We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 30, 2009 | Press release
Förändring av antalet aktier och röster i Haldex AB

Den av Haldex nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 21 644 736 under december 2009 genom utgivande av de aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. Per den 30 december 2009 finns sammanlagt 43 940 956 aktier och röster i bolaget. Informationen ovan är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2009 kl. 8.30.

Related Documents