We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 15, 2008 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 15 april 2008

Utdelning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 18 april 2008.

Styrelse
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars-Göran Moberg, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg, Anders Thelin och Anders Böös samt valde Dr. Reiner Beutel till ny styrelseledamot. Stämman utsåg Lars-Göran Moberg till styrelsens ordförande och Dr. Reiner Beutel till styrelsens vice ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 1 925 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete).

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2009 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och skall baseras på aktie¬innehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Haldex innehar för närvarande 376 470 egna aktier i bolaget motsvarande 2 % av samtliga utestående aktier. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2009, förvärva och/eller överlåta egna aktier i bolaget.

Förvärv av bolagets egna aktier får ske på OMX Nordiska Börs Stockholm och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på OMX Nordiska Börs Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutet om överlåtelse, och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av egna aktier i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av det tidigare implementerade incitaments- programmet LTI 2007 får ske på OMX Nordiska Börs Stockholm, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutet om överlåtelse. Överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Stockholm den 15 april 2008
HALDEX AB
Styrelsen

Related Documents