We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 12, 2009 | Press release
Årsstämma i Haldex AB (publ)
Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 8 april 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm, eller per telefon 08-545 049 50 eller per e-mail till info@haldex.com, senast onsdagen den 8 april 2009 kl 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person¬nummer (registreringsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genom¬förd per onsdagen den 8 april 2009 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Per avstämningsdagen för stämman kommer det totala antalet aktier och röster i Haldex att uppgå till 22.296.220. Haldex innehar 376.470 egna aktier per den 11 mars 2009. Aktier som innehas av Haldex medför inte någon rösträtt på årsstämman.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk¬ningen och koncernbalansräkningen;
(b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008;
(c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om arvode till styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter).
11. Beslut om arvode till revisorerna.
12. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter).
13. Val av revisorssuppleant.
14. Beslut om valberedningens sammansättning, m.m.
15. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen)
Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2008 föreslår att styrelsens ordförande Lars-Göran Moberg skall väljas till ordförande för årsstämman 2009.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att ingen vinst utdelas för räkenskapsåret 2008 och att till årsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny räkning.

Förslag till val av styrelse och revisorssuppleant samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer (punkterna 9-13 på dagord¬ningen)
I enlighet med beslut av årsstämman 2008 utsågs i oktober 2008 till ledamöter av valbered¬ningen inför årsstämman 2009 Peter Lindell (AMF Pension), Tomas Ramsälv (Odin Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Björn Cederlund (Unionen). Peter Lindell har därefter ersatts med Stefan Dahlbo (Investment Öresund). Valberedningen, som vid utgången av januari 2009 representerade 20,74 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju stycken, utan suppleanter. Föreslås omval av styrelseledamöterna Lars-Göran Moberg, Anders Böös, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Anders Thelin och Cecilia Vieweg samt nyval av Stefan Charette, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Lars-Göran Moberg som styrelsens ordförande.

Dr Reiner Beutel har undanbett sig omval.

Stefan Charette (född 1972) är sedan 2007 vice verkställande direktör i Investment AB Öresund. Han har tidigare varit verkställande direktör i AB Custos (2006-2007) och i Brokk Group (2003-2006) och har tjänstgjort som styrelseledamot i AB Custos och som styrelseordförande i ett flertal privata bolag. Stefan Charette har bred erfarenhet av ledarskap i internationella bolag och har arbetat med rådgivning till multinationella koncerner som konsult på Lehman Brothers och Salomon Smith Barney. Stefan Charette innehar en kandidatexamen (Bachelor of Science) i elektroteknik och en Masterexamen i Mathematical Finance.

Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå enligt följande. Styrelsens ordförande skall erhålla 450.000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 175.000 kronor. Därutöver skall ersättning för utskottsarbete utgå enligt följande: Ordföranden i revisionsutskottet 100.000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50.000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50.000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 25.000 kronor. Arvode till revisorerna avseende revisionsarbete föreslås utgå enligt offert och enligt godkänd räkning för övriga tjänster.

Ronnie Ekman har avträtt sitt uppdrag som revisorssuppleant i bolaget. Valberedningen har inte haft möjlighet att förbereda val av ny revisorssuppleant för ersättande av Ronnie Ekman. Förslag kommer att meddelas senare.

Förslag till valberedningens sammansättning, m.m. (punkt 14 på dagordningen)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:
1. Valberedningen inför årsstämman 2010 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och skall baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag skall upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, skall den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.
2. För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning skall dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarför¬hållandena inträffar senare än två månader före årsstämman 2010. Aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen skall ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen.
3. Valberedningens uppdrag skall innefatta att inför kommande årsstämma bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid års¬stämman, val av revisorer (i förekommande fall) samt beslut om arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorerna samt därtill hörande frågor.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 på dagordningen)
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt skall vara baserad på prestation. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt skall vara maximerad till 30-50 procent av den fasta årslönen. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning skall inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och skall vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv (punkt 16 på dagordningen)

Haldex innehar 376.470 egna aktier per den 11 mars 2009, motsvarande cirka 1,7 procent av samtliga utestående aktier.

Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2009 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2010 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:
• överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq OMX Stockholm eller på annat sätt;
• överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
• högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas;
• överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen;
• betalning för de egna aktier som överlåts skall kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.haldex.com från och med torsdagen den 2 april 2009 samt kommer att skickas till samtliga aktieägare. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 15 kommer att finnas tillgängligt på bolaget från och med torsdagen den 2 april 2009 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. En kopia av styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 16 kommer att finnas tillgängligt på bolaget samt på bolagets hemsida www.haldex.com från och med torsdagen den 2 april 2009 och skickas till samtliga aktieägare som anmält att de avser deltaga i stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande enligt ovan samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman.


Stockholm i mars 2009
Styrelsen
HALDEX AB (publ)

Related Documents