We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 23, 2009 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT

• Omsättningen uppgick till 4 237 MSEK (6 539). Valutajusterat minskade omsättningen med 43 %. • Resultatet efter skatt uppgick till 105 MSEK (141). Resultat per aktie uppgick till 5:05 SEK (6:42). • Rörelseresultat och rörelsemarginal uppgick till 163 MSEK (301) respektive 3,8 % (4,6). • Rörelseresultat* och rörelsemarginal* från kvarvarande verksamhet (efter försäljningen av Garphyttan Wire) uppgick till -103 MSEK (226) respektive -2,6 % (4,0). • Kassaflödet uppgick till 690 MSEK, vilket minskade nettoskulden till 1 675 MSEK. • Haldex styrelse har beslutat genomföra en nyemission om cirka 500 MSEK, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma den 24 november. Det huvudsakliga syftet med nyemissionen är att stärka bolagets långsiktiga finansieringsstruktur och skapa en ökad finansiell flexibilitet. • Kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter generera besparingar. De årliga besparingarna uppgår för närvarande till cirka 700 MSEK. • Försäljningen av Garphyttan Wire slutfördes den 1 juni 2009. Försäljningspriset uppgick till 827 MSEK på skuldfri basis, vilket reducerade nettoskulden med motsvarande belopp. Transaktionen medförde en realisationsvinst på 411 MSEK. • Haldex fick sin enskilt största order någonsin värd 4,5 miljarder SEK från VW. Ordern avser system för fyrhjulsdrift till VW:s nya modulära plattform (publicerat i april). • Haldex strategiska fokusering på att möta och överträffa samhällets allt striktare miljökrav har varit framgångsrik. Flera stora kontrakt har säkerställts för Haldex produkter och teknologier för nästa generations dieselmotorer som möter hårdare miljökrav. * Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

Related Documents