granskat utvecklingsmöjligheterna inom divisionen Hydraulic Systems. Produkter för dieselmotorer med inriktning på utsläppsreduktion och bränsleeffektivisering är ett område med stark potential, där Haldex redan i dag har en stark ställning med produkter som Alfdex, Varivent och bränslepumpar. Concentric har också en stark ställning inom bränslepumpar till dieselmotorer.

Utöver det bidrar Concentric med innovativa oljepumpar med variabelt flöde, som reducerar utsläpp och minskar energiåtgången. Efterfrågan ökar på allt effektivare pumpar till dieselmotorer, som t.ex. bränslepumpar till så kallade ”common rail systems”. Bakgrunden är ständigt striktare krav på bränsleeffektivisering och skärpt miljölagstiftning. Concentric kommer att avsevärt stärka Hydraulic Systems globala räckvidd inom marknaden för dieselmotorer. Förvärvet innebär också en förstärkning av Haldex produktion, inköp och FoU.

”Concentric är ett idealiskt komplement till vår division Hydraulic Systems, och kommer att stärka Haldex fokus på spetsteknologi och tillväxt inom strukturellt intressanta nischer. Förvärvet är ett första steg i att optimera Haldex koncernstruktur och att skapa en stark Hydraulic Systems division”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef för Haldex.

Information om Concentric
Concentric har en ledande ställning inom olje-, vatten- och bränslepumpar till mellanstora och stora dieselmotorer för kommersiella fordon som t.ex. tunga lastbilar och anläggningsfordon. Concentric har en gedigen kundbas, som omfattar alla ledande tillverkare av dieselmotorer, såsom Cummins, Caterpillar och Daimler. Bolaget är innovativt och teknikledande inom tre huvudsakliga användningsområden - smörjning, kylning och bränslesystem. Concentric har ett globalt tillverknings- och försäljningsnätverk, som omfattar USA, Storbritannien, Kina och Indien, vilket möjliggör för bolaget att dra nytta av tillverkning och inköp inom lågkostnadsländer samt försäljning och tjänster inom internationella huvudmarknader. Concentric har sitt huvudkontor i Birmingham, Storbritannien, och har cirka 670 anställda. Concentrics försäljning uppgick till 72 MGBP och rörelseresultatet till 9,8 MGBP per den 30 september 2007, motsvarande en rörelsemarginal om 13,6%. Lönsamhetsnivån återspeglar det starka produktutbudet, den ledande teknologin samt den operationella effektiviseringen som bolaget har utvecklat under åren och visar även på bolagets förmåga att visa lönsamhet trots den svåra marknadssituationen i USA under 2007.

Nya Haldex Hydraulic Systems
Concentric kommer att ingå i divisionen Hydraulic Systems inom Haldex. Ian Dugan, Concentrics VD, övertar rollen som chef för Hydraulic Systems och Concentrics ledningsgrupp kommer att fortsätta arbeta inom divisionen och bidra med värdefull erfarenhet och ledningskompetens. Brian Nelson, nuvarande tillförordnad chef för divisionen, fortsätter i en ledande roll inom divisionen.

Förvärvet förväntas ge synergier inom områdena produktion, inköp, FoU och teknik, försäljning och marknadsföring, administration och kompetens- och kunskapsöverföring. Kostnadssynergierna beräknas till ca 70 MSEK årligen och förväntas uppnås inom 3-4 år efter att transaktionen genomförts. Kostnaden för synergierna är beräknade till 15-20 MSEK. Intäktssynergier från t.ex. korsförsäljning utgör därutöver en möjlighet för den nya verksamheten. Kunderna får fördelar av båda bolagens starka fokus på spetsteknologi, särskilt inom området miljöförbättringar och motoreffektivisering. Hydraulics Systems får en global tillverkning och en stark ställning på tillväxtmarknader, speciellt i Kina och Indien.

Med förvärvet av Concentric får Hydraulic Systems en försäljning om cirka 2,4 miljarder SEK och en rörelsemarginal om cirka 8,5% innan synergier och amorteringar av förvärvsrelaterade övervärden. Målsättningen är att öka Hydraulic Systems intäkter till 3,2-3,5 miljarder SEK och uppnå en rörelsemarginal om 10-11% till år 2011.

”Vi är mycket nöjda med att få ingå i Haldex Hydraulic Systems. Haldex och Concentrics varumärken och marknadspositioner står för liknande värden inom både kvalitet och teknologisk innovation. Verksamheternas produktutbud kompletterar varandra väl och förbättrar potentialen i de sammanslagna bolagen”, säger Ian Dugan, VD för Concentric.

”Concentrics ledningsgrupp kommer att tillföra värdefull kunskap till Haldex Hydraulic Systems. Transaktionen gör det möjligt för Haldex Hydraulic Systems att bli en internationellt ledande verksamhet med ett nischat produktutbud till dieselmotorer, med starkt fokus på emission- och bränslereduktion”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef för Haldex.

Transaktionen
Haldex förvärvar 100 % av Concentric från Concentrics ledninsgrupp och Bridgepoint Capital mot en kontantersättning om 75 MGBP. Därtill har Concentric en nettopensionsskuld om cirka 15 MGBP. Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, inklusive uppskjuten skatteskuld, förväntas uppgå till cirka 90 MGBP. Förvärvet kommer att betalas kontant och finansieras genom en kombination av befintliga kreditfaciliteter och en ny kreditfacilitet om 75 MGBP tillhandahållen av SEB. Förvärvet kommer att öka kvoten nettoskuld/eget kapital till 1,5x och kvoten nettoskuld/EBITDA till 3.5x proforma per den 31 december 2007 exklusive omstruktureringskostnader. Haldex kommer att fortsätta att strategiskt utvärdera koncernstrukturen, vilket eventuellt leder till avyttringar och reducerad skuldsättning. Sådana processer har inletts med målsättningen att uppnå en nettoskuld/EBITDA kvot på 2,1x – 2,4x inom 12 månader.

Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på resultat per aktie efter 2008 innan synergier och amorteringar av förvärvsrelaterade övervärden.

Förvärvet kommer att prövas av konkurrensmyndigheterna i Tyskland och förväntas genomföras innan slutet av april 2008.

RSM EquiCo Capital Markets LLC har agerat som rådgivare för Haldex i denna transaktion.

Related Documents