We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 1, 2009 | Press release
Haldex avyttring av Garphyttan Wire slutförd
• Haldex avyttring av Garphyttan Wire till Suzuki Metal har slutförts den 1 juni 2009 • Köpeskillingen som uppgår till 827 miljoner kronor på skuldfri basis, har erlagts

Den 25 december 2008 offentliggjorde Haldex att bolaget träffat avtal med Suzuki Metal Industry Co., Ltd. en japansk tillverkare av ståltrådsprodukter, om att avyttra sin division Garphyttan Wire. Alla villkor för försäljningen har uppfyllts och transaktionen har slutförts i dag den 1 juni 2009. Köpeskillingen som uppgår till 827 miljoner kronor på skuldfri basis 1), har erlagts idag den 1 juni, 2009. Försäljningen minskar Haldex’s nettoskuld, proforma per den 31 mars 2009, till cirka 1,8 miljarder kronor. Försäljningen förväntas alltjämt medföra en realisationsvinst om cirka 400 miljoner kronor. ”I och med avyttringen av Garphyttan Wire fokuserar Haldex på områden där koncernen kan uppnå interna synergier och en uthållig marknadsposition med innovativa och ledande produkter, som utgör en grund för långsiktig tillväxt och god lönsamhet”, säger Joakim Olsson, VD för Haldex. ”Avyttringen innebär en fortsatt optimering av koncernstrukturen och ytterligare fokusering på teknologiskt ledarskap inom nischer i den globala fordonsindustrin med stark tillväxtpotential”. Kundkrav och strängare regleringar inom områdena säkerhet, miljö och fordonsdynamik utgör grunden och drivkraften i Haldex’s strategi. Genom ökad fokusering på dessa områden, möter och överträffar Haldex kraven på produkter med ökad säkerhet samt produkter med fokus på utsläppsreducering och bränsleeffektivitet som är resultatet av strängare regleringar på koncernens huvudmarknader. SEB Enskilda och Mannheimer Swartling har varit rådgivare till Haldex i transaktionen. 1) Före justering baserad på slutlig tillträdesbalansräkning

Related Documents