We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 23, 2009 | Press release
Extra bolagsstämma i Haldex AB (publ)
Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 november 2009, kl 11.00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 18 november 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm, eller per telefon 08-545 049 50 eller per e-mail till info@haldex.com, senast torsdagen den 19 november 2009 kl 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person¬nummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genom¬förd per onsdagen den 18 november 2009 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Per avstämningsdagen för stämman kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 22 296 220. Bolaget innehar 376 470 egna aktier per den 22 oktober 2009. Aktier som innehas av bolaget medför inte någon rösträtt på stämman. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier. 7. Stämmans avslutande. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 6 på dagordningen) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 22 oktober 2009 att öka bolagets aktiekapital med högst 109 598 750 kronor genom utgivande av högst 21 919 750 nya aktier. För varje ny aktie skall erläggas 23 kronor. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt till de nya aktierna, varvid en befintlig aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 27 november 2009. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och tilldelning i andra hand skall ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat. Aktieteckning skall ske under perioden fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 16 december 2009, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Styrelsens fullständiga beslut enligt dagordningens punkt 6 jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolaget samt på bolagets hemsida, www.haldex.com, senast från och med tisdagen den 10 november 2009 och kopior därav skickas till de aktieägare som så begär. Kopior kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Stockholm i oktober 2009 Styrelsen för Haldex AB (publ)

Related Documents