We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 18, 2008 | Interim Report
Halvårsrapport 2008
Första halvåret 2008

• Omsättningen uppgick till 4 473 MSEK (4 090). Valutajusterat ökade omsättningen med 14 %. Orderingången uppgick till 4 355 MSEK
(4 096). Valutajusterat var ökningen 12 %.

• Resultat per aktie uppgick till 5:20 SEK (4:38).

• Rörelseresultatet* och rörelsemarginalen* fortsatte att förbättras och uppgick till 237 MSEK (179) respektive 5,3 % (4,4).

• Inom Garphyttan Wire fortsatte resultatet att förbättras. Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 % (4,7).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var stark och uppgick till 512 MSEK (52) under perioden.

• Den 1 april fullföljde Haldex förvärvet av Concentric, en världsledande leverantör av olje-, vatten- och bränslepumpar till medelstora
och stora dieselmotorer för lastbilar och entreprenadmaskiner. Concentrics omsättning uppgick till 220 MSEK med ett rörelseresultat* på
30 MSEK.

• Omsättningen och rörelseintäkterna* väntas bli väsentligt högre 2008 än 2007, vilket innebär att utsikterna för helåret är oförändrade
jämfört med vad som tidigare kommunicerats. Se vidare under Utsikter för 2008, sid. 8.

* Exklusive avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
Related Documents